Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lindsey Collen, manb Lalit, gayn Pri Commonwealth pu Lafrik

02.02.2005

Lindsey Collen, manb Lalit fek gayn gran nuvel zordi ki li finn gayn pri literer Commonwealth Prize for Africa pu so roman apel Boy. An 1994, 10 an desela, li ti gayn mem pri pu so rman "The Rape of Sita".

So bann roman "There is a Tide", "The Rape of Sita", "Getting Rid of It", "Mutiny", "Misyon Garson" (an Kreol), "Boy" zot tu tise dan lavi ek realite Moris. Telman buku ki dan so roman "Mutiny", fini gayn latmosfer revolt ki pu ena an Fevriye 1999 ki ti deklanse kan gran santer Kaya mor dan selil Alkatraz. Purtan li ti ekrir roman-la byin avan.

Lalit selebre sa gran evennman-la avek li.