Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – Zur 48 –Loto ek Tutu ek Deba amezir nu pe Apros Fet Travay

26.04.2021

Zordi mo pe sorti. Mem parey kuma tu lezot manb dan grup alfabet A-F. Alor li Lindi. Uswa Zedi. Me, mo finn rapel li Lindi, parski mo ena pu amenn mo loto garaz ek atann ziska li fini repare. Mo loto, li ena enn konplint inpe pa ordiner.


Lerla yer swar Guvernman finn anonse, apartir 1 Me 6:00 gramatin, si sityasyon Kovid res parey ubyin amelyore, asterla kan pe ena byin mwins nuvo ka sa permet ena enn lavi inpe pli normal – nepli bizin WAP uswa zur par alfabet. Rasanbleman plis ki 10 dimunn ankor tuzur interdi. Alor, anmentan dan Lind lepidemi pe fer buku-buku ravaz kuma zame avan, li kumsa, kuma nu ti dekrir yer, isi li pe atenye. Me, limanite an antye ena enn long sime divan nu pu resi sorti andeor lizye siklonn. Nu ankor tuzur bizin strik lor met mask, lor regrupman, lor lav lame, lor gard lafnet uver ek lor gard enn distans saniter poli. Pa fasil.


Tutfason, mo tuzur ena pu amenn loto garaz. Rapel mo ti dir dan enn blog avan kimanyer 2 gran Alzasyin depi Ragoo Lane zot ti pas lanwit dans lor kapo loto Ram? Ek kimanyer li ti kumans park so loto kapo andan pu aret sa? Antuka, apre enn-de swar pase, zot kumans dans lor mo loto tut lanwit. Bonk! Amezir latol dom loto sede ver andan ek lerla Bonk! kan li rebondi ankor ver deor. Dito, mem zafer arive lor kapo. Alor, mo usi finn bizin kumans park loto latet divan lor ladesant. E pandan de-trwa swar zot ti trankil. Nu ti panse tu finn fini lamem. Lerla, zot finn dekuver zot kapav dans lor dom ek kapo mem dan sans invers, kuma zot kontan. Me, sa li pa rezon kifer mo pe amenn loto garaz. Zistwar vinn konplike. Enn swar sa de Alzasyin la, lekip mama-ek-tifi, mord sopinet lor laru gos divan ek tir li net. Badinaz apar. Ram finn manevre ek resi remet sopinet dan so plas. Lerla, enn-de swar apre, zot finn mord ek kup ba-volan laru divan ziska li pe apandan – u kone li sa espes revetman lor latol otur laru divan loto. Samem konplint la. So komik! Ram, enn vwazin ek mwa ti kolmat li provizwarman. Me li kontinye sape atuler. Mo ena pu mazine kuma pu explik sa ar mekanisyin, Robin. Komkwa bann lisyin inn mord mo “ba-volan” ek kup li? Lespri turdi. Li sirman pa pu ule kwar mwa.


Mo usi ena pu sorti Zedi pu mo vaksin lagrip. Mo pe sit Ram isi: Li dir li remarke personn pa pe dimande si W.H.O. inn sertifye sa vaksin la. Mo ador so bann jok. Vaksin lagrip vinn dan nu landrwa ek li enn evennman alaminit extra rapid – dan Sant Sosyal – ek, kuma u kone, par alfabet. Ram pu al fer pu li, par exanp, samdi, zur Fet Travay. Alor, staf pu travay zur konze piblik pu permet nu fer vaksin. Bann dat koresponn byin pu nu, akoz nu 2em doz Vaksin Kovid, AstraZeneca, li pu dan trwa semenn.Mo pe dimann mwa si Guvernman pu resi negosye pu gayn Vaksin Kovid pu tu dimunn?Kan pli gran pei exportater, Lind, angorze par enn dezyem vag lepidemi Kovid ek anmemtan Administrasyon Biden pe invok lalwa Defense Production Act pu interdi exportasyon konpozan vital ver Lind pu li kapav prodir vaksin, li pa paret enn bon siyn ditu. Apartir Samdi, kanpayn vaksinasyon avek vaksin depi Lasinn inn demare, me sa stok la pu al fini byinto. Guvernman pu bizin truv ankor omwin enn milyon doz.


Ek avan sa, Merkredi swar, mo pe fer enn sorti virtyel. Ki u dir pu enn tel lokazyon? Pu koz dan enn deba. Deba la apel enn “konversasyon”. Nu pe viv dan enn lepok kot dimunn ena plis tandans pa pu ekut sakenn ek lerla u pe bizin apel enn “deba” enn konversasyon pu sey fors nu pu ekute. Antuka, li lor enn size fantastik: Kiltir ek De-kolonizasyon– sa li mo interpretasyon size la. Me mo bizin donn u tit integral size la, dan tu so bote, parski par limem li enn konversasyon antye: “Konstriksyon-Lanasyon, Dekolonizasyon ek Lavi Imin: Ver enn Politik Nasyonal Kiltir ek Linportans Promuvwar Lar.”Li form parti sa zoli festival Mamajaz pu sa lane la. U pu kapav swiv lor You Tube Merkredi Swar. Li layv-enn-dayrek. Me, enn kalite layv-enn-dayrek pu  kontex zordi. Anupah Makoond pu azir kuma moderater. Parmi lezot trwa orater ena de ansyin Minis Kiltir, Joseph Tsang Man Kin ek Rama Poonoosamy, ek lektyerer MGI, Hans Ramduth.U pu kapav swiv nu lor You Tube Merkredi (apre-dime) 8-10 aswar. Zis serch “Mamajaz.org” lor YouTube (enn sel “z” dan jaz). Lerla u kapav ekute pu gete si nu pe ekut pwin nu kamarad. Mo espere mo pa tro gayn trak. Zame avan mo pa finn dan enn deba Zoom. Pu fer sa li enn lot lefe segonder konfinnman provoke par lepidemi. Li sertennman fer mwa anvi al dan enn deba reel.


Tradisyon deba ti byin vivan dan Moris. Nu tu ti abitye atann kan prosenn la pu ete, pran enn bis, al ekute. Lor tu kalite size u kapav mazine. Li ti kiltir a so pli ot nivo: enn kikenn prezide, akeyir ek introdir sakenn: lerla, enn orater koze, enn-de kestyon uswa eklersisman, dezyem, trwazyem, katriem, sakenn avek enn-de kestyon direk a zot. Lerla laparol a lasistans prezan. Tu deba inportan ti fer kumsa. Enn-de rar fwa kot li ti arive ziska lager leve - kuma mo ti mansyone li ti telman intans, telman dimunn kwar dan zot lide, telman presi ki li ti kapav ariv ziska lager leve.


 


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA