Galleries more

Videos more

Dictionary more

Pozisyon Parti Politik dan Lopozisyon Lor Vaksin kont Kovid-19

22.06.2021

Dan enn pandemi, dan sa lirzans saniter koronaviris kuma nu pe viv dan Moris ek dan Lemond, nu ti atann tu parti politik dan Moris pran enn pozisyon kler, san okenn anbigwite anfaver vaksinasyon. Me, non, nu pa finn truv sa.


Purtan, depite dan Parlman inn fer vaksin.


U ti pu kwar zot pu met lanfaz lor nesesite pu popilasyon fer vaksin kont Kovid-19, parey kuma zot, zot inn fer vaksin. U ti pu krwar zot ti pu fer kanpayn anfaver vaksin. Vaksin ek mezir baryer kuma port nu mask byin, gard distans sosyal ek lav lame suvan, tu ansam reprezant sel mwayin nu ena pu permet nu kal lepidemi.


Ki nu truve? Parti dan Guvernman, MSM ek ML, pa finn fer kanpayn aktiv an-faver vaksinasyon. Zot pa finn mobiliz resurs politik. Parti lopozisyon, dan Parlman ek andeor Parlman, apar LALIT, zot finn expreseman les zot pozisyon flu, kot u pa kapav dir zot kont vaksin, ni u pa kapav dir zot pe fer kanpayn anfaver vaksinasyon, apar enn-de ki finn partaz platform avek bann anti-vaksinasyon. Tusala, li grav.


Ena parti lopozisyon refiz pran pozisyon. Ena parti tir tu kalite defo avek kanpayn vaksinasyon me evit dir ki zot anfaver vaksinasyon. Ena dir zot an faver me anmemtan prezant argiman depi kanpayn anti-vax, enn apre lot lor letan. Tu parti lopozisyon paret per pu konfront kanpayn anti-vaksinasyon.


Tusala azute pu kree buku konfizyon dan latet lamas dimunn sirtu kot ena pu fer fas a kriz ekonomik kot li pe bizin sarye fardo kot pri lartik de-baz pe ogmante, kot pena plan pu kreasyon anplwa lor enn gran lesel, kot pena plan pu asir nu suverennte alimanter, kot pena plan pu asir enn lozman ansekirite ek konvenab. Lor tu sa pwin la, bizin kritik Guvernman. Me, parti lopozisyon prefer rod lay ar manyer ki Guvernman pe diyl ar lepidemi, e fer sa dan enn fason ki antrav kanpayn vaksin.


Kanpayn Erone pu Blok Rol Avanplan Trwa Dokter ki ti Gid nu dan Premye Vag


Moris enn-de rar pei ki ti kontenir lepidemi Covid, dan premye vag. Lepep Moris kolektivman, akoz li ena enn kiltir pu konpran lasante piblik, finn korpere pu resi kal premye vag Kovid-19. Sa finn permet mezir Lotorite inn met anplas marse. E fode pa nu bliye linportans ki nu ena enn sel sistem swin lasante gratis pu tu dimunn. Dan enn lepidemi, sa li kapital. Nu finn resi sorti depi premye vag akoz ti ena enn lekip trwa dokter dan lekel nu, antan ki enn lepep, ti ena konfyans, Dr Gujadhur, Dr Musango ek Dr Gaud.


Apart LALIT, okenn lezot parti politik pa finn pran enn pozisyon kler pu sutenir Dr Gujadhur kan li finn apel, avek rezon plis avek enn brin limur, “koko vid” dimunn ki met lavi tu lezot dimunn an-danze kan zot fud mezir lasante piblik. Kan Dr Gujadhur sibir enn linsaz lor sosyal-media e mem dan lapres ek lor radio, okenn lezot parti politik, apar LALIT, pa finn denons sa kanpayn erone la.


Kan, Dr. Musango, reprezantan WHO (World Health Organisation) dan Moris, fer enn remark an-piblik ki apropriye e imoristik, mem si teknikman pa diplomatik, kot li dir si Premye Minis Pravind Jugnauth ti fer vaksin dan premye batch, la osi, Lopozisyon ti pu truv pu kritik li. Dan so ka usi, li finn dir enn koze laverite. Dr Musango sibir enn atak sanses dan lapres ek sosyal-media. Paul Bérenger, Lider MMM, al ziska kareman dimann WHO pu rapel Dr Musango akoz li finn interfer dan politik lokal, e ranplas li. Parti Travayist, atraver so depite Patrick Assirvaden, li usi dimann WHO pu rapel Dr Musango alord. Dr. Musango finn dimann exkiz. Alor, dezyem Dokter finn komsidire met alekar, mem si li ankor tuzur dan Komite Nasyonal.


Dr. Gaud, avek rezon, kuma enn dokter lasante piblik finn kritik staf medikal ki pa pe swiv gaydlayn lasante piblik kuma met mask byin e limem inn temwin sa konportman non-profesyonel. Government Medical and Dental Association servi enn miz-an-demer a Dr. Gaud lor baz li finn fer “alegasyon san fondman” kont zot. Apre sa, nu, piblik nepli truv li, ni tann li dan pres brifing. Avan sa, Dr. Gaud ti deza pe sibir linsaz lor sosyal-media – sirtu dan enn langaz kareman zenofob ek anti-fam. MMM, atraver Bérenger, vinn azute dan sa kanpayn la otur retar dan plas komann vaksin; Eshan Juman, depite Travayist, fer kanpayn kont li dan Parlman; Navin Ramgoolam, Lider Parti Travayis, dimann pu lisansye li otur pasyan dyaliz. Tu lezot parti Lopozisyon finn swa partisip dan kanpayn swa opizale finn res trankil dan sa kanpayn pu met sa trwa dokter la alekar. Lor la, Guvernman Jugnauth pa finn ase sutenir sa trwa dokter fas a kanpayn kont zot. Tutlong dezyem vag, popilasyon finn santi labsans gaydans lozik ek poze depi sa trwa dokter la. LALIT, a tu moman, finn rod fason sutenir sa trwa dokter la.


Politikay lor Akse Inegal ar Vaksin dan Lemond olye Pozisyon Ferm lor Akse Ekitab pu Tu


Guvernman finn denons bann pei ris ki finn akapar tu vaksin, me zot pa finn amenn enn kanpayn piblik lor la. Otan ki nu kone, okenn parti lopozisyon pa finn denons sa bann pei ki pe akapar tu vaksin kont Kovid-19 akoz zot ena lemwayin. Ena pei ris inn stok vaksin buku plis ki kantite neseser pu vaksinn tu zot popilasyon. Seki ti bizin fer, evidaman, se distribiye vaksin partu dan lemond antye, premye, pu tu travayer lasante, lerla tu lezot travayer front-layner dan lemond, protez zot avan, pu ki zot an-bonn-sante pu protez tu popilasyon mondyal depi pandemi Kovid-19. Dezyem, ti bizin partaz tu vaksin ki fini prodir, ar tu popilasyon mondyal plis arisk. Olye sa, vaksin inn al kot pei ki ena plis mwayin ubyin ena plis kontrol lor prodiksyon vaksin. Kan nu koz “herd immunity” ubyin “iminite kolektif” dan enn pandemi, li vedir “herd immunity” pu popilasyon mondyal antye pa zis enn pei. Okenn parti lopozisyon, otan ki nu kone, pa finn pran pozisyon pu sutenir inisyativ Lind ek Sid Afrik dan WTO pu lev patant lor prodiksyon vaksin kont Kovid-19. LALIT, par kont, nu finn pran pozisyon ferm pu sutenir sa linisyativ la. (Get seri lartik lor nu websayt, serch WTO+Kovid-19).


Mem Guvernman Moris, malgre li finn sutenir sa linisyativ la, pa finn vinn explik popilasyon lor so bon pozisyon ek kimanyer pei ris pe akapar tu vaksin ki pe prodir. Kan u get to vaksinasyon dan lemond, sa realite la inn vinn kler. Dapre WHO le 16 Zin 2021, “Apepre 85% tu doz vaksin onivo global inn al dan pei ris – enn mwayenn 68 doz par 100 dimunn dan pei byin ris konpare avek zis 2 doz par 100 dimunn dan Lafrik. Kantite doz vaksin ki’nn fini administre dan lemond ti pu sifi pu kuver tu personel lasante ek vye dimunn dan Lemond antye, si ti distribiye li dan enn fason ekitab.” (https://www.afro.who.int/pt/node/14742)


Les nu get kimanyer parti dan Lopozisyon reazir fas a sa minmiz pei ris lor prodiksyon vaksin. Olye denons sa minmiz pei ris e sutenir linisyasiv Lind ek Sid Afrik dan WTO pu nepli ena patant prive lor prodiksyon vaksin kont Kovid-19, finn plito prekoniz kimanyer Moris bizin navige pu met lame lor maximem vaksin.


