Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zizman lor ID Kard: Foto Biometrik res enn “Lelefan dan Lasam”

06.08.2021

[Not Tradiksyon: Mardi dernye, dan Parlman, Premye Minis ti reponn a kestyon depi depite lor ID Kard, inklir linpak desizyon United Nations Human Rights Committee 21 Ziyet 2021 lor koleksyon ek stokaz data biometrik ID Kard 2013 ek lor fitir ID Kard.


Dan so repons, Premye Minis dir so Guvernman inn met dibut enn Stiring Komiti ek enn Komite Teknik pu monitor tu laspe sa proze modernizasyon Sistem ID Kard. Anplis de bann laspe teknik ek legal, zot pu usi pran an konsiderasyon bann Zizman Lakur Siprem ek Privy Council ek usi Lopinyon European Data Protection Supervisor (EDPS) Opinion Ut 2018 ek Konklizyon UN Human Rights Committee, Ziyet 2021 ek vinn avek bann propozisyon. Nuvo sistem pu rant an viger apartir Desam 2023.


LALIT inn fini met lor azanda kestyon danze sa intrizyon imans lor prayvesi kan data biometrik form parti arsenal sirveyans Leta.]


Konklizyon lor plint loze par Dr Rajah Madhewoo divan UN International Committee on Civil and Political Rights pu obliz Leta Moris reflesi byin avan li vinn delavan avek so nuvo sistem ID Kard ki pu servi teknolozi sofistike dernye-kri. Guvernman finn deza dir li pu tir nuvo kart, kan ansyin “nuvo kart” ariv expirasyon, alor avan sa, pu bizin examinn kad legal neseser pu respekte bann Konklizyon kont Leta Moris lor kestyon intrizyon arbitrer dan prayvesi dimunn. Sa li inportan.


Bann Konklizyon finn usi donn inpe plis pwa sa proteksyon ase feb lor prayvesi dan Konstitisyon Moris. Sa usi, li inportan.


Me, ena enn lelefan dan lasam.


Dan lepok kot ena sirveyans zeneralize ek sirtu avek tu sa kantite kamera Safe City partu atraver peyi, bann danze foto biometrik lor nu ID Kard e ki usi stoke dan sistem Databeys Santral, expoze kuma problem prinsipal avek sistem ID Kard. Plint Dr Madhewoo pa paret finn kannvas sa pwin mazer la, setadir laspe plis danzere ki ankor tuzur reste dan sistem ID Kard. So obzeksyon li baze lor pran lanprint ledwa ek stor zot lor ID Kard lamem. Parkont, se lor sa pwin lamem ki li finn gayn enn viktwar inportan.


Rapel ki, apre enn long muvman protestasyon inisye sirtu par LALIT ek CTSP, apre plitar finn repran par MSM, ki ti dan lopozisyon alepok, ki data lanprint ledwa dan Databeys Santral ti detrir apre MSM Jugnauth pran puvwar an 2014. Li enn ironi, se destriksyon sa data lanprint ledwa dan Databeys Santral ki amenn Madhewoo so viktwar dan Zizman lor so keys.


Parkont, kan Guvernman Jugnauth MSM finn detrir data lanprint ledwa, li pa finn detrir data foto biometrik, ki nu bizin rapel li pa zis lor kart me li usi dan Databeys Santral. Se samem ki lelefan dan lasam.


Sa fer sa viktwar inportan la kontenir enn fay. LALIT, dan sa lepok la, plizir fwa finn suliyn veritab danze kan kontinye gard stokaz santral data foto biometrik. Tru dan sa viktwar la vinn sirtu kan finn inyor sa danze prinsipal. Danze prinsipal li pa lanprint dizital ledwa stoke lor u kart ki res avek u, subasman lor lekel plint Dr Madhewoo baze, me foto biometrik lor nu ID Kard ek usi dan Databeys Santral, ki asterla mars ansam avek Guvernman Jugnauth so data Safe City ki ena teknolozi rekonesans fasyal. Sa data biometrik ki pe stoke santralman la sertennman pli danzere ki detay lanprint dizital ledwa lor enn kart ki nu gard ar nu. Se foto biometrik ek so databeys santral ki veritab intrizyon lor prayvesi. Li pu permet veritab infraksyon lor presonpsyon inonsans dan bann ka lakur. Sa li veritab eleman Big Brother “fer per” dan sistem ID Kard, sirtu kan azute avek intrizyon Safe City.


