Galleries more

Videos more

Dictionary more

ENN LOPOZISYON MEYNSTRIM KI BANKRUT

09.10.2021

Stratezi Deklar “Eleksyon Kokin” – Stratezi parey kuma bann Trump. 


 Sa lartik li sirtu pu expoz manyer ki “Lopozisyon meynstrim” pe opoz Guvernman Jugnauth depi Eleksyon Zeneral 2019 vini-mem. Li enn manyer ki pa pu marse, e ki riske amenn ver bankrut politik. Li enn sime kul-de-sak. Drolman, dan Lamerik ena enn Lopozisyon meynstrim a Guvernman Demokrat, deryer ansyin Prezidan Trump, ki ena sertin resanblans evidan a Lopozisyon meynstrim isi.


 Sa lartik la form parti enn seri lor ki kalite lopozisyon ki neseser pu chalennj Guvernman MSM, e lor ki kalite lopozisyon ki kareman initil ubyin kapav mem danzere. Dan LALIT, nu pe opoz Guvernman Jugnauth dan enn fason ki pu marse, setadir par chalennj so mank enn veritab program (apar enn lalist “mezir” pu klas oprime, e anmemtan enn stratezi ekonomik pu fer exakteman seki klas kapitalist ule). LALIT dir bizin chalennj Guvernman MSM dan enn fason koeran, ki viz pu amenn progre pu klas travayer, e ki pu sanz balans-defors-deklas dan faver klas oprime, pu ki kapav sanz sosyete an-antye, pa zis sanz Guvernman.


Saki nu finn kumans “dekuver” lor bankrut politik Lopozisyon meynstrim pandan nu bann diskisyon dan brans LALIT, enn kote li enn evidans. Me, fode nu get anba sirfas tu sa tapaz ki Lopozisyon fer pu truv seki zot pe anfet fer, e kot sa pu oblize amenn zot.


 Nu finn gete dabor kimanyer sa trwa parti politik dan Parlman ki ti perdi eleksyon zeneral 2019 – Labour, MMM ek PMSD – finn deside pu re-met ankestyon lezitimite eleksyon li-mem. Zot finn pran desizyon pu refiz aksepte rezilta. Dan kumansman, Paul Bérenger pa ti ditu anvi pran sa sime la. Li ti fini mem konsed defet elektoral dan enn fason diyn. Li ena ase lexperyans pu li konpran danze pu so prop lavenir politik dan sa fason atak lezitimite eleksyon. Li konpran dan ki petrin sa ti pu met li. Xavier Duval, li osi, ti ezite inpe dan kumansman. Finalman, tulde finn les zot antrene ladan. 


Anfet, li ti sirtu Navin Ramgoolam ki ti lev sa dibri “eleksyon kokin” la. 


Ramgoolam ti kumans sa depi zur kawnting so aswar. Dayer, sa ti kuma li abitye fer. Alor, li ti deza pe fer so senn. Vreman, si u fer konparezon, u pu truve ki, dan tu so ti-taktik, Ramgoolam finn azir parey kuma Donald Trump pu vinn azir kan li perdi eleksyon 2020 dan USA. Ramgoolam, ansam avek tu kalite ramasi tipti formasyon politik, finn propaz enn koze kumkwa “eleksyon kokin”, “eleksyon trike”, “eleksyon pa lezitim”. PMSD e mem MMM finn finalman al rant dan sa kales kase Ramgoolam. Zot tu, zot pa aksepte Guvernman kuma lezitim. Sa asontur, sa pozisyon la, pu al kwins zot. Parski, ki zot pu fer, si Guvernman pa lezitim? Zot pena buku swa:


Swa No. 1: Organiz enn ku-deta? 


Swa No. 2: Prepar enn program pu enn revolisyon?


Swa No 3: Depann lor Lakur Siprem pu dekret eleksyon zeneral ilegal.


Swa No 4: Azir avegleman, san okenn program, kuma nihilist, avantyerye, popilist – kree terin pu tu kalite lezot lider zokris fer parey.


Travayis-MMM-PMSD, zot tu, zot finn finalman fer li kler, gramersi, ki zot pena lintansyon fer enn ku-deta. 


Zot finn osi fer li kler ki zot pa anfaver enn revolisyon, ni zot pena enn program revolisyoner; zot pa ule sanz sosyete, kuma nu dan LALIT viz sanz li. 


Zot finn al Lakur Siprem. Sa ti enn sulazman parski li ti enn siyn ki zot pena lintansyon avantire ziska fer enn ku-deta. Me, zot bann ka legal byin konfi, feb, kontradiktwar, e baze suvan lor foste total, parey kuma tu sa bann ka Trump. Enn seri ka Lopozisyon isi finn retire an-antye. Dan lezot ka, zot finn bizin rey tu bann kloz ek alegasyon pli farfeli ladan, ziska pa res gran-soz. E finn zot finn kumans perdi ka, ek but dan ka, enn deryer lot. Ka kot Ramgoolam ti klerman konpletman galfate depi kumansman, baze lor temwayaz ki swa konfi swa fos. Li ti sokan. Ka dan nimero 14 Lopozisyon finn perdi an-gran plan, dan debandad mem.