MMM: Le 24 Zanvye 2021, lor Radio 1, Paul Berenger, lider MMM, dir “L’initiative de l’OMS et Covacs [COVAX] est une très bonne initiative mais nous n’aurions pas dû attendre cela pour prendre les devants. Je tiens à remercier aussi le gouvernement indien pour leur don. ...” Dan Le Mauricien 19 Nov 2020, Paul Bérenger estime ki Moris pa pu resi gayn so kota vaksin akoz “les pays riches sont en train d’acheter par millions de doses de vaccins à tel point que le plan de l’OMS pour garantir un accès équitable au niveau mondial des vaccins ne puisse se réaliser”. Lartik la usi mansyone ki Lafrans inn komann 200 milyon doz pu enn popilasyon 67 milyon e Canada pe propoz pu aste enn gran kantite vaksin, enn nomb sink fwa grander so popilasyon. Berenger zis fer enn konsta e li pa denons sa bann pei ris la.


Parti Travailliste: Le 13 Avril 2021, Dr Farhad Aumeer, depite Parti Travayist, koz lor pandemi Koronaviris. Li dir atann avan servi vaksin Sinopharm e atann avan negosye avek Lind pu gayn Covishield ek Covaxin. Li pa explike kifer bizin atann. Seki pli grav, li pa finn remarke dan Lind, pli gran prodikter vaksin, ti pe ena gran lamonte dan ka Kovid-19 ek lamor, e Lind finn bizin aret tu exportasyon vaksin. Anfet, lezot pei pe bizin avoy vaksin dan Lind pu ede avek so kanpayn vaksinasyon pu kal lepidemi laba. Le 17 Avril 2021, Dr Aumeer, dir Moris zis bizin 1.7 milyon vaksin pu 860,000 popilasyon lao 18 an. Li dir li pa “la mer à boire”. Li bliye difikilte pei mizer dan lemond pe gayne pu gayn akse a vaksin. Li pa mansyonn kimanyer pei ris pe akapar tu vaksin. Pu enn dokter ankor, li pa koz lor “herd immunity” pu lemond antye, li satisfe si Moris gayn iminite. Sa, pu li, li sifi. Li pa nonpli mansyonn sa mosyon Lind ek Sid Afrik dan WTO pu tir patant gro miltinasyonal farmasetik lor fabrikasyon vaksin pu permet ankor lezot pei kapav kontribiye dan prodiksyon vaksin pu gayn sifizaman pu lemond antye.


Lor kestyon patant lor vaksin kont Kovid-19, LALIT lor so websayt le 7 Me 2021 ekrir “Yer tanto Joe Biden finn anonse ki li finn ariv dakor, finalman, ar sa bann pei ki pe milite pu fer met sa konesans inportan dan kad kontrol pandemi la direkteman dan domenn piblik. Si nu gayn sa batay la, konesans lor vaksin la pu nepli res sekre. Sa pu permet akselerasyon so prodiksyon. … Sa vedir Biden pe aliyn li deryer rezolisyon ki Lind ek Sid-Afrik finn lanse dan World Trade Organization (WTO) depi plizir mwa, avek sutyin plis ki 100 pei asterla, inklir Repiblik Moris. Sa nuvo alye, li reprezant enn devlopman mazer pu lonterm dan batay kont Kovid.”


Ena enn lirzans pu met fin a tirani konpayni miltinasyonal farmasetik (An Angle apel Big Farma) e fer desort teknolozi vaksin aksesib pu tu pei kapav prodir pu rann lapel, e pu bes pri.


Parti Politik swa “Anfaver Vaksinasyon ME ...” uswa Refiz Pran Pozisyon, uswa Pa Dir ni Kont ni Pur me tuzur Propaz Argiman Anti-vax, uswa an-plin dan Kanpayn Anti-vax


Parti Travayist: Pa kont Vaksin me ...


Dan enn konferans depres Parti Travayist anime par Dr Arvind Boolell, lavey Parlman repran le 22 Mars 2021 raporte lor Express.mu 23 Mars 2021, li explike ki “le PTr n’est pas contre la campagne de vaccination, mais il exige qu’elle soit pratiquée avec des produits qui ont passé par la phase trois et quatre des essais cliniques et qui doivent également être approuvés par des experts.” Lerla, Dr Arvind Boolel dir pena garanti ki vaksin efikas kont varyan. Lerla, Arvin Boolell dir li regrete ki Moris pa finn servi so relasyon avek Premye Minis Indyin pu gayn plis vaksin AstraZeneca. “Depuis longtemps, au Parlement, l’opposition a conseillé au gouvernement de passer une précommande. L’Inde opère une base à Agalega. On aurait pu avoir le maximum de vaccins possible. Tant qu’il n’y a pas une évaluation du Covaxin, le gouvernement ne peut prendre en otage la population.” Dr Boolell pare pu vande lor Agalega pu gayn vaksin! Shakeel Mohamed rod enn lot kritik, li dir ki “Le consent form est illégal et inacceptable. Il ne faut plus vous en faire. Si quelqu’un veut poursuivre le gouvernement, les avocats proches du PTr vous conseilleront gratuitement.” Dan Le Mauricien 17 Zin 2021, Dr Farhad Aumeer, depite Parti Travayist presize: “Je ne vais pas entrer dans le débat de l’imposition de la vaccination car je suis à la fois politicien et médecin. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il faut se faire vacciner.” Li pena okenn zenn pu fer politikay lor lasante piblik.


Lantant Lespwar avek MMM, PMSD, Reform Party ek Nando Bodha: “Pa kont vaksin me ..”.


Lor Lexpress.mu 29 May 2021, Lider MMM, Paul Bérenger konstate “qu’il existe à Maurice une forte réticence envers les vaccins Sinophram et Spoutnik produits respectivement par la Chine et la Russie.” Li dir sa dan enn konferans depres, mem-mem zur anime par “Lantant Lespwar” kot ena MMM, Parti Mauricien Social-Démocrate, Reform Party ek Nando Bodha. Li usi koz lor pa kone lor kantite vaksin Moris pu gayne e komye dimunn pu aksepte al fer vaksin sirtu kan pa kone so lefe lor varyan. Li dir ki enn “Une chose est sûre il y a une réticence d’une bonne partie de la population avec les vaccins Sinopharm, qui est chinois et le Spoutnik qui est un vaccin russe.” Mem-mem zur, tu sant vaksin ti deborde ar “Morisyin” ki sipozeman kont vaksin depi sa de pei la. Apre Bérenger so kopi-kupe-kole propagann oksidantal kont vaksin Sinopharm ek Spoutnik, li lans enn apel pu “Mauriciens d’aller néanmoins se faire vaccinés.”


Rezistans ek Alternativ: anfaver vaksin me ...


Rezistans ek Alternativ dan Le Mauricien 21 Mars 2021 “a commenté la campagne de vaccination en cours. Tout en précisant que le parti est en faveur du droit de chaque citoyen d’avoir accès au vaccin, il estime qu’il faut laisser le choix. ...” David Sauvage mansyonn kimanyer Bill and Melinda Gates Foundation finn inpoz mintyin patant lor vaksin AstraZeneca me li pa presiz zot pozisyon lor inisyasiv dan WTO pu nepli ena patant ditu lor Vaksin. R&A, dan Le Mauricien 30 Mars 2021, dir guvernman bizin amand formiler konsantman “afin de se porter garant en cas de problèmes liés à la vaccination”.


Reform Party: pa kont vaksin me ...


Roshi Bhadain lider Reform Party, le 28 Mars 2021 lor so paz FB ek lor Top FM Facebook, ena enn video 26 minit kot li explike kimanyer Guvernman pa finn plas komann vaksin a-ler. Li dir Guvernman inn plas komann pu 1 milyon doz AstraZeneca-Covishield ek 1 milyon Covaxin e li finn gayn zis 230,150 doz. So anrezistreman fer le 28 Mars 2021, li pa finn remarke apartir le 18 Mars 2021, Lind inn met restiksyon lor export vaksin e finn otoriz export zis 200,000 doz a Moris akoz sityasyon katastrofik lamonte ka e dese Kovid-19 dan Lind. Li usi koz lor pankor konplet Testing Faz 3 e WHO pankor omologe. Li pa koz lor problem mondyal pu gayn akse a vaksin ni lor patant konpayni miltinasyonal ek monopol lor prodiksyon vaksin. Lor Consent Form, Roshi Bhadain dir lor Defimedia 18 Mars 2021, “n’est pas contre le vaccin ou encore contre la campagne de vaccination”. Tuzur pozisyon pa kont me ... li pa dakor ek Consent Form. Tu sa bann parti politik ti oredi propoz dimunn al lir sa fey papye tipti lekritir ki gayne ar medikaman ki aste lor kontwar, pu rasir dimunn.


