Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn –Zur 50 –Lor Marmelad ek Mayonez ek Konversasyon Mama Jaz

28.04.2021

Amezir lokdawn kumans leve Samdi, komsidire enn zoli evennman alokazyon Fet Travay, e mem si nu ena enn warning ofisyel anviger lor lapli toransyel, ek gro lapli pe deza tonbe ansam avek so divan rafal pe sufle, mo pe reflesi amezir lafin lokdawn pe aprose lor lepok lokdawn – avek so marmelad-mezon anabondans, fer avek bergamot, disik ruz ek disik karamelize ek enn pinse disel, ek so mayonez-mezon, fer apartir zonndef reste depi dipin glutenn-fri kwi lakaz kot servi zis blandef. San mansyonn gato-pima mezon ek karri barri, avek brinzel ek piman depi nu zardin ek kefir ranze-mezon. Ek avek kefir fer ar fromaz blan. Kisannla ti pu panse mo ti pu konn fer sa? Ek polimas banann, sa usi prepare lakaz, depi banann ver ek fey karipule. Ek enn stok an permanans satini koko dan frizider, “ek so lamant, ek so lamant”. San bliye dosa prepare lakaz pu dezene. Tu sa bann kiksoz alaporte ki permet nu prepare, lerla perfeksyone, lerla partaze. Ek lerla realize ki, fransman, nanye pa pran tro buku letan. Ek ki ete letan si li pa pu sa kalite kiksoz la? Kiksoz u kwi zis avek matyer premyer, ek partaze.


E rekolt friyapin pu sa lane inn fini, parey pu rekolt zavoka. Nu finn viv lor sa de la pu enn-de mwa, manze, kuma lepep ki ti pe viv lor lasas-ek-keyet, seki anbondans ek alaporte kan li an abondans ek alaporte.


E lokdawn pe kumans leve Samdi, e sa lespwar Fet Travay sak lane tuzur amene, mo ankor trakase tansyon parey kuma dan Lind, lepidemi kapav re-fane ankor isi. Moris enn-de bann rar pei kot finn resi , ziska ler, kontenir lepidemi – atraver prevansyon ek travay metikile konntak tresing, testing, karantenn obligatwar tu “ka” sispe dan lotel peye par Guvernman, ek admisyon totalite dimunn Kovid pozitiv. Eski ase dimunn parmi nu pe an permanans azir pu kontinye ankuraz anpes maladi la propaze? Ubyin ena pran plezir si pa reysi kontenir maladi pu zot kapav lerla blam Lotorite? Mem opri komye sufrans imin depi Kovid, e komye lamor?


Dan Lind, malgre enn gran pursantaz dimunn ti kwar komkwa prosenn vag pu mwins grav ki premye vag akoz iminite konsekan alafwa depi maladi ek depi kanpayn vaksin, nuvo vag pe vinn katastrofik. Leker kase. Li fer nu tu rapel New York City, kan li, usi, ti angorze, ek nu ti truv sa bann lake pu lili dan koridor lopital, mem kamyon koldstorez ti nepli pe sifi pu gard tu sa kantite lekor, ek par milye dimunn ti antere dan fos-kominn dan Hart Island, simityer dernye rekur dan New York City, bann fe vit-vit inn kasyet ek bliye. Zis apre Steve Bannon, Trump so ansyin advayzer ti menas “pu purswiv Lasinn pu sak lekor inn antere dan Hart Island” ki lanpler sa trazedi antye inn al dan bliye. Mo sipoze, li al kont sa mit “rev Amerikin”. Me dan Lamerik, so 587,384 lamor pa pu kapav bliye. Parey kuma dan Lind, so 201,187 lamor ek sif pe kontinye ogmante pa pu kapav bliye. Mem kuma enn pei exportater lekipman oxizenn, Lind pe mank furnitir oxizenn – pli gran mwayin pu sov-lavi dan sa pandemi la – enn fwa nepli kontenir li ek li finn kumans propaze partu dan sosyete, ek nepli pe kapav bare.


Magazinn “Nature”panse ena trwa fakter posib pu explik sa resirzans la: Ena varyan Kovid klerman deza repertorye dan sertin rezyon, ek ena parmi propaze pli vit anmemtan depas defans alafwa bann seki ti deza gayn Kovid ubyin seki inn fini vaksine. Premye vag pa ti tus sa gran klas mwayenn, ki ti proteze akoz zot ti kapav permet zot res lakaz tandi ki bann travayer dan vilaz ti kareman bani depi lavil atraver enn dekre kriyel Modi, alor dan dezyem vag, lepidemi pe propaze,mem anparti, alinteryer enn “demografi” diferan par klas. E lerla finn ena bann gran rasanbleman relizye otur Kumb Mela, pli gran rasanbleman dan lemond ant 14 Zanvye ziska Avril. Dan mem moman, ti ena buku imans rali elektoral dan West Bengal, Assam, Kerala ek Tamil Nadu. Rasanbleman relizye ek rasanbleman politik, ziska enn-de zur desela, vedir pwin kilminan ankor pu vini pli divan.


Ena enn lot trazedi azute lor la. Lind ti pei pare pu export vaksin a 100 pei plis mizer dan lemond. Asterla, so prodiksyon vaksin pu ralanti net, so kapasite pu exporte, pu limite. Lind, ankor viktim, kuma suvan Lasinn usi ete, reyn kapital monopol, ena lezot problem. Li ti pe prodir vaksin su lisans pu bann konpayni dan pei inperyalist ki limit kantite li kapav prodir. Finn gard Lind tuzur depandan lor sertin intran, matyer premyer, lor sant inperyal. Kuma tultan, profi monopol pei inperyalistli li mintenir. E sa fer nu rapel ki sa mo “inperyalist” anfet vedir, an term analiz: li vedir res ase dominan pu rafle profi monopol. Pei kuma Lind ankor byin lwin depi sa.


E mo termine avek enn linvitasyon lor enn size, dan enn sertin fason, lor “inperyalism” – kuma li liye avek kiltir ek lar.


Zordi swar, Merkredi 28 Avril apartir 8:00 ziska 10:00, pu ena enn deba piblik. So tem “Konstriksyon-Lanasyon, Dekolonizasyon ek Lavi Imin: Ver enn Politik Nasyonal Kiltir ek Linportans Promuvwar Lar.” Deba la apel enn “Konversasyon”. Li pu layv lor Zoom. U kapav tyunn-inn lor YouTube ubyin Facebook. Li an Kreol. (Pu lodyans internasyonal, apre li pu disponib avek sutit Angle.) Organize par Mamajaz.org(enn sel “z”),par Gavin ek Romi Poonoosamy ek zot lekip. Prezide par Anupah Makoond, de ansyin Minis kiltir, Joseph Tsang Man Kin ek Rama Poonoosamy, ekrivin listwar materyalist Lar Moris, Hans Ramduth, ek mwa kuma enn ekrivin ek komantater politik. Mo pe deza gayn trak.


 


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA