Galleries more

Videos more

Dictionary more

Enn Dokimanter Siperb: Fanns ki Kree Futborl - Celtic

31.05.2021

 Mo fek get enn dokimanter Al Jazeera 25-minit lor fanns klib futborl Celtic. Li dan enn seri TV ki ti sorti kumansman 2021 apel “The Fans who Make Football” (U kapav Google li, get li).


Li enn veritab sedev, zis pu asize, gete. Li fer leker kontan. Anmemtan li enn leson ot-nivo lor zurnalism televizyon. Dabor, lekip ki fer dokimanter la finn rekonet enn size interesan: kiltir ki fanns sertin lekip futborl ena. Answit, zot finn bizin ena enn sans limur, ansam ar enn zwa-deviv, pu ki zot reysi partaz ar enn lodyans rezon-det sa bann fanns la. Lerla, zot bizin finn fer par santenn ertan resers, avek enn pasyans extra-ordiner, pu rod klip video ideal pu inklir. Finalman zot finn fer editing si sansib ki kapav kree enn dokimanter pedagozik siblim depi kiltir ordiner – par konpasyon ek enn imanism profon. U konfyans dan limanite reviv kan get enn dokimanter kumsa! Lezot dan seri “Fann ki Kree Futborl” (mo pankor gete), zot lor Raja Casablanca, Liverpool, St. Pauli, Boca Juniors. 


Sa seri Al Jazeera la, li inportan fer sa remark, li ti zwe zis avan sa moman dan listwar lafin Avril 2021 kot bann kapitalist gurma ki rul futborl ti pe rod met dibut enn “Super League” dan Lerop. Enn imans lalit de-klas finn leve kont zot. Futborler, ansyin zwer ek tu lezot anplwaye dan futborl ti fer lalyans ek bann fanns, ti fer enn gran sulevman kont sa muv pu plis degrad futborl, fer li vinn plis kuma “masinn-fer-kas” pu proprieter kapitalist. Ondire gladyater ek lamas plebyenn ti finalman fer sulevman kont patrisyin Romin. 


Lindsey Collen