Linyon Sitwayin (LSM) plito Kont Vaksinasyon


Dan L’Express 4 Me, Bruneau Laurette ansyin azan MSM asterla dirizan Linyon Sitwayin Morisyin dir, “La vaccination [est] un choix personnel”, e li kontinye “A mon sens, la vaccination est plus un accord pharmaceutique en faveur des capitalistes qui veulent en tirer profit”, e li azute, De plus, le vaccin réduit mais n’empêche pas les risques de contracter le Covid-19”, ubyin, si sa pa konvink u kont vaksin, li azute “Avec l’émergence des variants, il se demande si chaque mutation necessitera un nouveau vaccin”, pu li konklir avek enn mansonz, “D’ailleurs, ce virus n’a pas été aussi mortel que le H1N1.”


Bruneau Laurette dan enn pwin depres raporte lor Le Mauricien.com 17 Zin 2021 ansam, kot-a-kot, avek enn lider anti-vax, li pa mem dir klerman si li dakor avek vaksin u non. Dapre li, “le gouvernement fait pression actuellement pour pousser les Mauriciens à se faire vacciner” e “li dir ki “les Mauriciens ne peuvent être utilisés comme cobayes pour tester l’efficacité des vaccins....” Ivor Tan Yan, manb Linyon Sitwayin ek usi manb 100% Citoyens, osi prezan dan sa mem pwin depres dir Linyon Sitwayin pu “soutenir les contestataires qui ont logé des plaintes en Cour suprême. Nous ne disons pas que les citoyens ne doivent pas se faire vacciner, chacun est libre de choisir.” Bruneau Laurette finn osi dir ki vaksin Covaxin ek Sinopharm pa rekonet par Linyon Lerop. Alor, ki bizin fer an atandan, asize atann Lerop e les lepidemi fane?


LSM Alye avek Kanpayn Anti-Vax


Seki grav, dan sa mem pwin depres, ena Madam Julie Vranckx-Lepert prezan. E li pran laparol. Limem ki pe fer kanpayn imans bilbord ek petisyon onnlayn pu fer kanpayn anti-vax, “Mo lekor, mo drwa, mo swa”. Li ansarz enn lakres ek enn lekol e li pe menas uver san ki so personel vaksine. Li pu inpoz so swa lor ti zanfan ek ti baba dan so lekol ek so lakres. Dan enn pandemi, li enn posizyon inakseptab pu dimann “drwa” pu kontaminn lezot akoz u “swa” pu pa fer vaksin. Li mem madam, ki truv li “normal” ki dimunn falsifye kart vaksin, fer forjri kart vaksin ofisyel, kart ki permet dimunn al dan lopital, kot ena dimunn frazil, e al dan lansint lekol, kot profeser-ek-zanfan kuma vekter ideal pu viris fane. Me, sa li enn konportman kriminel kont tu popilasyon Moris. Nu tu pe fer buku mezir, inklir vaksinasyon, pu sey maximiz proteksyon kont maladi Kovid-19 e protez tu dimunn. Li paret enn madam ki pena okenn kiltir lasante piblik, okenn kiltir prevansyon. Nu sipoze ki Bruneau Laurette ek Ivor Tan Yan dakor ar pozisyon zot alye, ki pe asize dan konferans depres a-kote li.


Pa kone si 100% Citoyens ena mem pozisyon etan Tan Yan dan 2 parti politik!


Grup Refleksyon Emmanuel Anquetil pozisyon lor vaksin pa kler


Rama Valayden ek so Grup Refleksyon Emmanuel Anquetil (GREA) pa finn uvertman pran pozisyon anfaver kanpayn vaksinasyon. Me, GREA/Avengers kritik Regulations pu rann vaksin obligatwar dan sekter ledikasyon ek sekter lasante, zot dir Regulations inn aplike san pas par Parlman. Li pa dir kuma lekol, lakres ek lopital pu opere? Zot dir zot pu met ka.


