Galleries more

Videos more

Dictionary more

Nuvo REVI LALIT Sorti zordi – Rod u kopi

01.09.2021

LALIT ena plezir anonse ki nuvo Revi LALIT, nimero 145 finn fek sorti lapres zordi. Li avann Rs20 kopi. 


Apre piblikasyon grup La Sentinel ek Le Mauricien, Revi LALIT li parmi bann pli vye piblikasyon regilye dan Repiblik Moris. Revi LALIT, li sel piblikasyon regilye enn parti politik dan Repiblik Moris lor letan. Laplipar parti – inklir bann “gran” – pena ditu piblikasyon regilye. 


Anfet Revi Lalit-deklas, ki ti vinn Revi LALIT kan nu vinn parti politik an 1982, ti fonde an 1976. Nu Revi anrezistre kuma enn piblikasyon regilye. Alepok so Lasanble Distribiter ti elir so Komite Redaksyon, ki ti zwenn pu tir Revi la. Li enn piblikasyon parti LALIT asterla, me li gard enn laspe enn “tribinn lib”, dan sans ki, apar “Editoryal” ki reprezant laliyn parti, tu lartik pa bizin neseserman travers enn prosesis redaksyon tro strik.


Anplis, Revi LALIT ena enn sirkilasyon organize volonterman, setadir li inikman enn sirkilasyon militan. Nu pa fye lor okenn sponnsor, reklam misye la, ni rezo komersyal pu distribisyon. Sa permet nu parti ena enn forom permanan pu deba, e li finn vinn enn veykil konstan pu devlopman nu program politik. Li lor baz nu Revi ki nu rekrit nuvo manb, etan done ki Revi reprezant, dan so form vivan, program politik LALIT.


Nu ena osi enn lalist abone fidel, ki peye an-avans e ki resevwar par lapos. Nu Revi osi rant an-antye dan seksyon “Documents” lor nu websayt www.lalitmauritius.org


Pa zis nu sirkilasyon ki fer volonter par manb. Pa zis nu lartik ki sumet par manb, ki anfet zurnaist volonter. Mem prodiksyon fizik Revi LALIT fer volonterman – so taypseting, so miz-an-paz, so koreksyon, so inprime, so kolasyone, so pingle paz ansam.


 Si u anvi abone, ubyin si u anvi gayn enn kopi an-personn, sonn 208 5551 swa 5 781 6256 pu fer laranzman.


Ala konteni Revi 145:


KONTENI REVI LALIT NIMERO 145


Septam 2021 - Oktob 2021


EDITORYAL:  Program pu Lalit kont MSM an 14 Pwin 


DOSYE KRITIK KONT MSM


   MSM Fel dan Zesyon Lekonomi


   Kifer Tu kalite Prodwi Agrikol me Pa Prodwi Alimanter? 


   Spiker MSM bizin Awt:  Veritab Rol Spiker? 


   Lavant Britam: Li sa, pa Nu sa! 


   Jugnauth pe Bayant Later Repiblik Moris dan 5 Fason


   Nu Akiz MSM Servi Fon Piblik pu Angres Patron 


   Lalwa Travay -- MSM Atak Li 


   Febles Politik Lozman MSM Expoze 


    Petisyon pu Ranplas Lakaz Lamyant 


   MSM Negliz Ranforsi Sistem Lasante Malgre Kriz Kovid


Lalit an Aksyon 


Jabaljas ek Bulbak 


DOSYE KRITIK KONT LOPOZISYON 


   Lopozisyon PT, MMM & Co, PMSD Inkapab Kree Program kont Guvernman MSM 


   Kontestasyon Eleksyon 2019 Grene;  Ki  Vre Lalit pu Demokrasi? 


DOSYE VAKSIN


   Listwar Vaksin ek Kanpayn Anti-Vaksin 


 Kanpayn Anti-Vaksin - So Subasman Mank Moralite 


Deklarasyon Anfaver Introdir Langaz Kreol kuma Medyom 


Lalit pu Peser gayn Kart - Kot finn Arive? 


Rezim MSM Ranforsi Arsenal Sirveyans avek Nuvo ID Kard 


Zizman U.N. ICCPR lor ID Card - e Veritab Problem ar Foto Biometrik 


DOSYE INTERNASYONAL 


Afganistann: Taliban Infliz Defet lor Larme U.S.A. ki Sove an Dezord 


Haiti apre Asasina so Prezidan  


Manev Israel pu Re-Rant dan Linyon Afrikin 


Diego Garcia - Nuvo Devlopman onivo Internasyonal 


Viktwar -  UPU Interdir Tem UK lor BIOT 


 Prepare pu Bato Flotila al lor Chagos Diego! 


 Fam ki Rant dan Yerarsi Patriarsi, kot al Fini