Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lagrev Travayer Palestinyin dan Israel ek Teritwar su Lokipasyon

20.05.2021

Depi Mardi enn lagrev zeneral finn demare dan Israel ek teritwar Palestinn su lokipasyon. Bi lagrev se pu proteste kont bonbardman kriminel avyasyon Israel lor Gaza, kont agresyon militer ek represyon brital lapolis Israel kont Palestinyin dan Wes Benk ek Zerizalem. Tu biznes, minister, lekol piblik ferme dan plizir lavil ek vilaz Palestinyin. Anmemtan finn ena manifestasyon kont lokipasyon militer Israel dan plizir lavil Wes Benk kuma Ramallah, Hebron ek osi dan Zerizalem.


Parey kuma pandan lezot agresyon ki Israel finn deklanse dan lepase, laplipar medya tret Israel ek Palestinyin, setadir opreser ek oprime, lor mem nivo. Zot pretann ki ena enn konfli ant 2 antite egal. Sa fer li paret vyolans insanse. 


Anfet enn kote, ena Palestinyin, ki zot lalit li konstitye enn rezistans lezitim su lalwa internasyonal. Lot kote ena Leta Israel ki li, li pe inpoz enn lokipasyon militer brital ek ilegal lor Wes Benk ek enn “leta de syez” total lor Gaza. Prezidan Lamerik kontiyne deklare ki sa larme lokipasyon Israel, sa leta Aparteid Israel, ena sipozeman “drwa” defann limem. Me na pena okenn drwa pu enn larme lokipasyon defann li-mem. Li bizin retir li-mem, e lev Leta de Syez. Lager ki Israel pe amene li ni enn lager defans, nonpli li pa viz pu protez sitwayin Israel. Li enn kolonizasyon, enn invazyon, enn lokipasyon militer ilegal ek enn leta de syez ilegal. E so apartheid, li enn krim kont limanite.


Li enn veritab masak ki Israel pe komet dan Gaza. Li enn krim deger. Avyon Israelyin pe larg par tonn bom lor rezyon sivil kot ena dansite popilasyon pli elve dan lemond, kot lamwatye popilasyon bann zanfan.


Depi plis ki enn semenn, Israel pe larg bom lor enn rezyon anklave, enn rezyon ki Israel finn anserkle net e redwir li a enn prizon total, mem lesyel uver. Kot 2 milyon abitan pe viv su enn blokis alimanter total, su enn blokis aprovizyonnman lenerzi, e tusala depi pre 15 an. Palestinyin pa gayn drwa akse a Lamer Mediterane, ki akote. Zot pena aeropor, Israel finn bonbard li depi lontan. Bonbardman Gaza zordi pe exterminn bann fami antye, zot pe brile vivan, antere dan dekonb zot lakaz. 


Bom Israel pe zete finn andomaz plizir lopital, klinik e detrir enn dispenser. Preske lamwatye tu medikaman esansyel finn epwize. Dapre Lorganizasyon Mondyal Lasante (WHO) bonbardman bann larut prinsipal, inkli seki al ver gran lopital Shifa, finn antrav deplasman lanbilans ek veikil aprovizyonnman dan Gaza, dan mem moman kot zot pe fer fas pandemi Kovid. 


Li kler osi ki Israel pa ule ki lemond gayn linformasyon detaye lor lanpler masak, lor lanpler destriksyon ki li pe perpetre dan Gaza. Akoz samem li finn kraz preske tu batiman medya.Li ena enn inpinite extra-ordiner. Li fer seki li ule. 


Ziskaler bombardman avyasyon Israel finn fer omwin 217 mor inkli 63 zanfan ek plis ki 1,500 blese parmi Palestinyin. Zordi Gaza pe vinn kuma enn nuvo Guernica, sa vilaz Lespayn ki ti aplati ar bom larme fasis Franco ek so alye Lalmayn Nazi pandan lager sivil dan Lespayn an 1937. 


Si Israel pe kapav kontiyn bombard Gaza, persiste sa vyolasyon lalwa internasyonal, li akoz li ena baking politik inkondisyonel Lamerik. Li ena sutyin militer, sibvansyon militer,inperyalis Amerikin. Ladministrasyon Amerikin finn anpes Konsey Sekirite mem tir enn deklarasyon pu aret bonbardman Gaza, e li finn fer sa deza a kat repriz. Li pe swazir pu fer sa, akoz Israel so veritab zandarm dan Mwayin Oryan.


Larme Israel 4yem larme pli pwisan dan lemond, li ena avyon F-16 teknolozikman pli avanse, fabrike e furni par Lamerik. Le 5 Me, Ladministrasyon Biden finn mem apruv enn lavant zarm valer $735milyon ar Israel – omilye tu sa tuyeri la – enn desizyon ki finn kondane par lorganizasyon ase timid kuma Amnesty Internasyonal e ki finn denonse par plizir manb Parti Demokrat, parti Biden. Inpinite Israel, li osi akoz li benefisye konplisite pei Lerop ek konivans plizir dirizan pei Arab vwazin.


Lagrev ek muvman protestasyon ki pe leve antye teritwar okipe Palestinn pe montre lemond kuraz eroik lepep Palestinyin ki pe fer fas 2 lennmi pwisan: Israel ek Lamerik. Li montre nu ki Palestinyin nepli aksepte bann swadizan “lakor lape” ki zis viz pu plito kuyonn zot, e ki finn gradyelman redwir Palestinn an enn teritwar morsle an 165 Bantustan. Seki Palestinyin dan Israel ek teritwar okipe, dan Gaza ek seki pe viv kuma refizye, pe rode, li tutafe lezitim: return lor zot later, pu viv lor zot later,avek drwa egal ar tu dimunn dan sa teritwar ki Israel okipe, avek tu drwa ki lalwa internasyonal sipoze garanti ninport ki lepep dan lemond.


Seki Palestinyin bizin: sutyin ek solidarite tu dumunn ki kwar dan liberte, tu dimunn ki ule asire ki zenosid kont Palestinyin ek sa Aparteid ki Israel pe inpoze,arete pu debon.


Zordi ena manifestasyon sutyin ar Palestinyin dan Moris e partu dan lemond. Dan Zordani, Lalzeri, Latirki, Lagres, Lostrali, Lirak,Liban, Lalmayn, Lend, Langleter, Lamerik, Belzik, Sid Afrik, Dannmark, Pakistan, Tinizi, Oman, Kuwait,Lekos, Lairland, Uganda, Sudan, Kanada, Lespayn, Litali, Marok, Kenya, Norvez, Lafrans, Brezil, Zapon, Poloyn, Lalibi, Lostris, Katar, Nuvel Zeland.


Nu bizin zwenn nu lavwa dan lelan internasyonal ki pe monte kont kolonizasyon Israel, kont bonbardman Gaza. Bizin izol Israel akoz li enn leta orlalwa, enn leta bandi. Bizin sutenir kanpayn BDS  pu boykot prodwi Israelyin, pu dezinvesti depi konpayni Israelyin e dimand sanksyon konkre kont Leta Israel. Bizin sutenir lagrev travayer Palestinyin.


Guvernman Jugnauth bizin sanz so politik. Minis Ganoo finn dir li pa pu kas lyin diplomatik ar Israel akoz ena pei Arab pa finn kas lyin. Ki kalite rezonnman sa? Dan LALIT, nu rezet sa.


E nu ena nu lalist demand spesifik. Nu pa zis fer manifestasyon dan vid, koz “lape” dan vid, pretann tulde kote “egal” dan sa dominer ki Israel pe fer lor Palestinyin depi 73 an.


Ala, demand ki Solidarite Morisyin Avek Lepep Palestinn (SOMALP) finn met divan pandan sa kriz resan la:


1. Guvernman Moris bizin sispann tu lyin diplomatik avek Leta Israel.


2. Guvernman Moris bizin zwenn muvman internasyonal pu dekret Israel enn “Leta Apartheid”.


3. Leta Moris bizin kup tu lyin avek Israel, ki li konpayni CEB, ki li lotorite prizon, ki li nerport ki lot Departman, e aplik sanksyon.


4. Israel bizin aret bombard Gaza.


5. Israel bizin lev “Leta Syez” lor Gaza.


6. Israel bizin aret so lokipasyon militer lor Palestinn.


7. Israel bizin aret deplasman forse Palestinyin e kolonizasyon Wes Benk ek Zerizalem.


8. USA bizin aret finans larme Israel, e tu pei dan lemond bizin inpoz enn anbargo zarm lor Israel.


Alain Ah-Vee, pu LALIT