Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kifer Mo dan Enn Parti Politik kuma LALIT

31.05.2021

Kifer mo dan enn parti politik kuma LALIT? Repons se “pu 1,000 rezon!” Me, zordi mo pu partaz enn sel rezon.


Dan enn renyon Komite Santral vertyel yer, sirtu pandan item lor azanda, “Kimanyer sakenn pe viv semi-konfinnman”, mo finn realiz diferans ant enn dimunn ki aktif dan enn lasosyasyon kuma enn parti politik (kuma nu) ek enn sinp “sitwayin” (ki pa dan enn parti kuma LALIT). Mo finn reysi gayn enn apersi, atraver lefet mo dan enn parti politik kuma LALIT, lor kimanyer sosyete Moris, avek so kiltir profon, kapav vinn enn sosyete extra-ordiner dan lavenir, zis atraver sa enn reynion ase kurt. Nu deza pa zis “enn seri individi atomize” vizavi enn “Guvernman” ubyin enn “Leta”. Nu kiltir li deza organiz nu. 


Ala, enpe lide, linformasyon ek analiz ki mo finn resevwar ar mo bann kamarad dan enn reynion enn-ertan-edmi yer:


1. Enn manb fam ki dan enn brans LALIT (so reprezantan eli dan Komite Santral pe rakont sa) ti sone pu konfirme si li bon pu li al fer so vaksin kont Covid-19, premye doz, landime. Li ti inform manb KS ki ena enn 10-enn manb dan lasosyasyon trwazyem-az ansam ar li, e buku parmi pa pe rod ale. Zot dir zot ena diferan konplikasyon: dyabet, tansyon, enn ena enn bay-pars, e zot finn tann tu kalite palab anti-vaksin. Rasire, nu manb dan brans finn ale ar enn-de lezot dan so vilaz, finn fer vaksin. Li finn osi fer travay militan, li finn dimann dokter ki ti fer vaksin dan Sant Vaksin lor sa bann konplikasyon, enn-par-enn, lor nom so bann kamarad. Tanto, kan li fini vaksine, li finn al get lezot manb, li finn montre ki li byin. Li finn osi dir zot ki dokter finn dir kumkwa zot “pli bizin fer vaksin” akoz Covid pu pli afekte zot dan ka sa trwa konplikasyon la. Li finn rakont zot ki tu an-ord laba kot fer vaksin, mem si ena long, long lake. “Ale dime! Amenn enn butey dilo,” li finn ankuraz zot. Landime, li rakonte, sink so kamarad, ki ti pe ezite avan, finn ale, fer vaksin. Alor, ala relasyon ant sa madam individi la ar so brans, ant li ek lezot manb lasosyasyon trwazyem-az kot li manb, ar dokter ek so lekip ki pe fer vaksin. Li enn larises extra-ordiner. E pena naryin komersyal ladan.


2. Enn lot manb finn rakonte ki li ti remarke ki Konsey Vilaz, ki abitye fer port-a-port pu lezot zafer (kan pu fuy drin, ramas feray, etc) dan so vilaz, zot pa finn organiz enn port-a-port lor nesesite vaksin, e lor ki zur ena vaksin prekot zot. Li finn al get Konseye, ofer fer port-a-port ansam. E li finn kumans dir dimunn, par limem, par port-a-port ki zur ena vaksin pre.


3. Enn trwazyem finn rakonte kimanyer ti bizin organiz lake dan vaksin (2yem doz) dan so vilaz, avan-mem ki travayer Minister Lasante arive. Ansam, piblik dan lake, avek kudme trwa militan LALIT sa landrwa la, ti al negosye ar vwazin akote sa horl akote enn tanp, pu ki lake kontiyne dan so garaz – lot kote sime! Akoz lapli. Pa bizin “guvernman” ni lapolis pu met enn lord dan enn lake. Sa, se kiltir Moris.


4. Enn 4yem inn dir, kan li fini fer vaksin Vandredi (premye doz), li finn al fer port-a-port dan so site dan Port Louis, pu fer dimunn kone pu Lindi – tuzur ena vaksin laba Lindi.


