Galleries more

Videos more

Dictionary more

PROGRAM LALIT
pu Eleksyon Parsyel Port Louis Maritim Port Louis Est

31.01.2005

LALIT pu amenn kanpayn pu ki Guvernman anfet al delavan ek fer sa parsyel la. Sirkonspripsyon Port Louis Maritim ek Port Louis Est bizin gayn so depite pu ranplas Siddick Chady. Nu pu explik elekter kimanyer Guvernman so bann rise-puse lor sa eleksyon la devwal enn serten mank di respe pu elekter dan sirkonskripsyon No 3.

Nu ena 10 pwen lor lekel nu pe amenn nu kanpayn.

Kreasyon lanplwa lor enn lesel vast - ek osi, kreasyon anplwa bizin vit!
Pu sa, LALIT pu explik nu kanpayn (deza fek lanse) pu enn politik ekonomik alternativ. Sa pu osi anglob nu kritik lor globalizasyon aktyel, e lor bann institisyon ki defann bann korporasyon miltinasyonal (sirtu Amerikin) kuma FMI-BM-WTO. Nu pu explike kimanyer LALIT ti avoy enn delegasyon dan World Social Forum Mumbai lane dernyer, pu form parti dan muvman altermondyalist.

Depi lontan Lalit inn amenn kanpayn lor enn sertin nomb pwin ki zordi zur finn reysi vinn divan-divan dan laktyalite:

* Bizin ferm baz Diego Garcia, plis ferm baz militer etranze partu. Sa li liye ek nu travay politik pu opoz sa invazyon ek lokipasyon Iraq.

* Nu finn e pe kontiyne propaz langaz maternel, kuma enn fason devlop nu lespri pli byen. Dayer nu deza ena enn Program lor Langaz, ki nu pu promuvwar.

*Sutyen pu lepep Palestinyen. Nu pu explik linportans 2 manb Lalit zot travay politik dan Teritwar okipe lane dernyer.

*Nu pe amenn lalit pu amelyor lalwa Industrial Relations Act (IRA), sirtu pu gayn drwa de grev ek liberte sindikal; tandi ki Guvernman pe propoz anpir li. Nu ena enn dokiman pu kritik White Paper Guvernman, ki nu pu popilarize pandan kanpayn.

Lezot laktyalite lor lekel nu finn amenn kanpayn ek nu pu kontinye.

* Lozman kuma enn drwa; LALIT ti dan lavangard Muvman Lakaz ki finn bes depozit lor lakaz ek repeyman. Sa muvman la ti kumanse dan Sirkonskripsyon No. 3.

* Nu kont enn politik (kuma Guvernman finn fer ziska ler) lor problem ladrog ki fye zis lor represyon.

* Lalit osi, kuma lapres kone, kont represyon ek britalite polisyer; nu pu kontiyne amenn kanpayn lor sa 2 size la. Nu pu baz nu lor nu Program pu Laliberte.
* Defans bann drwa welfare state, kuma pansyon vyeyes lor enn baz iniversel, e pansyon vev ek andikape lor enn baz iniversel. Nu dir kan Guvernman pe vini avek so “means test”, li priv dimunn pli mizer depi zot sel surs sirviv.

* Kont privatizasyon. An partikilye, nu pu pran pozisyon kont privatizasyon kolek tax (kont MRA), kont privatizasyon bann servis kuma lapost, e kont privatizasyon tu servis ek itilite.

31 Zanvye 2005