Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kart Peser: Demand Konzwin

23.07.2021

Dan bidze 2021-22, guvernman finn anons 500 nuvo kart peser pu lapes andeor lagon. Nepli pu ena kart lapes artizanal andan lagon apartir aster. Guvernman finn osi anons ki nuvo kart pu ziska laz 65 an. Peser 65 an pu kapav transfer so kart ar enn so fami. Komite Konzwin Peser -San-Kart Sid Est – Rezyonal Curepipe-Lesid ansam avek Sindika Peser finn fer demand komin Merkredi tanto a Minis Lapes lor prosedir ki servi pu gayn kart e lor kondisyon atase avek kart. Demand ki pe fer baze lor nesesite pu asir sekirite peser ki pu lapes selman andeor lagon, enn travay ki pli danzere ki lapes andan lagon. Li osi baze anmemtan lor nesesite pu prosedir ver kart peser vinn plis su kontrol sosyal peser. 


Seki Minister Lapes pe propoze


Minister pe propoz nuvo kondisyon atase avek kart peser: li pu zis pu 5 an, e renuvlab pu 5 an ziska peser-la gayn 65 an. Savedir Minister pe propoz ki met sistem kontra 5 an lor peser.  


Minister pe propoz prosedir pu peser-san-kart gayn kart res plizumwin parey kuma avan. Savedir, fale pa enn peser ena enn lot plas travay, ni ena kit laysenns u permi ki amenn reveni pu li. Lapes bizin so sel metye. Kan Minister fini chek sa, lerla li avoy peser-san-kart-la let pu li al tir medikal lopital. Fini sa, li bizin tir sertifika moralite. Fini sa, ofisye fishriz pu gete sipa li finn lapes 75% zurne lapes lor 6 mwa. Savedir tulezur, fale swa li finn al donn kont fishriz uswa peser ki ena kart finn deklar li ek finn sumet kont pwason pu li. Swa si pena fishriz dan so landrwa, fale ofisye fishriz finn pran so kont li kan li finn vinn fer inspeksyon kot debarkader u muyaz. Lerla li bizin atann so tur vini pu li al swiv kur zeneral peser dan sant Pointe-aux Sables pu 6 semenn. Sa sant-la kapav akomod zis 25 peser dan kur. Apre tu sa prosedir-la finn fini, lerla ki li gayn so kart. 


Ena enn nuvo prosedir ki Minister Lapes pe propoze: peser-san-kart bizin sumet let rekomandasyon depi peser avek lekel li lapes.


Demand Komite Konzwin ek Sindika Peser


Sistem kontra 5 an: Non


Metye peser, pu laplipar peser, li enn metye ki u fer tut long u lavi. Pa kapav ena sistem kontra 5 an. Minister pa donn bato, ni moter, ni lekipman gratis. Peser sirtu si li lapes andeor lagon, bizin pran lonn pu aste bato ziska 24 pye, 2 moter (oka enn anpann), ek lezot lekipman sekirite ek lapes. Kuma pu repey tusala si peser so kart garanti zis 5 an? Li inakseptab ki Minister inpoz kontra 5 an.


Tes Lapes lor debarkader


 


Komite Konzwin ek Sindika Peser pe propoz ki ena tes lor debarkader dan tu le 4 Zonn lapes dan Moris ki fer par peser andeor lagon profesyonel. Savedir dan sa rezyon-la, peser-san-kart grupe kot debarkader e fer tes pu montre sipa zot konn lapes andeor lagon. Peser avek lexperyans lapes andeor lagon pu 10 an u plis ki fer sa tes-la su sipervizyon Minister. Sa, li pu asir sekirite pu peser – savedir Minister pe asire ki peser konn lapes andeor lagon e konn pran mezir sekirite neseser. Anmemtan, li vedir tu peser-san-kart truv zot kamarad pe fer tes divan zot lizye. Savedir prosesis rekritman vinn su kontrol sosyal peser landrwa. Sa sistem kot fishriz monitor kisannla finn donn kont pu 75% zurne lapes, li enn sistem ki Minister mem admet pa mars kuma bizin. Sirtu ki servis proteksyon fishriz pena lemwayin pu monitor peser lor lamer.


Komite Konzwin ek Sindika Peser pe osi fer demand pu ki dan sa kur 6 semenn Pointe-aux-Sables, donn plis treyning pratik pu ki peser anmezir lapes dan bato semi-indistiyel osi si li swazir pu fer sa.


Travay ek Kur ziska 2erdtan pandan Move Tan


 


Komite Konzwin ek Sindika Peser pe osi fer demand ki Minister bizin met propozisyon an-viger pu peser swa fer ziska 2erdtan travay liye ar lapes (netwayaz kot debarkader, par exanp) uswa swiv kur (u donn kur) 2erdtan pu li kalifye pu gayn alokasyon move tan pu sa zur-la. Sa li asire ki konesans lor lapes ek lanvironnman marinn partaze ant peser. Anmemtan, li asire ki dimunn ki ena travay fix ayer pa deklar peser pu gayn alokasyon move tan.


Exanpsyon pu peser ki ena permi bayan ek lot permi liye ar lapes


Minis ek Minister Lapes pe ankuraz peser tir permi bayan pu ki li gayn plis reveni ek pu li pa dan enn pozisyon kot li explwate par bayan. Byin bon. Me anmemtan, li pe ekzize ki peser fale pa ena okenn laysenns u permi ki fer li gayn reveni. Bizin ena exanpsyon pu peser kapav ena permi u laysenns pu aktivite liye ar distribisyon, lavant, prosesing ek transformasyon pwason u lot prodwi marinn.


Transfer kart peser a fami   


Li vre ki suvan dan mem fami, zanfan aprann lapes ar zot mama-papa dan bato depi tipti. Suvan, zanfan peser vinn peser zot osi. Me fale pa sa transfer kart kuma Minister pe propoze vinn kuma enn espes leritaz finansye u kitsoz ki kapav “vande” ar fami. Dimunn ki so paran transfer kart pu li bizin swiv kriter pu gayn kart parey kuma tu lezot peser-san-kart. 


Non a Sertifika Moralite


 


Komite Konzwin ek Sindika Peser finn osi obzekte kont sa ekzizans pu peser-san-kart bizin al tir sertifika moralite pu li gayn kart. Si kikenn finn komet enn deli, li deza pey lamann uswa fer prizon uswa tulede. Li pa kapav gayn enn espes santans a-vi kot anpes li travay pu gayn so lavi apre ki li finn kondane e fini so santans. Minis Lapes finn deza dir Minister pa kapav donn kart peser dimunn ki vann ladrog tansyon li servi pretext ki li pe al lapes pu fer trafik ladrog lor lamer. Danze ladan se si Minister fer sertifika moralite vinn enn obligasyon, kuma finn deza arive dan lepase, Minister kapav retir kart peser kan li anvi lor pretext ki kikenn finn deza kondane lakoz li finn konsom enn pulya gandya, par ekzanp. Sa finn deza arive. Si Minister insiste ki li pa pu donn kart dimunn ki finn kondane pu lavant ladrog, abe li bizin dir li spesifikman ek uvertman pu li kler.


Komite Konzwin ek Sindika Peser finn osi fer demand ki enn fwa Minis fini fer so regulesyonn pu reglemant seki li pe propoze avek nu amandman, li bizin asire ki tu peser-san-kart gayn zot let pu al tir medikal, ek osi vit ki posib, fer tes lapes pu ki peser-san-kart kone si pa li pu gayn kart u non osi vit ki posib.