Alor, ki-a-fer, pandan zot al Lakur, e petet li pu akselere amizir zot perdi dan Lakur, Lopozisyon truve ki zot kondane pu amenn enn kanpayn avantyerye e nihilist kont Guvernman, lor baz ki li pa “lezitim”, ki “eleksyon trike” e ki Jugnauth finn “kokin eleksyon”. E Lopozisyon finn osi anzandre tu kalite lider zokris, ki a-zot-tur finn lev latet pu ramas “sitwayin” an-vrak pu pa-kone-ki-rezon apar BLD, e ki rant dan kan “lopozisyon”. Kan zure ek parol grosye vinn mo-dord politik, li deza enn indikasyon ki zot pe pran sime bankrut. Li enn kul-de-sak politik, sa kalite stratezi la. Li pena lavenir. Sa kalite politik la, li fini par reprezant klas pli for e pli amerde. E pandemi Covid finn araz sirtu klas manajer, e klas manajer byin amerde. Li amerde ar klas kapitalist. Avek enn ti-amandman dan ansyin fraz an Angle: “Hell hath no fury like a manager scorned” ubyin “pena laraz pli satanik ki laraz enn manejer delese” par so anplwayer (kapitalist).


Avan ki Travayis, MMM ek PMSD rant dan zot kanpayn “eleksyon kokin”, ti deza ena enn-de individi ki ti pe dekuver enn-enn biltin-vot isi-laba apre eleksyon zeneral. Ena biltin-devot ki ti fonse dan enn lanturaz parsi, enn lot ti pe trene dan enn desbinn, ankor enn ti aterir dan leterbox kikenn. Sak biltin ti klerman anfet kokin depi dan izolwar zur eleksyon, par expre, pu servi dan enn tel miz-an-senn. Ena enn ti-loder sertin avantyerye, petet pro-Travayis, ki ti posibleman deryer sa. Ena sertin lapres ki, byin vit, ti rant dan sa pyez politik avek lapeti. L’Express, par exanp, ti pibliye so klip deplorab, fasizant, “Lareg Gate”, pu bufonn eleksyon demokratik, pu ridikiliz prosesis demokratik, e pu mem al tranp dan zenofobi anti-Bangladesh. E Top-FM ti anplin dan sa bann muv la. Buku lezot parti politik kuma 100% Citoyens ek PCM ti osi an-plin ladan. Seki vre se sa: sa bann parti Lopozisyon meynstrim, tusala ti pu res “folklorik”, ziska ki Travayis finn rantre an-plin. E kan PMSD ek MMM swiv, lerla muvman la pran lanpler net. E zot tu al ver enn kul-de-sak politik. Zot kwinse dimoman zot pran pozisyon ki eleksyon zeneral pa ti lezitim. Zot kondane pu vinn avantyerye, kuma nu finn montre, amizir zot ka lakur “evapore”.


Alor, nu ena enn Guvernman Jugnauth ki ti eli lor enn lalist “item” anfaver klas travayer (ogmant pansyon, met enn minimem vital, tir nuvo Award pu 34 sekter travay) me san okenn program pu ranforsi klas travayer. An realite, apar sa lalist “item” la, MSM finn swiv deryer “plan swa-dizan devlopman” anfaver klas kapitalist, kare-kare. E nu ena enn lopozisyon Parlmanter ki finn rant lor enn ray ki, si li res lor la, li pu amenn bankrut – pa zis pu klas travayer, me pu sosyete net. Li inportan kan nu pe chalennj Guvernman Jugnauth, nu, nu pa rant dan sa demars konpletman bankrut la. Li danzere.


Konsekans an detay


Anu get sa an plis detay: Dimoman sa trwa parti PT, MMM, PMSD, kan zot perdi eleksyon, fini par al anonse ki zot pa pe aksepte rezilta, sa li enn proze politik: zot pe refiz aksepte lezitimite eleksyon zeneral. Li ule dir ki zot finn, e pe, refiz aksepte lezitimite Guvernman MSM-ML-exMMM. Li ule dir ki zot finn e pe refiz aksepte lezitimite Pravind Jugnauth kuma Premye Minis. Li ule dir ki zot finn e pe refiz rekonet sak Minis kuma Minis – ki li Minis Lasante, Minis Ledikasyon, Minis Lapes, Minis Lanvironnman, etc. Pli konplike ankor: Li ule dir ki sa 3 parti Lopozisyon la, zot finn, e pe, refiz rekonet Spiker kuma Spiker osi, parski institisyon Spiker reprezant totalite Lasanble Nasyonal, e zot, sa 3 parti lopozisyon la, zot pa rekonet 2/3 eli dan sa Lasanble Nasyonal ki Spiker reprezante. Li ule dir zot pa rekonet lindepandans Komisyon Elektoral ek Komiser Elektoral, kuma nu finn truve. Zot pa mem ti rekonet sa trwa Dokter, anplin enn lirzans saniter, trwa Dokter ki finn gid tu dimunn Moris dan enn Premye Vag Kovid: Dr. Gujadhur, Dr. Musango, Dr. Gaud. Zot finn amenn kanpayn kont sa 3 medsin la, enn par enn, san vergoyn. E si Lakur Siprem kontiyn met zot chalennj legal kont eleksyon deor, riske zot pu refiz aksepte lezitimite Zidisyer, osi.


