Galleries more

Videos more

Dictionary more

Reynion Surinam dan kad kanpayn lor Lekonomi Alternatif

02.02.2005

Ti ena enn reynion kartye dan Surinam Dimans gramatin lor size kanpayn pu enn politik ekonomik alternatif. Ti ena dimunn depi laz 12 an ziska pansyoner prezan. Enn peser ti explike kimanyer li pe vinn deplizanpli difisil viv ar lapes dan Lesid. Enn zenn tifi ki ti travay Lotel pandan 15 zur finn explik kalver sa travay la. 8 zur li ti bizin travay lon lertan. Transpor ti pran li 7-er granmatin, kit li enn-er dimatin. E li pankor resevwar so lapey!
E tu dimunn ti dir ki dimunn dan Lesid byen ankoler parski ti promet ki dimunn pre ar Lotel ki zot pe perdi zot laplaz, me zot pu swadizan gayn travay. Efektivman, patron Lotel pa pe pran dimunn prekot Lotel pu travay.