Dr Madhewoo finn gayn so keys lor enn pwin ki fer Guvernman Moris paret bet. Argiman prinsipal Guvernman: Li finn aksepte ki lanprint dizital li anfet enn intrizyon lor prayvesi, me li enn intrizyon neseser pu kapav anpes frod lor idantite, dan lintere piblik, ek alor li legal su Konstitisyon. Purtan, enn fwa Databeys Santral lanprint dizital finn detrir, li ti nepli posib pu anpes frod lor idantite avek minutiae [data ki reprezant bann pwin detay partikilye sak lanprint dizital] lanprint dizital ledwa akoz sel plas li ti existe se lor u prop kart. Kuma Komite la finn dir, “sa sanzman [destriksyon Databeys Santral lanprint dizital] fer sa obzektif pu fer konparezon avek ansyin data biometrik inefektif, ek alor afekte lotorite leta so kapasite pu anpes frod lor idantite.” Anfet, sa Komite aksepte ki li plis fasil kokin data si sa data la lor ID Kard, ki kapav perdi swa kokin. Alor, Guvernman so lozik pa tini. Alor, ti demontre ki minutiae lanprint ledwa dizital lor kart li vyol Lartik 17 Konvansyon Internasyonal. Lartik la dir:


“17.1. Personn pa pu sibir enn interferans arbitrer swa ilegal lor so prayvesi, so fami uswa so korespondans, ni enn atak ilegal lor so loner ek so repitasyon.


“Tu dimunn ena drwa proteksyon lalwa kont sa kalite interferans uswa atak.”


Donk, sa interferans lor prayvesi enn sitwayin, ki Leta Moris finn admet lanprint ete, vinn “arbitrer” kan li nepli dan lintere piblik kuma enn fason pu anpes frod lor idantite. Bann Konklizyon usi fer referans ki stokaz minutiae lanprint ledwa dizital lor nu prop ID Kard li pa enn fason an sekirite pu gard data personel. Me, nu kapav azute, sa li omwin dan enn dimunn so posesyon, li pa mem parey kuma data rekonesans fasyal dan foto biometrik ki Leta usi stoke santralman.


Dan LALIT, nu finn san relas kritik argiman Leta Moris baze lor swadizan danze “vol idantite”. Anmemtan, nu ti usi atir latansyon lor enn fe reel ki Guvernman zame pa finn prodir evidans ki sa enn problem kuran, e li pa finn vinn demontre spesifikman so relasyon ek nesesite ID Kard kontenir data biometrik.


Antuka, an grandliyn li enn Zizman plito san enn veritab baz solid ek inpe leze. Komite inn rann piblik so premye Zizman lor enn size usi vital onivo internasyonal setadir lor sa kestyon ki veritab danze avek sa nuvo intrizyon imans lor prayvesi kan data biometrik form parti arsenal sirveyans Leta. Sa pwin la finn antrenn zizman “disidan” setadir li pa enn zizman inanim.


“Etan konplexite size,” kuma enn lopinyon disidan a Konklizyon ICCPR fer resortir, “li ti pu pli pridan si Komite ti invit bann tyers-parti pu sumet zot innput lor bann pwin kle lor lekel Komite ti pe ena pu statye. Lartik 17 [Konvansyon] ti drafte dan enn lepok kot pa ti ena teknolozi biometrik...”. Sa kalite innput, dapre Loter Zizman Disidan, ti pu kapav ed Komite pu sorti avek enn Zizman pli profon ek solid.


Bann Konklizyon, kuma zot ete, sigzere, si Leta Moris pa ti detrir kopi minutiae lanprint dizital depi Databeys Santral, so sistem pa ti pu an vyolasyon ar Lartik 17 ek li ti pu korek. Anfet, sa lapros plito teknik uswa birokratik argimantasyon desevan, li al dan direksyon kontrer bann kestyon filozofik poze dan lezislasyon la. Sa lapros la rann presedan Zizman samem Komite lor BestLuzer Sistem (BLS) egalman desevan: zot finn konklir, parmi lezot pwin, ki Leta Moris kapav servi BLS si li fer enn nuvo resansman kominal popilasyon antye. Sa li rant an flagran kontradiksyon avek seki Rezistans ek Alternativ ti pe rode kan zot ti rant zot Keys divan ICCPR. Ankor enn fwa, Komite so bann Konklizyon ti swazir enn lapros teknik uswa birokratik lor enn problem filozofik lezislasyon. Li sirtu desevan akoz se bann problematik la extra inportan, ek bann Konklizyon zot lefe kapav byin negatif: dan ka Madhewoo, li inplike ki tu ti pu korek si Databeys Santral avek lanprint pa ti detrir; dan ka Rezistans, ki tu pu korek si fer enn nuvo resansman kominal. Tulede ena konsekans grav, mem extreman danzere, pa zis pu dimunn ki pe met bann Konplint devan ICCPR, me pu sosyete antye – dan lemond osi byin ki dan Moris lor sa kestyon prayvesi, ek pu Moris dan keys BestLuzer Sistem. Sa kalite zizman teknik ena tandans fer mobilizasyon pli difisil. Zot ena tandans kree plis konfizyon ki zot amenn kit lekleraz.


