Galleries more

Videos more

Dictionary more

Bidze Padayachy, dan ki Lintere?

15.06.2021

Bidze Minis Padayachy pa finn reponn a lanpler kriz ekonomik ek sosyal ki ena, sirtu dan kontex kriz saniter avek pandemi Covid-19.


Nu ti pe atann ki Minis Padayachy vini avek plan serye ki pu propoz konkretman kuma pu kree lanplwa, kuma pu ankuraz prodiksyon pu asir dabor sekirite alimanter, kuma pu devlop lindistri alimanter ar resurs later ek lamer, kuma pu ranplas lakaz lamyant danzere e uver enn Rezis Nasyonal Demander Lakaz. Tusala li preokipasyon dimunn mizer ek travayer ki Minis Finans pa’nn adrese dan so diskur.


Minis Padayachy ena enn azanda ki plito favoriz patrona diferan sekter ekonomik – dan lotelri, textil, lindistri sikriyer, ek sekter finansye. Bidze la osi ena enn seri mezir ki pu benefisye kontrakter drin, planter kann, biziness klinik ek liniversite prive.


Pu travayer ek dimunn mizer bidze Padayachy pa reprezant gran soz apar finn zis rasire ki pu kontiyn pey pansyon 60 an e promet enn revizyon saler pu fonsyon piblik atraver PRB.  Me seki inzis pu ti-salarye, pansyoner ek somer seki nuvo ogmantasyon pri labwason, sigaret ek lesans, parey kuma ogmantasyon pri kan Rupi depresye, pu pez pli lur lor zot portfey ki lor portfey gran salarye.


Donk, dan so bidze Minis Padayachy pu kontiyn sa tandans amenn plis inegalite dan sosyete, inegalite ki finn agrandi lepok neo-liberal, e patrona finn plis benefisye odetriman travayer ek dimunn mizer.


Patron  satisfe avek bidze Padayachy


Patrona ki reprezante dan Business Mauritius finn byin akeyir sa bidze la. 


- Patron satisfe ki Guvernman finn met enn dat pu premye faz uvertir frontyer pu lindistri turism, malgre ki 50% vaksin pankor fer, malgre ogmantasyon nomb ka Covid sak semenn. Zot satisfe ki Guvernman pe etann dele e diminye pri lor bay later ki lotel sipoze peye.


- Patron satisfe ki Guvernman finn donn sibvansyon Rs3,300 pri bagas pu prodiksyon kuran. Sa mezir pu benefisye sirtu gran planter kann ek izinye dan Lindistri Sikriyer.


- Patron satisfe ki Guvernman finn kontiyn fer zot benefisye sibvansyon dan form Wage Assistance Scheme ek Self Employed Assistance Scheme ki pe etann ziska lafin Septam 2021 pu sekter lotel. 


- Patron satisfe ki Guvernman finn akord bann bizines klinik prive bann grant pu tret pasyan lokal si tretman pa disponib dan lopital piblik. 


- Patron satisfe ki Guvernman finn donn innsenntiv pu bizines Liniversite Prive pu zot atir plis edityan etranze avek nuvo mezir pu permet etidyan etranze pu ena posibilite travay 20-ertan par semenn, e rezid Moris apre zot letid.


- Patron satisfe ki Guvernman finn donn bizines dan imobilye de-lix benefis atraver fasilit alokasyon Occupation Permit pu expat ek zot famiy akoz sa pu akseler lavant vila delix dan proze PDS. Anpasan sa pu ogmant rwinasyon later agrikol tablisman.


Muvman sindikal ek lasosyasyon konsomater pa dakor ar sertenn mezir


Muvman sindikal, par kont, pli kritik.


-  Pa dakor avek levy Rs2.00 lor sak lit lesans pu kree fon pu aste vaksin ek ogmantasyon tax lor labwason ek sigaret. Zot tax ki enn pli gran pursantaz reveni travayer ki dimunn ris.


-  Bidze la pe ed plito bizines e pe ankuraz zenn kit pei, sa kapav amenn enn ‘Brain Drain’. 


- Pa dakor avek mezir ki pe sibvansyonn lindistri sikriyer atraver sibsid Rs3.50 KW/Hr  lor pri bagas. 


 -Pena mezir pu kontrol pri bann lartik debaz e pena propozisyon kuma pu lit kont linflasyon.


- Akeyir provizyon pu peyman PRB ki prinsipal demand pu sindika fonksyon piblik, me sindika osi exprim dut lor volonte guvernman pu peye.


Lopozisyon ena kritik siperfisyel lor bidze Padayachy


Lopozisyon Parti travayis ek Lalyans Lespoir (Berenger, Duval, Bhadain ek Bodha) truv bidze dan fason “politikay”:


- Ena buku mezir ti deza anonse dan bidze lane dernyer e pe re-anonse. Otan ki nu kone, zot pa dir si mezir la bon, sipa pa bon.


