Galleries more

Videos more

Dictionary more

Omnicane servi MIC kuma bekiy pu enn diyl 4.5 milyar rupi

25.06.2021

Sa paret enn ‘mari-diyl’ pu Omnicane ki finn resi debaras enn parti so bann aset avek Mauritius Investment Corporation (MIC) pu enn valer Rs 4.5 milyar rupi. Anretur MIC pu gayn 454 arpan later ek 20 % aksyon dan so bizines Park.


Sa diyl Omnicane pe derule anplin kriz saniter ek ekonomik ki pei  ek antye lemond pe traverse. Omnicane andete e pa pe kapav vann so proze imobilye ki ti finn lanse an 2015 dan prezans premye minis, fe Aneerood Jugnauth.


Sa fon 80 milyar rupi MIC ki finn servi pu pey Omnicane reprezant  valer travay par zenerasyon travayer osi byin ki kontribisyon tu dimunn fer atraver tax, ki li TVA ubyin innkom tax ki finn sorti dan rezerv Labank Moris ek fon piblik. Me pena okenn kontrol demokratik lor manyer pu itiliz sa fon la. Pa pu kapav ena kestyon dan parlman lor manyer pu departaz sa fon la ek kondisyon lor lekel pe alwe fon-la. Li pu sekre.


Sa diyl Omnicane montre nu kuma dan sa lepok kriz ekonomik , tu seksyon burzwazi dan diferan sekter ekonomik, dezespere ek rod sutyin Leta kuma enn bekiy pu gayn enn parti lamone fon piblik. Ena fwa li enn lager feros lavi-lamor. Dimunn abitye truv burzwazi deta ki depann lor Leta pu so sirvi ek lavansman ekonomik, depi ti-kontrakter pros ar puvwar ki pe rod kontra drin u kontra netwayaz u lekipman saniter pu ki zot ariv katapilte dan burzwazi, ziska kapitalis deta kuma konseye Dr Joomaye ek so klinik ki konstrir lor later DBM finn done, ubyin kapitalis Bhunjun Betamax ki ti depann lor kontra guvernman Ramgoolam. Parkont, byin rar ki dimunn realiz kantite sutyin burzwazi istorik pe gayne depi Leta. Dan lepok kriz ekonomik aksantye par kriz COVID 19, burzwazi istorik pe bizin depann lor Leta pu so sirvi. Sirtu kapitalis dan sekter kann ek kapitalis lotel ek imobilye delix.  


Dan lepok normal ideolog burzwa tultan pe fer apel pu ki ena dezangazman Leta depi aktivite ekonomik . Zot dir ki sa se pa rol Leta, zot dir ki Leta bizin zis ena enn rol pu reglemante pu ki ena lalwa pu fer travayer prodwir san remet ankestyon sistem explwatasyon kapitalism. Me kan lekonomi kapitalis pe bankrut, se Leta ki intervenir ek servi fon piblik  pu relans zot lekonomi.


Onivo LALIT nu finn fer kanpayn pu ki na pa servi fon 80 milyar rupi pu sibvansyonn lindistri ankriz kuma lindistri sikriyer ubyin lotelri, ni al gaspiye dan spekilasyon fonsye. Sa fon la ti bizin servi pu devlop lindistri alimanter kuma enn pilye ekonomik pu kreasyon lanplwa, pu asir suvrennte alimanter ek anmemtan asir lantre deviz atraver exportasyon.


LALIT truv li inzis pu ki klas travayer ek dimunn mizer ki bizin sarye fardo kriz lekonomi kapitalis.