Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – Zur 52 – ek Dernye Zur 2em Lokdawn

30.04.2021

 Zordi lavey Fet Travay, e li nu dernye zur dezyem Lokdawn Kovid dan Moris.


E purtan, olye enn santiman gran sulazman ek kontantman apre set semenn lokdawn, kapav exkiz nu pu sa santiman, anmemtan, kan get sa remonte masif lepidemi dan Lind, nu ena enn presantiman persistan enn katastrof iminan.


Pa selman tu sufrans ninport kot sa li ete li usi nu sufrans me, si lepidemi refer sirfas dan Moris, mo pa sir lafors sosyal pu progre pu, enn trwazyem fwa, ase for pu kontenir Kovid avek tu prekosyon lasante piblik strik ki li dimande. Gran mazorite klas travayer, malgre pe pey enn pri for pu limem, ek akoz so lexperyans veki dan eradik malarya, finn mintenir mezir ki finn marse kont de vag siksesif Kovid. Me asterla, lafors konbine patron sekter prive so lintere pu profi dirize par patron turism ek tu sa parti anti-guvernman telman dezespere pu atak Guvernman Jugnauth ki zot pu prefer enn trwazyem vag mortel, pu lekel zot pu kapav blam Guvernman –  Apokalips u pa - finn kontinye ranforsi. Eski klas travayer pu kontinye gard lidership “sa kiltir prevansyon”, sa kiltir pu fer vaksin, ek sutyin konstan a sekter swin lasante ek so staf ki finn protez Moris depi sufrans depi ravaz kuma dan Lamerik ek dan Brezil ek asterla dan Lind? Sa kapav premye kestyon pu sa Fet Travay 2021 la.


E zordi su-komite WTO lor drwa propriyete prive lor vaksin Kovid, pu deside, anretar u pa ditu, pu lev proteksyon monopol lor sa swadizan “drwa propriyete intelektyel” lor vaksin ki sov-lavi. Leta Moris finn partisip ansam avek Sid Afrik ek Lind pu dimann sa exanpsyon [waiver] la. Me, kom dabitid, MSM pa truv linportans pu mobiliz lepep deyer so priz pozisyon. Purtan se mobilizasyon mondyal ki pu izol sa bann gro miltinasyonal rapas, ek pu akil dirizan Lamerik, Gran Bretayn ek pei dan Linyon Lerop.


An verite, finn ena enn sabotaz sistematik lor korperasyon vaksin depi ase boner, su lidership Prezidan Amerikin Trump: me li ti , byin sir, pa zis li tusel. Sabotaz ti dirize par enn per pins tanay ant gurmandiz konpayni farmasetik kapitalist ek bann klas dirizan pei inperyalist insansib-a-sufrans-imin ki ratis profi monopol gro konpayni farmasetik. Zot konpayni media, kom dabitid, an zeneral perpetye konsep komkwa lavi dan, dizon, dan Lamerik ena plis “valer” ki lavi ayer – sa mem kan konfronte avek bann fe. Avek 589,207, Lamerik pei avek plis buku lamor ek li 17em pei avek pli ot nonb mor par milyon-abitan.


Mem si li dan lintere klas dirizan inperyalist (ek sak kapitalist so prop fami) pu asire ena ase vaksin pe distribye dan enn fason ekitab, zot pa kapav fer li. Seki ti bizin arive se tu travayer lasante ek lezot ki tom ant seki malad ek zot swin, onivo mondyal, ti bizin inn vaksine. Lerla bann pli vilnerab onivo mondyal. Prevansyon pu anpes li propaze ti bizin kordine onivo internasyonal. Pli vit nu kontenir Kovid – par prevansyon ek vaksinasyon – mwins varyan pu devlope, inklir seki pa kuver par vaksin.


Alor, asterla, nu ankor omilye enn pandemi, pa kone kimanyer li pu deplwaye pli divan. Me, dan Moris nu kapav kontenir li ankor enn fwa, si nu tu met latet ansam. Lor Lil Rodrig, pena Kovid. Lor Agalega, usi pena. Sapo! Dan buku rezyon Moris, “taktik zonn ruz” finn marse, finn resi kontenir viris net. E amezir nu ariv alafin dezyem vag, nu bizin tir sapo a sa fami, lafami Gunga dan Forest-Side. Zot ti fer enn erer pu kumanse par organiz enn seremoni relizyez kan zot kone pe pran enn risk ek li al kont mezir lasante piblik, e sa rasanbleman la, asontur, finn kree enn gran klester Kovid. E lerla, enn sefdefami dan lafami Gunga, avek buku kuraz finn vinn lor Radio. Li finn donn so nom ek fer apel a tu seki ti prezan kuma invite dan lapriyer pu vinn delavan pu teste e al dan karantenn. Sa aksyon montre enn klervwayans dezinterese, enn franparle desopar, sa kapasite zenere pu vinn koz laverite apre enn erer zizman, lerla, finn asontur permet kontenir sa klester la. Alor, lafami Gunga kapav et fyer pu kont enn manb zot lafami parmi bann ero sa lepidemi la. So aksyon res kuma enn flanbo pu nu tu dan lavenir. E nu kondoleans a lafami Gunga pu zot lapert. Imran Gunga 56-an desede swit a so maladi kanser apre li finn sirviv Kovid ek Ramjan Gunga 76-an, mor avek Kovid (dapre reportaz dan lapres pu detay lor zot leta lasante).


Alor, zordi, dan sa lepok tristes, mo pe konklir mo seri blog lokdawn. Mo pu mank zot tu mo bann lekter. E mersi pu tu zot fidbak – atraver korl, sms, imel – ki finn ankuraz mwa tutolong. Mo pu mank mo lekip prufrider ek tradikter, usi. Pu ekrir sa seri blog pu sa dezyem lokdawn ti difisil. Me li finn enn dezyem luvraz damur.


Mo swete li res “dezyem ek dernye seri blog lokdawn”. Nu destin li dan nu lame. “Lafot, cher Brutus, li pa dan nu zetwal, me li dan numem”. Nu tu kolektivman, nu par numem, kapav anpes viris propaze, ek ankor enn fwa, si viris re-kumans propaze, kontenir li. E kuma li Premye Me, anu konplet sa sitasyon, pu donn li so sinifikasyon “deklas” orizinal. “Lafot, cher Brutus, li pa dan nu zetwal/Me li dan numem, si nu bann sibaltern.” Anu aboli tu bann klas. E anu fer li atraver politik lalit deklas.


E mo termine avek enn linvitasyon: Dime Samdi 1 Me, a 9:30 am pu aprepre enn-ertan, u kapav tyunn-in pu ekut miting LALIT lor YouTube LalitMauritius uswa Facebook LalitMauritius.


E “ziska nu rezwenn”, mo swet tu nu lekter enn zwaye Fet Travay!


 


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA