Galleries more

Videos more

Dictionary more

Eski NHDC pe fer enn Rezis Nasyonal pu tu Seki ena Problem Lozman?

29.05.2021

Dapre seki finn pibliye dan Le Defi zordi, NHDC finn komisyonn enn ‘Cabinet de Conseil’ pu fer enn evalyasyon lalis demand pu lakaz, ek profil dimunn ki pe fer demand pu lakaz. Dapre sa lartik la, sa ‘Cabinet de Conseil’ pu travay an partenarya avek enn Sant Dapel pu exekit sa kontra pu fer sa lalist dimunn, ek profil dimunn, ki pena lakaz.


Sa lexerzis la, ki pu inplik NHDC,  sa ‘Cabinet de Conseil’ ki zot pa nome, ek  enn Sant Dapel ki li osi pa nome, ziska ler, li res byin flu. Ki konpayni finn gayn kontra la, e ki exakteman zot pe fer? Eski NHDC pe fer enn Rezis Nasyonal pu dimunn ki pe dimann lozman, kuma nu revandikasyon ete? Nu pa kapav dir. 


LALIT finn, pandan plizyer lane ek a plizyer repriz, fer demand spesifik ki Guvernman etablir enn tel Rezis Nasyonal pu li konn exakteman nomb dimunn dan Moris, Rodrig ek Agalega ki bizin enn lakaz. Eski sa linisyativ NHDC la (nu pe asime ki sa nuvel la, li vre) pe al dan sa direksyon la?


Antuleka sa linformasyon dan Le Defi ek lezot lapres onnlayn, zot sit enn “kominike”. Me, nu pa tro konn so surs. Kominike la pa ti ni lor sayt Minister Lozman, ni lor sayt NHDC ek ni dan Government Information Services (GIS). Ena osi preske mem linformasyon lor Inside News, Le Xournal, Channel News, Wazaa FNM  ek ZinfoMoris .


 Deza ena enn lalis 20,000 dimunn ki pe dimann lakaz kot NHDC. Sa lalis demand lozman, li pa reflekte veritab demand ki ena onivo nasyonal. Li pa inklir tu dimunn ki bizin enn lakaz. Dimunn pe suvan viv dan kondisyon difisil, koste-koste dan lakaz zeritye, ek mem dan lakaz lamyant ki danzere pu lasante. Ena buku dimunn pa kalifye pu lakaz NHDC, ni kudme NEF. Nu estime ki kapav ena plis ki 100,000 fami ki pu bizin enn lakaz pu viv byin. Guvernman avan ek guvernman aktyel responsab pu akimil gran retar lor konstriksyon lozman.


Dernye bidze guvernman ti finn anons konstriksyon 12,000 lakaz pu azut avek lanons 4,000 lakaz li ti fer dan bidze avan. Antu ena lanons pu konstriksyon 16,000 lakaz pu prosenn 3-4 an. Eski ankor enn fwa li pu res kuma enn plan ki zis anonse san okenn volonte politik pu guvernman al delavan pu ranze?


LALIT ansam avek tu dimunn dan problem lozman pe kontiyn nu travay mobilizasyon pu ki guvernman ranz lakaz dan enn pri ki dimunn kapav peye ubyin dimunn kapav lwe depi guvernman. Guvernman bizin etablir enn “Tribinal”, kuma ti ena dan CHA pu fami met konplint si zot pa gayn zot tur, dapre lake. 


Anmemtan guvernman bizin anons so plan ek enn taymtebul pu ranplas lakaz lamyant danzere.  Dayer LALIT, ansam avek delege 27 site EDC, kot ena lakaz lamyant finn depoz enn premye batch petisyon kot Minis Obeegadoo Lindi le 24 Me avek demand ki li respekte so langazman pu retir lakaz lamyant danzere, ranplas li. 


Antretan LALIT osi dimann  guvernman anons ofisyelman si li ena lintansyon etablir enn Rezis Nasyonal pu konn lalis dimunn ki bizin enn lakaz, e nonpli pas bann brib linformasyon ki konsern tu dimunn dan enn seksyon medya.