Galleries more

Videos more

Dictionary more

2yem Doz Vaksin - Sapo Lekip ki ti Travay dan Plaine Verte Youth Centre!

23.05.2021

Samdi 22 Me, mo ti ena pu al fer 2yem doz AstraZeneca. Mo ti fer premye doz Lopital Jeetoo 8 Mars, lerla nu tu ti tann dir bizin al Taher Bagh, e finalman lor sayt ofisyel, BeSafeMoris.mu, nu ti aprann ki sa osi finn bizin sanze. Nu ti plito bizin al Plaine Verte Youth Centre. Dimunn ki sirnom kumans A a F ti bizin vini 9:00 a 11:00 am. 


Etan mo sorti lwin – Bambous – mo finn deside pu al inpe boner. Alor, mo finn arive 8:00 am. 


Tu ti deza dan enn lord, enn kalm, vreman extra-ordiner. 


Ti ena enn staf avek enn lavwa extra bon, pe dimann tu dimunn gard zot nene ek zot labus kuver ar mask. 


E pe explike ki pu arive. 


Anfet, mo pe ekrir sa lartik la pu rann omaz sa lekip Minister Lasante la. Zot ti travay avek enn devosyon, dan enn bon lanbyans, e ti fer mo zurne, e mo krwar lazurne tu pasyan, enn plezir. Nu ti viv sa lexperyans kolektif, kan tu dimunn kopere ansam, tu dimunn zanti anver so prosin, pu ki ansam nu bare kont enn maladi infeksye. Mo finn al sagrin sa tigit dimunn ki finn vinn viktim sa palab, sa kanpayn malveyan anti-vaksin lor Rezo Sosyal, akoz zot riske pa gayn sans pu gayn sa lexperyans anrisisan la. 


Antuka. Nu lasal datant ti enn sal-vert ase gran pu met sez plastik ruz avek enn-met-enn-met ant tu sez, an larzer e an longer latant la. Ti ena 8 dimunn dan sak ranze, avek so enn met ant. Lerla ti ena enn met ant sak ranze. Ti ena 13 ranze antu. E sak sez ruz ti kare-kare deryer sez divan li, kuma solda. Mo ti dan 9yem ranze, setadir ape-pre 70yem dimunn. 8:00 sa. Alor, lezot dimunn inn vinn pli boner. Enn latmosfer bonn-anfan. Dan enn ti-mama, tu sez ti ranpli. E lerla, ti ena enn lake, enn-met-enn-met deor, long, fer letur zimnaz kot anfet fer pikir la.


Avan-mem ariv 9-er, staf ti fini kumans pran Kart Vaksin ar dimunn dan premye ranze par divan. Kan staf pran kart ble sak dimunn, li rod so dosye premye vaksin – tu dosye ti la anplas, an-ord, pena-zes – lerla donn nu nu dosye. Kan enn ranze, zot tu finn fini gayn zot dosye, lerla tu sa premye ranze la leve, dibute kuma enn sel-om (ek fam), vir a-drwat, mont enn ti-peron, enn-deryer-lot rant dan zimnaz. Enn ranze par divan lib la. 


Lerla, seki ti pli zoli se sa: Avek buku explikasyon depi enn staf, enn misye ki ti fer exakteman kuma enn Sef Dorkes dan enn gran sinfoni, fer tu dimunn ki pe asize dan Ranze 2 leve kuma enn sel-om (ek fam), buz divan enn met, al asize dan ranze divan. Dan tu fini asize, tutswit apre, misye Sef Dorkes la reysi fer tu seki dan Ranze 3 leve anmemtan, buze, al enn ranze pli divan, setadir dan Ranze 2, asize. Ranze par ranze, kumsa.  


E sa, ti kontiyne. Extra-ordiner.


Kan mo tur vini, nu Ranze fini vinn par divan, nu fini gayn nu dosye sakenn, lerla nu tu rant andan. Pran nu tanperatir, donn nu enn kut-sanitayzer dan lame. Lerla, nu pas kot 2 latab andan kot lezot staf konplet nu dosye, lerla kot latab kot gayn pikir la avek enn tipti zegwi naryin-ditu.


Lerla ena enn lespas kot ena ankor sez ruz par ranze, kot nu bizin atann nu 15 minit. Lerla staf kriye nu nom, re-rann nu nu Kart Vaksin. Antretan, enn staf explik lor nesesite kontiyn servi mask, gard distans, mem nu vaksine. E gard nu Kart Ble byin. “U pa pu gayn lot!” li dir. Mo finn gard mo Kart Ble dan enn bon plas, kot gard mo lezot Kart lopital.


Mo ti sorti Plaine Verte Youth Centre, vaksin konplete, tulde doz. Tu ti fini 9:20 par la. Enn efisyans vreman formidab. Sapo, tu travayer dan lekip! Dokter, infirmye, lezot staf – zot tu.


E, mo bizin azute ki asak fwa dan mo lavi ki mo finn bizin al Dispanser, al Kazyelti, ubyin admet lopital, mo finn ena enn apresyasyon travay staf Minister Lasante pu servis zot donn nu tu. Parfwa, kote birokrasi, ena vreman enn 5-su ki manke pu fer enn Rupi ron: zafer kuma dosye perdi, swa rezilta tes pa finn rant dan fayl. E sa bizin re-sere. Parfwa, enn explikasyon lor kot u bizin ale, sa osi manke. Me, an zeneral, servis inpekab.    


E, pu kanpayn vaksin, vreman extra net. Tu staf ki ti travay Plaine Verte finn fer enn model dan kimanyer furni enn servis. E zot ti pe travay dan kondisyon difisil. Dan enn latant, akote enn zimnaz. E dan bonn-imer.


Tu sa travayer sa zur la ti rapel nu tu ki li anfet “travay” ki fer lemond viv, pa “kapital”, pa “guvernman”. Dimunn kopere ansam, organize, fer seki bizin fer. Travay la fer. E, tu sa servis la, gratis. Li vreman enn leritaz – sa sistem lasante iniversel – ki nu bizin byin nercher, byin devlope. Sirtu sa laspe sosyal-dan-travay, kote staf. Li enn larises ki nu pa apresye ase. Samem form parti inportan “kiltir nu pei”.


Lindsey Collen