Sel Solution Revolution: Ni Pur Ni Kont anbigi


Lor zot Paz FB piblik le 14 Zin 2021, Jean-Paul Dominique Jacquin, dir le swivan,“We are not experts on COVID and Vaccines, those who want to defend their causes please do so on your personal walls or other public groups… We will not approve any posts on either COVID or Vaccines because we have had to do massive screening. I am sure you can appreciate that none of the Admins have Phds in Epidemiology or Molecular science or any Scientific field, it is rather impossible for us to discern which side is right in their claims.We are not pro-vaxx nor anti-vaxx, we are pro-freedom… only posts on constitutional rights of an individual i.e right to choose will be accepted.” Sa vedir zot pe sayd, finalman, ar bann anti-vax.


Ideal Democrate: Pozisyon pa kler?


Dan Defimedia 21 Mars 2021, Géraldine Hennequin-Joulia dir ki popilasyon bizin ena tu eleman pu konpran ki plan Leta pu sorti depi sa kriz saniter la. Li “demande aussi au gouvernement de rendre public son calendrier de vaccination.”. Pa sir ki pozisyon ete? Ki kalandriye li pe dimande pu rann piblik? Si nu baz nu lor reportaz lagazet, zot pozisyon pa kler.


Raliman Citoyen Pour la Patrie: kapav dir plito anfaver vaksinasyon, kont bann konplotis anti-vax


Raliman Citoyen Pour La Patri ek so manb Padma Utchanah dakor ar pozisyon LALIT “What’s Wrong with the Anti-Vaccination campaign?” pibliye lor nu websayt ek nu paz fb le 19 Zin 2021 pu denons bann “konplotis” anti-vax. Zot finn share nu lartik lor zot paz. Zot mam Parvez Dhooky ti pran pozisyon kont Consent Form.


En Avant Moris: Dizon li pu kapav anfaver, si li dan enn komite nasyonal pu zer kriz Kovid-19


Nu konn zis lider En Avant Moris, Patrick Belcourt. Li finn dan tu kalite formasyon. Li ti partisip dan eleksyon Novan 2019 antan ki kandida Lalyans Lespwar. Li ti enn lider ar Bruneau Laurette dan manifestasyon 29 Ut 2020 dan Porlwi. Li mem ti kriye lor oparler, “Uver frontyer!” avan mem ki ti ena vaksin. Avan sa, le 29 Zanvye 2020, li ti ekrir Premye Minis pu met limem, a dispozisyon Premye Minis pu zwenn enn komite nasyonal pu zer kriz Kovid-19, kot li dir mes compétences pourraient vous permettre de dégager les consensus les plus utiles en terme d’efficacité opérationnelle et les plus aptes à désamorcer des crises pouvant entraver les actions nécessaires”


Nouveau Front Politique: Kont Vaksin


Ivann Bibi Prezidan Nouveau Front Politique ti sutenir Lalyans Lepep (MSM-PMSD-ML) dan eleksyon zeneral 2014. Dan eleksyon zeneral 2019, li ti an alyans avek Raliman Citoyen pour la Patrie. Li paret li nepli ladan. Le 8 Avril 2021, li poz kestyon eski Guvernman “inn met lepep dan situation kot nou ine gagne variant Indian selma nou vax PA efficace et mem dangereux.” Isi, li pe fer referans a linformasyon ki finn pibliye lor sayt Africa Centre for Diseases Control (CDC) kot fer mansyon prezans varyan Delta dan Moris. Dr Gaud ek Dr Mosungo inn fini explike ki sa konsern vwayazer ki ti pe rant Moris, ki ti ferme dan karantenn. Pa kone si li finn koriz so mesaz.


Ala enn sirvol bann pozisyon ki nu ena ziska ler. Si ena lezot parti politik ki ena enn pozisyon, fer nu kone. Nu pu updeyt li.


 


Apre sa sirvol pozisyon bann parti politik lopozisyon, seki ena buku danze pu lepep Moris avek enn tel lopozisyon. Li kler ki tu Parti Politik dan Lopozisyon ki anfaver vaksin bizin dibute. Zot lider bizin dir zot anfaver vaksin. Zot bizin fer kanpayn pu ankuraz maximem dimunn pu al fer vaksin. E sirtu, zot bizin fer li enn devwar pu klerman demark zot depi kanpayn Anti-vax. Zot bizin denons kanpayn kont vaksin. Isi nu mansyonn PTr, MMM, PMSD, Reform Party, Rezistans ek Alternativ, 100% Citoyens, Rama Valayden ek Groupe Réflexion d’Emmanuel Anquetil ki ena enn devwar asterla pu denons, e disosye zot depi, zot alye Bruneau Laurette (LSM) ki swa ankor zot alye zordi ubyin ti zot alye yer. LSM finn rant an plin dan kanpayn anti-vax. Alor li neseser tu parti politik ki anfaver kanpayn vaksin pran enn pozisyon kler pu ankuraz popilasyon pu al fer vaksin e pu denons tu eleman dan sa kanpayn anti-vaksin. Marke, garde, tu sa bann lider kanpayn anti-vax, zot pu glise trankil, al fer zot vaksin pu zot kapav parti, al lot pei. Lerla, zot kit tu sa bann dimunn ki zot finn amenn an-bato, an-plan.


