Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kandida Lalit, Ally Hosenbokus, depoz so kandidatir

31.01.2005

Zordi onzer gramatin, Ally Hosenbokus ti depoz so kandidatir pu Eleksyon parsyel dan Port Louis Maritim ek Port Louis Est, lor nom Lalit. Li ti ansam ek enn grup lezot manb Lalit, kan li ti ariv Lekol Guvernman dan Lari Seeneevassen. Alain Ah-Vee ek Cindy Clelie, de manb Lalit, ti akonpayn li andan pu depo kandidatir, pu temwayne. Dan moman kot li ti depoz so kandidatir, Komiser Elektoral, M. Irfan Raman ti rantre. Andeor biro, Ram Seegobin ti poz Komiser Elektoral enn kestyon sipa pena dimunn pe rod deklar li enn Komiser Elektoral fiktif. Li finn reponn, dan mem lespri plezantri, ki plito enn Komiser Elektoral vertyel.
Lalit anfet deplor manyer ki Paul Berenger ek so bann akolit pe badinn ek eleksyon parsyel. E dan enn deklarasyon a lapres, Ally Hosenbokus ti dir ki li napa Paul Berenger, lider parti politik MMM, ki pu dir si pu ena ubyen pa pu ena enn eleksyon parsyel. Li enn drwa ki sitwayen ena pu ena enn depite. Dimunn ki res dan Sirkonskripsyon Nimero 3 ena enn drwa a enn depite ranplasan, osito ki Siddick Chady finn demisyone. Seki Paul Berenger, antan ki Premye Minis ena drwa fer se pu disud Lasamble Nasyonal. Me, sa li pankor fer. E personn pa kapav sir kan li pu disud Lasamble Nasyonal. Li pe zis dir, ek arsi-dir, ki li pu disud Lasamble Nasyonal avan 28 Avril pu enn eleksyon zeneral antisipe. Ena tu kalite zafer kapav arive ki rann li inposib pu li disud Lasamble Nasyonal. Ena evennman dord natirel ki kapav arive, kuma siklonn, ek ena osi zafer politik ki kapav rann li inposib li disud Lasamble Nasyonal pu enn eleksyon antisipe kuma li pe dir li pu fer. Par exanp, so partner MSM kapav kumans kase but-but.

Ally Hosenbokus finn osi donn detay lor program lor lekel Lalit pe amenn kanpayn pandan parsyel.