Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT resevwar Mesaz Internasyonal depi Kat Kontinan

04.05.2021

Kuma sak lane pu Fet Travay, LALIT finn resevwar mesaz depi lorganizasyon politik ar lekel nu ena lyin. Sa lane la, nu finn gayn mesaz depi kat kontinan: Lafrik (Namibi ek Sid Afrik), Lazi (Zapon), Lerop (Lafrans, UK ek Latirki) ek Lamerik. Ena lorganizasyon parmi ki nu finn rankontre dan bann reynion politik internasyonal, kuma 4yem Internasyonal, ena nu finn rankontre pandan lalit pu ferm baz militer inperyalist. Ena nu ena lyin depi avan nu nesans kuma enn parti an 1982, e kan nu ti ankor enn regrupman apel Lalit de Klas. 


Lesanz mesaz pu Premye Me, li enn fason pu nu gard vivan sa lespri internasyonalist ki finn karakteriz listwar Fet Travayer, e sa depi so nesans-mem, e tut long so listwar. Zordi fas-a kriz saniter ek ekonomik li ankor plis neseser pu kontiyn devlop e mem etann, sa kalite korperasyon internasyonalist la pu anplifye e ranforsi mobilizasyon klas travayer fas-a tantativ klas kapitalist ek zot guvernman pu fer travayer sarye fardo resesyon ekonomik. 


Si u anvi lir enn tradiksyon an Kreol tu bann mesaz, u kapav gayn li lor nu web-sayt mem: www.lalitmauritius.org dan seksyon “documents”. (Si u lor portab, pu gayn seksyon “documents”, u bizin klik avan lor sa 4 espes laliyn – kuma bann bar orizontal – lao adrwat portab la, kan u lor ompej).