Galleries more

Videos more

Dictionary more

Vandredi 21 Zanvye 2005, dan konferans de pres, Lalit anons so partisipasyon, prezant so kanpayn ek so kandida pu eleksyon parsyel No.3: Port- Louis Est, Port- Louis Maritime.

21.01.2005

PROGRAM LALIT PU ELEKSYON PARSYEL DAN SIRKONSKRIPSYON No.3 (2005)Lindsey Collen ki ti pe presid konferans de Pres zordi dan batiman LPT dan GRNW finn met lanfaz lor lefet ki Lalit pu amenn kanpayn pu ki guvernman al delavan ek fer parsyel dan sirkonskripsyon No.3. Lalit dir ki sa sirkonskripsyon la bizin gayn so depite pu ranplas Siddick Chaddy ek li finn osi denons trikmandaz guvernman. Lindsey Collen finn koment lor kimanyer guvernman MMMS/MSM pe rise- puse lor sa eleksyon la ek sa devwal enn serten mank di respe pu elekter dan sirkonskripsyon No.3.Militan ki Lalit finn swazire pu poz kandida dan No.3 li, Ally Hosenbokus, 28 an, profeser prevokasyonel ek militan Lalit depi 5an. Li osi enn etidyan literatir anglez dan liniversite, li ekrivin ek poet e li finn ekrir enn liv "Blazons of Contrast" ansam ek so kamarad Reaz Bukhut. Li kontan fer randone, lir ek zwe esek.Ally Hosenbokus finn prezant kanpayn Lalit pu eleksyon dan No.3:Dan Lalit nu panse ki enn eleksyon li enn prosesis demokratik ek nu pa dakor avek stratezi ki sa Guvernman MMM-MSM pe amene par rapor a eleksyon parsyel ki pe vini dan sirkonskripsyon nimero 3. Trikmardaz Guvernman konsernan sa eleksyon la demontre enn mank respe pu elekter dan sirkonskripsyon nimero 3 ek pu demokrasi an zeneral. Dayer sa Guvernman la finn demontre sa par ranvoy eleksyon vilaz ek pe sey tuy sa tigit demokrasi ki ankor ena.Zordi somaz dan Moris pe pran enn proporsyon alarman avek kriz ki pe ganye dan sekter disik ek textil. Lalit finn fek fer lansman so program pu enn Politik Ekonomik Alternativ lor lekel nu kanpayn pu sirtu baze. Sa pu permet kreasyon lanplwa lor enn lesel vast ek vit! Dan sa kanpayn la nu pe propoz devlop lindistri agro-alimanter ek transformasyon lor enn gran lesel kot nu pe dimann dimunn kumans reflesi lor bann nuvo moyen pu devlop travay ki asir enn reveni pu tu dimunn. Nu kondann guvernman pu lefet ki dan plas zot rezud bann problem somaz ek prekarite lanplwa dan enn fason konkre zot plito ena rekur a represyon ek diminyason tigit drwa ki klas travayer ena zordi.

Nu retruv sa dan lalwa IRA kot swadizan zot inn fer enn White Paper pu asir drwa travayer, me an verite sa White Paper la enn veritab pyez pu klas travayer. Akoz samem nu kanpayn li pu usi integre bann tem ki divan divan dan laktyalite lor lekel nu finn amenn mobilizasyon depi lontan ek kot nu truv nesesite pu kontiyn milite pu drwa de grev ek liberte sindikal.

Kan nu usi truve ki zot kasyet zot pyez dan White Paper lor IRA deryer enn langaz ki tu dimunn dan Moris pa neseserman konpran sa pus nu plis pu kontyn nu bann revandikasyon lor size langaz. Parski langaz li usi enn zuti neseser pu konpran lemond otur de u, parski li zis a traver servi langaz maternel ki nu pu kapav asir enn bon ledikasyon ki permet devlopman bann zanfan Akoz sa mem ki nu dan Lalit nu pe kontyn nu kanpayn pu ki langaz ki tu dimunn konpran, servi; dan lekol, dan lasanble, lezot linstans ek dan tu domenn lavi piblik pu asir enn partisipasyon demokratik pli larz.

Dan Lalit nu usi ena enn panse spesyal pu bann zanfan dan Palestinn ek dan kontex mondyal kanpayn anti-lager ek anti-inperyalis Amerikin. Nu panse ki nu usi dan Moris nu ena nu mo a dir lor inzistis ki lepep Palestinyen pe sibir- ek an solidarite avek sa lepep la, 2 kamarad dan Lalit ti al laba. Kamarad Alain Ah-Vee ki finn partisip dan enn lamars kont miray aparteid ek kamarad Ragini Kistnasamy kinn al donn kudme bann fam militan dan Palestinn pu reziste kont lokipasyon Israelien.

Nu usi dan Moris nu ena enn teritwar ki okipe par inperyalis Amerikin ek kot zot servi nu teritwar pu al bonbard sivil inosan dan bann pei kuma Irak. Akoz samem nu panse ki kestyon Diego Garcia li enn pwin primordyal lor lekel nu bizin kontiyn milite pu dimann enn demilitarizasyon total nu teritwar, fer losean Indyen vinn enn zonn de Pe, ek donn drwa de retur a bann Chagosyen. Dayer Lalit ti parmi bann inisyater enn muvman ki apel No U.S base' ek ki finn resi amenn kestyon Diego lor azanda bann rankont dan World Social Forum dan Mumbai an Zanvye lane dernyer. Nu ti usi lans lide enn Peace Flotilla pu al lor Diego Garcia.Dan kontex lord ekonomik neoliberal kot bann organizasyon kuma FMI, BM ek WTO pe dikte zot polisy lor bann diferan leta. Dan Lalit nu pe aksantye nu kanpayn pu defann bann drwa fondamantal dan Welfare State pu ki pansyon vyeyes, vev ek andikape revinn enn drwa iniversel ki Guvernman MMM-MSM pe atake ek usi pu ki dimunn dan Moris kapav benefisye zot drwa fondamantal a enn lakaz. Dayer nu kanpayn pu drwa lozman finn kumanse dan sirkonskripsyon No.3 kan ti privatiz CHA. Ankor enn fwa zordi nu truve ki servis piblik kuma MRA ek lapost pe privatize ek sa o detriman bann travayer ek pu profi ek ogmantasyon puvwar enn ti ponye kapitalis.Se inegalite, linzistis, explwatasyon ki amenn bann problem sosyal grav ek guvernman so repons a sa bann problem la se plis represyon ek ankuraz britalite polisyer. Avek bann resan evenman otur ladrog, dan Lalit nu panse ki bizin ena enn politik ki pa fye zis lor represyon pu regle sa problem la. Me bizin ena plito fasilite pu reabilitasyon bann dimunn ki viktim ladrog. Bizin kumans reflesi lor bann moyen kuma medsinn sibstitisyon anonim ek gratis pu ankuraz bann viktim ladrog al ver bann sant reabilitasyon pu gayn led.An som kanpayn Lalit pu eleksyon parsyel No.3 li baze prinsipalman lor enn stratezi pu regle problem sosyal akoz kriz ekonomik, par kreasyon lanplwa. Ek nu pu batir sutyen lor mobilizasyon ki nu finn ganye atraver bann kanpayn pu kontiyn travay ki finn deza kumanse.