5. Enn lot manb pezan dir so ser finn returne depi sant vaksin Vakwa akoz ti ena tro long lake!


6. Enn lot manb KS ankor finn dedir ki, kan Paul Bérenger site dan Week-End pe dir ena “ezitasyon” lor vaksin, klerman li pa finn truv lake partu-partu kumsa, kuma nu pe truve ek tande ena. Lor ki planet li pe viv? 


7. Enn lot manb KS finn atir latansyon ki dan Moris nu viv dan 2 realite, 2 bil (“bulle” an Franse). Lor MBC lavey, ti ena enn video klib Bérenger pe dir, avek buku lanfaz, kimanyer dimunn bizin al fer vaksin, e osi mem kimanyer dimunn bizin kopere avek bann lotorite lor “contact tracing”. Byin kontan li finn dir sa. Sa, li enn realite. (Tuzur MBC finn fer sa falsifikasyon skandale kot pena Nando Bodha, me sann kut la, pli pir, pa ti ena Xavier Duval ni Roshi Bhadain!) Dan Week-End, par kont, pena ditu sa but ki Bérenger inn dir lor MBC. Ena zis enn lot but net. To pa pu ena tor pu krwar ki Bérenger pe krwar ena buku “ezitasyon”. Manb KS finn trap so Week-End lor Zoom, lir: “Nous sommes dans une configuration ou la rèticence de la population a se faire vacciner risque d’augmenter, previent-il [Bérenger], faisant ressortir qu’en outre, si Maurice disposera des vaccins Sinopharm et Spoutnik, des prèjugès existent face a ces vaccins.” Alor, lor MBC Bérenger anfaver vaksin, pe fer enn apel viva-voce dan sa sans la, e dan Week-End ena sa-mem Bérenger pe fann palab Oksidantal kont Sinopharm ek Spoutnik. 


8. Enn lot manb KS finn gayn enn korl depi so ser, ki finn vaksine, e ki finn dimann li koz enn ku ar so garson ki pa pe rod fer vaksin. So neve dir nu manb kan li sonn li, abe li pe fer werk-from-om, alor li pa bizin vaksine, li. Nu manb finn dir ki li kapav poz enn problem plitar, li bizin petet reflesi. Kimanyer li, nu manb ek so fami, pu invit li kot zot, kan li pa vaksine? Kan li pa proteze? E kimanyer li ek so fami pu vinn kot li? Zot pu ezite akoz li pa proteze kont Covid. Li finn tutswit realiz inplikasyon sosyal, kamarad dir. Li pa zis so desizyon personel. Li viv dan sosyete-mem. “Wi,” li dir, “Kapav mo bizin al fer.”


9. Enn lot, ki medsin (Ram), dir depi li leve granmatin, dimunn dan landrwa aret li, pu dimann li: “Dokter, dokter, mo bizin fer sa vaksin la?” zot dimande. E nu manb reponn, par pwint so ledwa drwat lor so lebra gos, “Mwa, mo finn fer!” Li reponn, “Al fer u devwar asterla!” Pa neseser amenn sa long.


10. Enn dernye inn dir ki tu dimunn met mask dan bis konpayni, sirtu CNT. Me enn sel fwa, 2 chek inn rant dan bis ansam – tulde san met mask. Tu lizye brake. Nu kamarad dan LALIT inn lev lavwa enn tigit, an badinaz serye, li dimande, “Kontroler! Sa de misye san-mask la, zot travay pu CNT sa?” Kontroler kas enn riye. 2 chek lev zot mask depi zot manton, trankil. U pa bizin guvernman, u pa bizin lapolis. Nu ena nu kiltir depi kumansman Moris, pu met lord par badinaz zanti kumsa.


Ala 10 lexanp, kan pran zot ansam, kifer mo dan enn parti politik kuma LALIT. Li fer mwa inpe plis edike. Li fer mwa konn kiltir mo pei inpe pli byin. Li fer mwa ere.


Lindsey Collen


PS Ena enn liv antye, ekrir par Alain Ah Vee, “Kifer mwa mo dan LALIT” (2013) ki buku pli interesan ki sa ti lartik la. Mo konsey u sey met lame lor enn kopi, lir.