Konklizyon


Nu finn truve dan ki petrin “politikay”, enn kote, ek, pli grav, sa mank konpasyon, finn amenn parti lopozisyon, kan ti ena enn lirzans grav pu pasyan dan sant dyaliz. Olye konpati avek pasyan dyaliz, olye sinpati ar fami andeye avek dese enn so pros, olye rod bann solisyon pu ede pu adres sa sityasyon irzans grav alinteryer enn irzans saniter zeneral, olye ankuraz pasyan dyaliz ek zot fami pu al fer vaksin kovid-19 pu protez zot, ki nu finn truve? Anfet Xavier Duval, Lider Lopozisyon rezim zot lapros san konpasyon kan enn zurnalist dimann li, abe M. Xavier Duval, ki u ti pu fer diferan si u ti dan Guvernman? Li reponn, “Be, u kwar mo pu dir u?” Swa zot pena enn meyer plan ubyin zot prefer les enn sityasyon irzans dan enn irzans deteryore plis ankor olye prezant solisyon ki zot ena.


Gravite maladi Kovid-19 se sa: li kapav fer sistem lopital kapav kolaps, e sa pu ris ansam ar li sistem lasante dan so lansanb, kot tu swin lasante neseser pu dimunn tulezur nepli pu kapav asire. Tusala pu dir ki dan LALIT nu truv li nu devwar, antan ki enn parti politik pu ankuraz tu dimunn al vaksine. Li nu devwar denons sa bann anti-vax, ki pena enn su konpasyon, e ki pa ezite pu propaz lafreyer parmi dimunn.


Si parti lopozisyon anvi kritik Guvernman Jugnauth, pa mank isyu. Me, seki grav se kan lopozisyon servi lasante piblik pu li fer “politikay”. Li bizin aret fer sa. Kuma nu dir, kritik defon kont Rezim opuvwar pa manke. Alor, olye fer politikay lor pandemi, kritik MSM ek ML lor pwin profon zot program ek zot politik. Par exanp, bidze Guvernman Jugnauth inn negliz sistem lasante, e sa, anplin dan enn pandemi. Pena rekritman dan Lopital pu konsolid staf lopital pu ki zot ekipe pu tini sistem lasante dan pandemi zordi e pli divan dan lezot lirzans saniter. Pena rekritman ek trening pu ranforsi lekip konntak-tresing pu konsolid kote prevantiv lasante, lasante piblik dan pandemi ek alonterm. Okenn parti lopozisyon dan Parlman pa finn apiy sa demand Parti LALIT pe fer depi kumansman premye vag. Bidze Guvernman pa finn vinn avek enn plan pu suverennte alimanter. Dan kontex enn pandemi, kot prodiksyon alimanter dan lemond antye pe e pu afekte. Pre ar nu, nu pe truv menas faminn dan Madagaskar. Okenn parti Lopozisyon dan Parlman pa’nn sulev sa mankman grav dan bidze. Prodiksyon alimanter ti kapav eparyn nu sa depandans exesif lor turism, ki an-kriz. Problem lozman kot buku fami res dan sere, anplis irzans adres lakaz lamyant, tulede sityasyon agrave avek konfinnman ek pandemi. Dan komanter lor bidze guvernman, lopozisyon pa finn truv gravite kestyon lozman e pa finn sulev li dan deba.


Nu bizin milite aktivman pu ki vaksin vinn aksesib pu ki popilasyon mondyal kapav sulaze. Kuma li ete zordi, stok vaksin ti sifi pu vaksinn zis 16.4 % popilasyon global. Finn ena debalans dan distribisyon vaksin. Pei ris ek rezyon ris pe vaksine a enn vistes 30 fwa plis ki bann pei plis mizer. Fode sa arete, bizin retablir balans pu tu pei gayn akse a vaksin.


LALIT 22 Zin 2021