Galleries more

Videos more

Dictionary more

Danze Oportinism Politik dan Lepok Lepidemi

26.06.2021

Fas a enn lepidemi, tu parti politik ena enn rol inportan ek enn responsabilite. Pu enn parti politik kuma LALIT, ankor plis. Nu program politik li baze lor fe, lor rezonnman, lor analiz realite, lor lexperyans, lor konesans, lor lasyans. Nu parti amenn tusala ansam, avek bi pu amenn sanzman dan lintere komin. Nu parti li viz pu amenn ansam lider kartye ek lor sayt travay, intelektyel (inklir intelektyel dan klas travayer), tu individi ki pa zis rekonet fayit sistem kapitalist, me osi angaz nu pu kontribiye dan enn lalit pu fini avek sa sistem diktatir kapitalist, anmemtan ki nu evre pu ranplas li par enn sistem egaliter, kot ena veritab liberte, e kot sosyete rule kolektivman ek demokratikman. Se sa ki fer nu militan sosyalist. 


Pu enn militan sosyalist, ena fwa form ki lalit politik-la pran, li sirprenan. Par exanp, dan lepase, finn bizin amenn lalit pu ki popilariz kontrasepsyon e fer li vinn aksesib, par fer li gratis dan tu dispanser. Atraver atraver lalit politik. Lerla apre kan finn reysi gayne lor-la, kontinye kontre fos koze, mansonz, koze ki pu dekuraz fam pran metod kontraseptsyon kuma pilil.  Alor dan bann lane '50-60, militan politik ki ti truv zot mem kuma sosyalist (alepok zot ti dan muvans Parti Travayis) ti bizin angaz zot dan travay ideolozik, syantifik osi byin ki fer kanpayn reinyon ek port-a-port, landrwa par landrwa, pu kontre ideolozi patriarkal ankre dan ideolozi fondamantalist relizye ki pa ti ule truv fam gayn plis kontrol lor reprodiksyon e ki ti pe blok finansman Guvernman pu kontrasepsyon. 


Militan politik alepok ti bizin kontre ideolozi patriarkal, enn ideolozi pli ansyin ki ideolozi kapitalist. E parey kuma zordi ena kont vaksin COVID 19, ti ena tu kalite dizinformasyon lor metod kontrasepsyon kuma pilil. Li resanble sa lepok pandemi ki nu pe viv asterla dan buku fason. Me ena diferans: apart LALIT, laplipar parti politik finn bankrut ideolozikman ek politikman. Zot pena ni kapasite ni kredibilite amenn sa kalite kanpayn-la.


Guvernman


Guvernman MSM–Obeegadoo-Ganoo ena enn stratezi pu fer fas lepidemi dan lintere byin komin, me, anmemtan, li osi enn Lalyans politik ki enn-dan-lot avek lintere sertin sekter klas kapitalist, ki depi kumansman finn panse luvertir frontyer a tu pri pu ed zot sirvi, antan ki investiser dan lotel ek turism. Alor sa azut ar guvernman MSM-Obeegadoo-Ganoo so mank kredibilite politik, ki deza la, akoz so mank enn program koeran. Travayer mefye enn guvernman ki servi mem langaz ar patron, sirtu kan li pe koz lasante piblik. Kan MSM-Obeegadoo-Ganoo pe organiz vaksinasyon, sa kwinsid avek lintere piblik me osi avek lintere patron. Pu travayer plis avanse, zot pe kone ki lintere travayer ek lintere burzwazi kwinside lor sa kestyon-la pu lemoman. Mem ki patron lotel, par exanp, pa pe get lasante piblik kuma enn priyorite kan li get so profi. Li pe zis rod vaksinn li-mem ek “so” travayer pu ki lotel kapav fonksyone normalman. 


Lopozisyon Oportinist


Kote parti lopozisyon, apart LALIT, zot osi, kuma MSM et al, zot pena program koeran. Zot osi zot politikman bankrut. Zot nepli ena enn laliyn politik kler ki zot pe defann. Zot laliyn lor vaksinasyon, li enn lexanp flagran. Tu Lopozisyon dir zot anfaver vaksinasyon, me anmemtan, zot tir pretext, enn deryer lot, ki an-som ena lefe pu dekuraz dimunn fer vaksin. Sak fwa enn zot pretext pu retard vaksinasyon fonn, zot rod enn lot. Li paret ki parti Lopozisyon pa reysi disteng ant "Rezim" opuvwar ek Minister Lasante, ki pe organiz vaksin la; kumsa akoz zot kont "rezim", par oportinism, zot fini par sabot vaksinasyon. Zot ena enn pozisyon politik konpletman imoral ek iresponsab dan kad enn lepidemi kot pre 4 milyon dimunn finn mor ziska ler dan lemond. Eski zot pa truve zot pe antrav lasante piblik? Eski zot pa truve ki zot oportinism kapav antrenn dimunn dan lepidemi COVID 19, fer dimunn malad ek mem mor?


