Galleries more

Videos more

Dictionary more

Reynion Zoom ek Reynion Fas-a-Fas

04.07.2021

Dan LALIT pandan sa dezyem lokdawn la, nu finn kontiyne nu reynion regilye Komite Santral, me nu ti reyni an-vertyel, par video-konferans Zoom. Alor, nu rankont Komite Santral finn kontiyne e asontur, sa finn permet nu kontiyn travay kolektivman. Se sa ki finn permet nu konpran tu sa diferan kuran politik ki pe lev latet dan pei, e tu sa dekonfigirasyon politik dan Lopozisyon, tu sa rekonfigirasyon, e re-dekonfigirasyon. E anmemtan, gard nu vize lor enn sanzman profon dan sosyete – kot viz pu enn revolisyon pu liber lamas dimunn depi enn sistem kapitalist ki pe detrir planet, detrir relasyon ant imin, e propaz konpetisyon e, an-permanans, lager. Alor, nu finn kontiyn zwenn regilyerman, partaz e linformasyon e analiz. 


Pa zis sa. Anplas zwenn enn fwa par 15-enn, nu ti pe zwenn enn fwa par semenn. 


Alor, nu ti ena nu 14-15 dimunn lor lekran, sakenn pe reysi intervenir. Enn dimunn diferan prezide pandan enn mwa, a turderol. Sak reynion Komite Santral ti dire de-zer-tan-edmi. Nu ti swiv mem striktir azanda ki abityel. Exepte, nu ti ena enn item kot sakenn, aturderol, rakont “so” realite – kuma enn temwaynaz dan konfinnman, enn apersi kote vaksinasyon dan so lanturaz e lor so sayt, osi byin ki so intervansyon lor size politik. Antu, sa vedir, nu finn zwenn vertyelman 15 fwa. Nu tu ti bizin aprann kimanyer rantre lor Zoom, kimanyer pas-laparol an-ord, kimanyer met myut, tir myut, kimanyer rant depi 15 minit avan, kimanyer reste 5 minit apre si neseser pu regle nerport ki problem teknik ki finn leve pu lot ku. Anfet pa ti ena gran problem teknik. Ti mem ena enn manb ki ti partisipe par WhatApp an difere, lor so portab konekte ar portab enn manb ki ti lor Zoom. Li ti swiv tu lor lekran sa lot manb la atraver 2 portab, e prezidans ti pas li laparol dan so tur, e nu tu ti tann li e truv li. Tu lezot kamarad ti reysi downlod Zoom swa lor zot portab swa lor zot kompyuter, swa lor enn kompyuter kot Biro LALIT. 


Anplis, sak Komite Rezyonal LALIT ti zwenn par WhatsApp swa enn fwa par semenn, swa enn fwa par 15-enn, depandan Rezyonal. Sa ti poz enn-de difikilte akoz pa kapav ena plis ki 8 dimunn dan enn korl WhatApp. Ti osi ena manb dan sertin landrwa kot problem rezo pa ti permet zot rant dan enn video-korl kumsa. Me, seki inportan se nu parti finn kontiyn so travay abityel, malgre lokdawn. 


Alor, kan nu re-kumans zwenn fas-a-fas, li pu enn kontiynasyon. Li pa pu enn “repriz”.


Par kont, manyer Le Mauricien 2 Ziyet inn dekrir MMM so “bureau politique” pe zwenn pu premye fwa depi kumansman konfinnman an Mars, pena okenn referans – mem pu zot BP – ki zot finn zwenn vertyelman. Zot Komite Santral pu zwenn Samdi e zot Rezyonal pe kumans zwenn osi. Dapre sa lartik la, PMSD li osi finn fer enn reynion so BP. La osi, Le Mauricien azute: “Ce qui n’avait pas été possibles durant le période de konfinement.”  Nu pa zis devine: me li paret zot pa ti pe zwenn ditu, antan ki parti. Zot lider ti pe fer konferans depres konzwin: so Bérenger, so Duval, so Bhadain, so Bodha. Lartik dan lapres, pa mansyonn ki Parti Travayis pe fer.


Antuka, si li vre bann lezot parti pa finn zwenn, li montre, ankor enn fwa, sa mond-de-diferans ant LALIT ek lezot parti tradisyonel.


Alor, nu pu kumans zwenn fas-a-fas semenn prosenn. Sa semenn la nu pe fer reynion vertyel par konferans video lor Zoom ankor enn fwa, e antretan, tu nu manb pu inn fini zot 2yem vaksin. E nu pu kontiyn gard distans sosyal, tanki lepidemi la pa plis su kontrol. Nu pu kontiyn avek enn reynion Komite Santral par Zoom anplis nu Reynion Komite Santral fas-a-fas pandan enn tan. Kumsa, si zame ena enn lot lokdawn, nu deza prepare.