Galleries more

Videos more

Dictionary more

Mankman Grav dan Bidze 2021-2022

11.06.2021

Sekirite Alimanter


 Dusman-dusman dan dernye 2-3 an, sirtu pandan pandemi, preske tu ekonomist finn rekonet linportanssekirite alimanter. Ansyin guverner Labank Moris Basant Roi finn mem fer referans a suvrennte alimanter.Purtan Minis Finans Padayachy pa finn fer enn sel mansyon suvrennte alimanter. Pena okenn mezir pu fors tablisman dan plantasyon alimanter,  lelvaz ek devlop lindistri alimanter pu prezervasyon ek transformasyon manze, inklir lindistri lapes dan 2.4 milyon kilomet kare lamer pei. Li bon ki finn met de kote larzan pu vizit Chagos, me pena mezir pu devlop ek protez sa 2.4 milyon kilomet kare inklir Chagos.


Kontinye sutenir lindistri kann san lavenir


Minis Finans finn ankor enn fwa ankuraz plantasyon kann e sann fwa-la degiz li kuma “proteksyon lanvironnman” par prodiksyon lenerzi biomas. Li ankor pe kontiyn permet tablisman monopoliz later su kann. Fini perdi enn an, finn pey imans som pu kapitalist turism kan ti kapav diversifye lor gran lesel. Sa li enn krim kont lekonomi, kont kreasyon anplwa ek suvrennte alimanter. Pena mezir pu ki devlop enn lindistri lapes lor gran lesel. 


Kot Kreasyon Anplwa?


Minis Finans finn lav lame guvernman ar kreasyon anplwa. Deza, Minis Finans dan so diskur, finn mem dir ki enn lor de dimunn ki travay, li dan PME. Sel kreasyon anplwa ki Minis Finans finn anonse se pu rekrit 4,000 polisye e li posib ki sa 4,450 ofisye piblik ki pe rekrite inklir sa 4,000 polisye-la). Sel posibilite pu anplwa, se pu gayn enn but travay ar kontrakter ki gayn kontra drin ki finn anonse partu dan Moris.


Negliz lasante piblik


Nu omilye enn pandemi, pankor mem vaksinn lamwatye dimunn, e Minis Finans dan so diskur vinn anons luvertir frontyer san okenn konsiderasyon pu sityasyon lepidemi. Li pa mansyonn ditu kimanyer pu ranforsi sistem lopital iniversel ek public health. Li pa dir enn mo, dan sa lepok lepidemi, lor rekritman staf pu lopital ek public health. Par kont, e nu kapav apel li “lefe Joomaye”, li pe sibsidye klinik par finans loperasyon ek tretman prive dan klinik prive. 


Politik Lozman


 Kote lozman, li vinn re-anons sa mem 12,000 lakaz ki li ti anonse lane dernyer. E li mem pa dir kotsa ekzakteman, ek kot pu gayn later pu sa. Pena okenn mansyon lakaz lamyant, pena okenn bidze pu ranplas lakaz lamyant toxik kan anfet abitan finn res dan lakaz 24 lor 24 pandan de lokdawnn. Tablisman Rose Belle, li dir, bizin alwe later pu lozman. Me li pa dir lezot tablisman bizin donn later pu lozman. An-kontras, li donn fasilite pu tablisman bayant later pu milyarder.


Rada Kistnasamy


Pu LALIT


11 Zin 2021