Zot finn efektivman anprizonn zot-mem dan enn proze politik nihilist: Zot pa ule enn kudeta militer pu tir sa guvernman ki zot deklar ilezitim (gramersi). Zot pa ule enn revolizyon, kuma LALIT ule, kot zot pe konstrir enn program pu sanz sistem antye; zot kont nu politik. Zot bann ka lakur feb, alor, tanki zot pa sanz taktik:


- Zot kondane pu tase ar zot slogan aflizan, abetisan, grosye, otoriter: “BLD” – e pu patoz ladan. 


- Zot pa bizin, zot pa mem kapav, kritik Guvernman kuma bizin, ni chalennj Guvernman kuma bizin; zot pa bizin, ni kapav, prezant zot program alternativ – sa pu riske vedir zot pe aksepte ki Guvernman anplas lezitim. Alor, zot tu, zot parey kuma Trump ek seportez extrem-drwat Trump dan USA, ki ena anplas enn program zis pu kriye “eleksyon trike”, persiste avek slogan “eleksyon kokin”. Lopozisyon isi pu truv limem dan mem petrin ki bann Trump ete. Bann Trump pe al ver mwins demokrasi: zot pe amand lalwa elektoral dan enn 10-enn diferan Leta dan USA – par tu kalite trikmardaz – pu sey asire ki zot eli lot ku avek enn kad legal ki mwin demokratik; e bann Trump ena enn program extrem drwat lor lekel zot ralye dimunn: kont lavortman, kont Lasinn, kont Liran, kont imigran, deryer valer Kretyin, avek enn bon doz sipremasis blan kont bann pa-kone-kot-sorti, bann inposter imigran, bann inkapab lezot “ras” ek lezot relizyon.


- Dan ka Moris, si Lopozisyon PT-MMM-PMSD kontiyne lor sa sime kestyonn lezitimite eleksyon, zot ena difikilte lozik pu partisip dan prosenn eleksyon zeneral, parski, davans zot kone ki li pu re-trike, re-kokin parey. Sa vedir apar kriye “BLD”, zot pena naryin pu zot dir. 


Kan get li kumsa, nu konpran kimanyer sa 3 parti la, kan zot rant dan prosesis refiz aksepte lezitimite eleksyon zeneral, zot finn truv zot kantone dan sa katriyem sime la: Azir avegleman antan ki nihilist, avantyerye, popilist – e kree terin pu tu lezot lider zokris kuma ansyin azan MSM Bruneau Laurette ubyin ansyin Minis Travayis Rama Valayden, ansam ar enn seri parti politik plito miner: 100% Citoyen,  lot lot, ki pe refiz aksepte rezilta eleksyon, zot osi, pu divers rezon. Sa kalite lidership, dan enn lepok angwas extrem kuma gayne dan enn pandemi Covid, li problematik. Li riske provok, e finn frol provok, an-plin enn pandemi, bann fenomenn enpe kuma “tuni-minnwi” ti ete kan pa ti ena elektrisite apre Siklonn Hollanda an 1994, setadir enn listeri demas an-reg. 


Pu tu sa rezon la, nu oblize evit sa kalite stratezi BLD la ki Lopozisyon meynstrim PT, MMM, PMSD pe servi pu atak Guvernman MSM. An konklizyon, nu remarke ki PT-MMM-PMSD pa sistematik dan zot refi aksepte Guvernman kuma lezitim: zot vasiye ant deklar MSM ilezitim (dan fason kontradiktwar mem, ti-mama akoz bann Jugnauth ti gayn zis 37% dan sa eleksyon a-3 la, ti-mama akoz eleksyon ti “kokin”, ti-mama akoz ena ti-erer dan kawnting) e azir ondire li lezitim mem (mem enn sertin momen ofer pu travay ansam ar MSM “dan lintere nasyonal”).


Tusala, pu dir kifer nu fer apel a tu dimunn ki reflesi pu vinn zwenn nu pu ki ansam nu kontiyn prepar enn veritab program kont Guvernman MSM-ML-ex-MMM, enn program ki viz nu liberasyon antan ki enn sosyete an-antye.


LALIT, Oktob 2021.