Galleries more

Videos more

Dictionary more

Let ek petisyon adrese a minis Obeegadoo pu ranplas lakaz lamyant

24.05.2021

Minis Lozman ek LaterLonorab Steve Obeegadoo


Minister Lozman ek Later


Ebene


24 Me, 2021


 Ser Misye Minis,


Nu, enn delegasyon Komite Konzwin Abitan Lakaz Lamyant - LALIT finn vini an-personn zordi, avan bidze 2021 pu depoz petisyon abitan lakaz lamyant depi 27 Site kot ankor ena lakaz lamyant. 


Ziska ler, u pankor anons plan rekonstriksyon lakaz lamyant ek kalandriye landrwa par landrwa, lari par lari, pu konpran kuma sa pu vinn enn realite. 


Abitan lakaz lamyant finn bizin “Res Lakaz”, travers konfinnman 2 fwa aster dan lakaz toxik. Savedir Leta finn obliz tu abitan lakaz lamyant: vye dimunn, zanfan, fam ansint, dimunn avek tu kalite maladi deza pu rezon “saniter”, res an-permanans 24/7 ferme andan dan lakaz lamyant pandan 2 konfinnman avek tu sa lapusyer toxik lamyant-la. 


Purtan u finn fer lanons piblik lor MBC zis avan premye konfinnman kan u ti vizit Site EDC Dubreuil dan u sirkonskripsyon le 4 Mars, 2020. U ti dir lor MBC ki u pe “met azur tu bann done lor lamyant atraver pei pu ki personn pa pu bizin res dan lakaz kot ena lamyant”. 


Plis ki enn an finn traverse. Nu fini travers 2 konfinnman akoz lepidemi COVID 19. Ziska ler pankor anons plan rekonstriksyon lakaz lamyant. Leta pe kraz lakaz lamyant fami ki ena lemwayin pu rekonstrir. Tu lezot abitan ki Guvernman finn vann enn lakaz defektye ek danzere pe res pini dan lakaz toxik.


Kan u ti vinn Minis Lozman, byin vit, le 7 Desam 2019, u ti dimann LALIT avoy u enn dosye lor kimanyer pu ranplas lakaz lamyant. 2 zur apre, le 9 Desam, LALIT finn avoy u enn dosye konplet. 


Le 17 Ut, 2020 an-marz Forom Nasyonal lor Lozman, LALIT finn avoy u ankor enn fwa, enn dosye lor lakaz lamyant avek demand formel pu pibliye enn plan rekonstriksyon. 


Le 13 Oktob 2020, LALIT finn avoy u enn let uver pu re-iter demand pu plan rekonstriksyon lakaz lamyant. 


Avan konfinnman 2021, Komite Kordinasyon LALIT – Abitan Lakaz Lamyant finn re-kumans mobilize atraver sa petisyon ki nu pe depoze zordi. Akoz nu ankor dan faz kot pe sorti dan enn dezyem konfinnman e anplis, ena site ki ankor dan Zonn Ruz, nu pa finn kapav organize pu prezant u petisyon depi tu site kot ena lakaz lamyant. Alor nu finn vini zordi pu prezant u enn premye batch petisyon depi delege abitan lakaz lamyant dan 27 site: Cite Argy, Trou d'Eau Douce, G.R.S.E, Cite Telfair Moka, Ste Catherine St Pierre, Cite Circonstance, St Clair Goodlands, Grand Gaube, Le Morne, Riambel, La Ferme Bambous, Olivia, Caroline, Sebastopol, Montagne Blanche, Pamplemousses, Plaine des Papayes, Vieux Grand Port, Balance - Plaine Magnien, Batimarais, Rose Belle, La Sourdine, Souillac, Langlois - Plaine Magnien, Cluny, Henrietta, Dubreuil.


Nu pe atann ki an-marz bidze 2021-2022, guvernman pu konkretiz plan rekonstriksyon e kalandriye pu sa plan-la. Pu ki guvernman ki ti vann lakaz toxik ar abitan asire, kuma u finn anonse piblikman, ki personn nepli bizin res dan lakaz lamyant. 


Rada Kistnasamy ek Rajni Lallah 


57820094 52534378


pu Komite Kordinasyon LALIT – Abitan Lakaz Lamyant