Anu get zot oportinism politik:


Le 9 Desam 2020, lider lopozisyon Xavier Duval poz kestyon dan Parlman pu dimann Minis Lasante dan lekel li konklir par dir, “sel manyer pu kapav uver frontyer se atraver vaksinasyon popilasyon an-antye”. Alor li dir ki li inportan fini kumans komann vaksin, mem vaksin ki ankor pe teste (avan faz 3), lerla konfirm komann kan OMS donn fever pu tel u tel vaksin. Remarke ki X. Duval pe sirtu gayn traka “luvertir frontyer”, pa traka lasante piblik kan li pe koz dan Parlman. 


Minis Jagatpal reponn ki ena 200 vaksin an prosesis resers alepok, alor li pa posib pu fer pre-komann. Etan done ki pena irzans dan Moris konpare avek lezot pei kot lepidemi pe fer ravaz, guvernman pe atann rekomandasyon OMS avan li pas komann.


Pretext Omologe ek Consent Form


Ariv lafin Zanvye 2021, kan kumans premye program vaksin Covishield, Lopozisyon dir, “Vaksin bon”, me zot dir, “Fer tansyon, OMS pankor omolog AstraZeneca Covishield”. Ena dan Lopozisyon ki mem kumans koz sa mansonz ki pe servi dimunn “kobay” kan anfet ti fini konplet faz 3 dan prosesis testaz vaksin. An Fevriye, Covishield omologe par OMS, alor pretext tonbe. Eski Lopozisyon aret so oportinism? Non. 


Sannkutla zot dir: “Wi vaksin bon, me “Consent Form” ki pa bon. Zot dir li “ilegal”. Ena ki mem ofer kudme pu met ka Lakur. Kan laplipar depite, avoka ek avwe pa get sipa “legal” sipa “ilegal”, al fer zot vaksin, zot-mem, e siyn zot Consent Form, enn lot pretext tonbe. Eski pretext fini? Non. Oportinism kontinye.


Kan gayn lo vaksin Covaxin, Lopozisyon rekumanse avek, “Vaksin la pa omologe par OMS” mem kan li fini konplet faz 3. Mem zafer pu vaksin Sinopharm. 


Pretext Retisans 


Kan sa pa marse, e OMS omolog vaksin, sertin dan Lopozisyon kuma Bérenger dir, “Ayo ena retisans kont vaksin Lasinn Sinopharm ek Larisi Sputnik”. Si zame reelman ena retisans, ki zefor Bérenger pe mete pu sa retisans-la disparet dan enn lepok kot partu dan lemond, ena difikilte pu reysi gayn vaksin. Anmemtan, sa bann lider parti Lopozisyon la, zot byin kone ki ena enn muvman ase for, sorti sirtu Lafrans, enn muvman ase danzere, ki opoz vaksin kont Kovid 19 lor tu kalite pwin konspirasyonist, ridikil, stipid -- e ki zwe lor lafreyer ki buku dimunn ena e lor difikilte dimunn gayne pu ziz ki zafer ki syantifik, ki zafer ki invante. Dayer, zot alye Bruneau Laurette, ar lekel zot ti ena enn espes "kontra", li ti dan mem-mem Konferans de Pres ki Mme Julie Vranckx, sef jaz dan lorganizasyon anti-vaksin Moris.


Pretext “liberte konsyans”, plito ki asir "lasante piblik"


Kan guvernman pas regleman pu staf dan sekter lasante, ledikasyon ek lakres swa fer vaksin, swa amenn tes PCR, swa gayn sertifika dokter Guvernman, pu ki kapav protez dimunn ki pli frazil dan lasosyete, setadir dimunn malad ek blese e anpes zanfan ek etidyan,  ki pankor pe fer vaksin me ki riske azir kuma "vekter" viris la, lerla Lopozisyon retruv pretext: “Vaksin bon pu seki swazir li, me sa enn kestyon individyel sa.” Kan anfet dan enn lepidemi, li pa zis enn kestyon individyel. Si enn dimunn pa vaksine, so desizyon li afekte tu dimunn ki sa individi la zwenn dan lavi tulezur. Ala long, sakenn afekte sosyete an antye. Alor li enn kestyon rol ek responsabilite individyel dan enn lansanb dimunn.


Konklizyon


Lopozisyon so oportinism dan kontext enn lepidemi, li totalman iresponsab ek imoral. Si li pa sanz so laliyn deswit, li pu kontiyne azir pu met lasante dimunn an-danze e pu antrav posibilite ki lasosyete atenn iminite kolektif (seki apel “herd immunity”) kot ase dimunn vaksine pu lepidemi nepli ena terin pu propaze ziska ki finalman, nu reysi eradik lepidemi-la konpletman, ansam. 


Dan LALIT, nu finn mobilize pu ki ankuraz tu dimunn ki anmezir fer vaksin, fer li. Nu bann militan finn donn konfyans e ankuraz dimunn ki per vaksin pu zot vink zot lafreyer. Erezman ziska ler, plis ki lamwatye popilasyon adilt finn avoy Lopozisyon oportinist promne, azir avek responsabilite par fer vaksin.