- Zot akiz Guvernman innyor konsey FMI-Labank Mondyal lor reget depans dan bidze. Otan ki nu kone, zot zis insinnye ki li bon enn Minis Finans kurbe net divan tu seki FMI-Labank Mondyal dir.


- Zot sagrin ki Guvernman pa finn fer okenn mansyon “bonn guvernans” ek mezir kont frod ek koripsyon.


-  Zot dir li enn “lokazyon rate”.


- Zot dir Guvernman pe manipil sif lor defisi bidzeter.


- Zot dir pena mezir pu relans ekonomik e pa’nn get somaz zenn, me san propozisyon alternativ.


- Zot dir li enn bidze “elektoralis”, pe “fer labus du”. Sa normalman enn kritik byin anti-travayer ek dimunn mizer, si zis dir li kumsa.


Grup Refizye Chagos


Olivier Bancoult depi Grup Refizye Chagos satisfe ki finn fer provizyon Rs50 milyon pu fer kanpayn Internasyonal kont detasman ilegal Chagos depi Repiblik Moris ek enn lot Rs50 milyon pu proze enn bato ver Chagos avek Premye Minis alatet.


LALIT truv Mankman Grav dan Bidze 2021-2022


Ala manyer LALIT ti reazir tutswit apre Diskur Bidze Vandredi 11 Zin:


Sekirite Alimanter: Dusman-dusman dan dernye 2-3 an, sirtu pandan pandemi, preske tu ekonomist finn rekonet linportans sekirite alimanter. Ansyin guverner Labank Moris Basant Roi finn mem fer referans a suvrennte alimanter.Purtan Minis Finans Padayachy pa finn fer enn sel mansyon suvrennte alimanter. Pena okenn mezir pu fors tablisman dan plantasyon alimanter,  lelvaz ek devlop lindistri alimanter pu prezervasyon ek transformasyon manze, inklir lindistri lapes dan 2.4 milyon kilomet kare lamer pei. Li bon ki finn met de kote larzan pu vizit Chagos, me pena mezir pu devlop ek protez sa 2.4 milyon kilomet kare inklir Chagos.


Kontinye sutenir lindistri kann san lavenir: Minis Finans finn ankor enn fwa ankuraz plantasyon kann e sann fwa-la degiz li kuma “proteksyon lanvironnman” par prodiksyon lenerzi biomas. Li ankor pe kontiyn permet tablisman monopoliz later su kann. Fini perdi enn an, finn pey imans som pu kapitalist turism kan ti kapav diversifye lor gran lesel. Sa li enn krim kont lekonomi, kont kreasyon anplwa ek suvrennte alimanter. Pena mezir pu ki devlop enn lindistri lapes lor gran lesel.


Kot Kreasyon Anplwa?: Minis Finans finn lav lame guvernman ar kreasyon anplwa. Deza, Minis Finans dan so diskur, finn mem dir ki enn lor de dimunn ki travay, li dan PME. Sel kreasyon anplwa ki Minis Finans finn anonse se pu rekrit 4,000 polisye e li posib ki sa 4,450 ofisye piblik ki pe rekrite inklir sa 4,000 polisye-la). Sel posibilite pu anplwa, se pu gayn enn but travay ar kontrakter ki gayn kontra drin ki finn anonse partu dan Moris.


Negliz lasante piblik: Nu omilye enn pandemi, pankor mem vaksinn lamwatye dimunn, e Minis Finans dan so diskur vinn anons luvertir frontyer san okenn konsiderasyon pu sityasyon lepidemi. Li pa mansyonn ditu kimanyer pu ranforsi sistem lopital iniversel ek public health. Li pa dir enn mo, dan sa lepok lepidemi, lor rekritman staf pu lopital ek public health. Par kont, e nu kapav apel li “lefe Joomaye”, li pe sibsidye klinik par finans loperasyon ek tretman prive dan klinik prive. 


Politik Lozman: Kote lozman, li vinn re-anons sa mem 12,000 lakaz ki li ti anonse lane dernyer. E li mem pa dir kotsa ekzakteman, ek kot pu gayn later pu sa. Pena okenn mansyon lakaz lamyant, pena okenn bidze pu ranplas lakaz lamyant toxik kan anfet abitan finn res dan lakaz 24 lor 24 pandan de lokdawnn. Tablisman Rose Belle, li dir, bizin alwe later pu lozman. Me li pa dir lezot tablisman bizin donn later pu lozman. An-kontras, li donn fasilite pu tablisman bayant later pu milyarder.


15 Zin, 2021