Enn lot perspektiv disidan dan keys Madhewoo remet an kestyon so locus standi kan li finn met plint la parski limem pankor tir so “nuvo” ID Kard ek alor li pa finn sufer sa intrizyon prayvesi parski li pa finn donn so lanprint. Protokol Opsyonel a Konvansyon statye ki dimunn li met plint divan komite bizin anfet viktim zotmem. Dan paragraf Introdiksyon li spesifye ki Komite kapav “resevwar ek konsider... kominikasyon depi bann dimunn ki klem zot viktim vyolasyon bann drwa ki ena dan Konvansyon.”


Antuka, Konklizyon dan Zizman inportan akoz zot fors Leta Moris pran not lor linportans prayvesi dimunn.


Anplis, Leta Moris li enn sinyater Protokol Opsyonel ICCPR. Sa vedir ki bann Konklizyon pu fer Leta Moris plis fer atansyon lor sa kestyon interferans dan prayvesi dimunn, kan nuvo ID Kard pu sorti byinto, ek an zeneral. Alor, Guvernman Moris pu bizin adres sa kestyon vital divan nu: koleksyon data lor rekonesans fasyal atraver konbinezon ID Kard ek Kamera Safe City. Nu note ki le 16 Zin Minis ICT finn dir dan Lasanble Nasyonal ki “Program Kart Lidantite Nasyonal Moris, ki MNIC ti introdwir dan Moris an 2013, finn ariv so expirasyon akoz li finn an operasyon pandan 10 an. Ler finn arive pu sanz sistem la antye.” Li finn usi dir, “... nu propoze pu ranplas MNIC asterla avek enn sistem baze lor teknolozi depwint avek bann fonksyon sekirite amelyore ki pu kapav servi pu amenn enn spektrum pli larz Servis Elektronik personalize... ek kuma prekonize, sa pu inplemante apartir 2023.” Alor, Guvernman ena enn seri nuvo restriksyon lor so bann rev, uswa kosmar, avek sa nuvo teknolozi ek so “spektrum pli larz” bann sipoze “servis”.


Ek sa amenn nu lor de-trwa lezot pwin zeneral.


Degre ki Leta Moris, uswa ninport ki lot Leta siynater Protokol Opsyonel, respekte so obligasyon “baynding” depann lor degre mobilizasyon so lepep, anpartikilye so klas travayer. Ek sa, asontur, amenn nu a enn paradox inportan Konvansyon drwa imin: Plis enn Leta so lepep mobilize, mwins Konvansyon baynding li pu sinye; mwins enn Leta so lepep mobilize, plis Konvansyon baynding li pu sinye.


Ek, an zeneral, bann Konvansyon ek Sart zot tultan minimalist: Lakorite par enn Leta uswa enn organism internasyonal li sirtu pu kalme presedan sulevman lamas dimunn. Alor zot reprezant sa minimem ki Leta aksepte pu konsede a lamas dimunn pu ki lamas dimunn nepli res mobilize dan dernye sulevman. Kuma Deklarasyon Iniversel Drwa Imin limem admet, “Alor li esansyel, si imin [limanite] pa forse pu, kuma enn dernye rekur, fer rebelyon kont tirani ek lopresyon, lalwa bizin protez drwa imin.”


Ek konsernan diminye kriminalite, nu bizin lezot fason gard nu bann lavil ansekirite. Enn leta sirveyans, li pa enn solisyon. Pena rakursi. Nu bizin lite pu ena ful anplwa dan travay ki ena sans, pu ena suverennte alimanter ek pu ena lakaz pu tu dimunn. Nu pa kapav permet introdiksyon bann danze ankor pli difisil ki krim individyel, kuma enn leta represif. Enn leta represif li sirtu amenn enn “kriminalite” par enn organism ki ena puvwar: Leta. Sa li ankor pli difisil pu ranverse.


Antuka, nu bizin mobilize politikman, ek otur enn program komin. Sa fason la, kan nu pu sit Deklarasyon Iniversel Drwa Imin, “forse, kuma enn dernye rekur, pu fer rebelyon kont tirani ek lopresyon”, li pu baze lor enn konpreansyon komin lor ki kalite drwa nu pu lite, pu nu tu.


Surs: Tradiksyon depi versyon orizinal an Angle pibliye le 25 Ziyet 2021. Linnk: https://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2909/id-card-findings-byometric-photograph-remains-elephant-in-room/