Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – Zur 45 –Move Rezim Ti Devet Vedir Meyer Lopozisyon

23.04.2021

Li vremem terib kan enn Guvernman inkapab pu kree enn vizyon pu enn nuvo lekonomi post-Kovid – setadir enn lekonomi post-kann (zordi enn kanar bwate su serom avek sibsid guvernman), post-ofshor (zordi enn relik imoralite sa vorasite kapitalist ek lor blaklist Linyon Lerop), ek enn lekonomi avek ankor mwins turist.


Ankor pli terib ki enn Guvernman terib, kuma listwar Repiblik Weimar finn anseyn nu, kan u azut avek sa enn Lopozisyon ki kas li an-kat pu anpir bann zafer zis pu pruv enn pwin. Enn Lopozisyon obstine pu rann sityasyon pandemi ankor plis pir.


Avan nu get kontex: Sityasyon reel grav. Kovid pankor vinn su kontrol. Li finn fer bres dan baryer lopital – enn danze konstan. Sistem lopital frazil akoz tu sa banane pe travay avek lefektif redwi – sirtu ners ek klark buku tro tigit.


Klas travayer pe sirviv avek aki lalit lepase, amezir lekonomi redemare: pansyon iniversel pu seki ena 60-an u plis, pansyon iniversel pu vev, pansyon iniversel pu tu avek enn andikap, sak pansyon permet enn fami antye debruye; swin lasante ek ledikasyon gratis; sibsid lor diri ek lafarinn; transpor gratis pu pansyoner. Ek WAS (Wage Assistance Scheme) ek Asistans pu Self-Employd  ziska 30 April – plis sulazman lor bil dilo ek elektrisite.


Tit-burzwazi dan enn kriz extrem, ek zot su menas pu al zwenn dan proletarya. Li enn panik deklas. E li sa klas ki form labaz sosyal pu sa “volonte” politik pu anpir bann zafer zis pu met guvernman Jugnauth deor – san gete ki pu arive pli divan. Li deza lor so mark, ek fini getset, pare pu fer lekurs suval pagwa.


Sinon, kimanyer li posib ena dimunn, inikman pu pruv zot macho individyel zot “anrezon”, klerman azir wadire zot swete ena ankor dimunn sufer agoni Kovid, ek mor? Lerla zot pu kapav blam rezim Jugnauth? E dir “Mo ti byin dir zot, bann kuyon inbesil MSM”? Lerla pu ranplas Jugnauth avek kwa? Duval-Boolell-Bérenger uswa enn zar kordilo kuma Bruneau Laurette? Tu sa band la – parfwa ansam, parfwa separe – pe lager pu reyni sa langwas reel dan klas mwayenn ek lerla akros zot lor “skandal” plis propis. “Skandal” la kapav enn ogmantasyon dan nonb dese Kovid, ubyin lamor pasyan dyaliz, ninport kwa purvi kapav blam Jugnauth.Lot kote, zot pu akiz Jugnauth inn gard lokdawn tro lontan si nonb ka diminye.Skandal la kapav enn lot Wakashio uybin enn lot inondasyon sa pu “zwe dan zot faver”; uswa preokipasyon reel lor ICTA monitor rezo sosyal ubyin so inkapasite pu monitor explwatasyon sexyel zanfan lor sa bann rezo la. Li ti preske Angus Road. Lerla li ti preske nominasyon Konstitwennsi Klerk Vev Kistnen.Tutfason, lopozisyon meynstrim pena enn veritab program pu sanzman sosyete. Kitfwa zot nuvo “komisyon lekonomi” pu propoz kitsoz? Me ziska ler, pa finn mem ena okenn apel pu kree travay lor later tabisman, ni anfaver sekirite alimanter pu lepep antye, ni mem lor kimanyer nuvo prodiksyon pu asire fer deviz rantre, ni mem okenn reflexion aprofondi pu ogmant demokrasi. Zot zis turn anron otur bann skandal – byin suvan zot pa bizin atann tro lontan avek rezim Jugnauth –ek,kuma votur, plonz ladan.


Alor, lor MBC, u tann pli pir propagann pro-Guvernman dan ler nuvel. Zot mem kup zimaz Nando Bodha depi kad reportaz video lor konferans depres lopozisyon. E lerla refer li.


Lor senn radio prive ek sosyalmedia, u kapav gayn bann lezot tandans trakasan:


- Enn Lopozisyon ek enn media ki pa pe fer apel pu dimunn al fer vaksin. Okontrer li sem dut lor tu vaksin disponib. (Politisyin ubyin zurnalist ki pe sulev sa dut la kapav, trankilman, premye dan lake pu fer vaksin.) Lezot denons vaksin akoz “li sorti depi Lind” – komanter rasis fer ravaz, kuma “gard u vaksin pu u prop dimunn mizer” ubyin “okenn lot pei pa ule zot”. Ubyin “kifer pa inport Pfizer?”. Pa kas latet gran-gran pei pa pe resi asire gayn zot, pa kas latet avek stokaz anba mwins-60 degre kot nesesit investisman masif. Lezot kree panik lor testing Faz Trwa pankor konplete – san mansyone ena par milyon inn deza fer vaksin dan so itilizasyon irzans. Zot lans alarm lor konnsint-form vaksin. De-trwa lane desela mo ti siyn enn avek apepre mem formilasyon dan enn prosedir pu enn test miner Lopital Jeetoo. Formilasyon text ti anfet ase alarm mwa, me mo finn kontrol mo alarm, panse lor la ek realize mo finn efektivman gayn warning. Tutfason, dernye zafer dan mo latet, avan enn test, uswa pandan enn pandemi, se kimanyer pu tir larzan depi enn dokter uswa Minister apre, si kitsoz mal turne. Mo pu prefer res an bonn-sante ek ankor vivan.


- Bann lider dan Lopozisyon pa maynd kree panik parmi pasyan dyaliz ek zot fami. Kimanyer bann san-reflesi anti-Guvernman refiz truv fe divan zot? Zot dir Guvernman ti bizin vaksinn staf ek pasyan dyaliz. Me depi Zanvye staf pe sipoze fer zot vaksin. Kan dan LALIT, an kontrast avek leres Lopozisyon, realize, atraver plizyer nu manb travay dan lopital, komye tigit zot bann koleg pe al fer vaksin, tutswit nu fer apel piblikman avek tu staf lopital, e kontakte tu sindika, ki zot usi finn fer lapel pu al fer vaksin. Dan kumansman lokdawn dezyem vag, Guvernman ti anfet ofer vaksin a tu dimunn ki vinn lopital pu, diferan rezon, dyaliz parmi. Li ti enn linformasyon piblik. Me, ti ena buku ezitasyon. Lezot linformasyon faktyel usi pa resi rant dan zot latet. Ena dimunn pe ankor dimann pu enn manb lafami kapav akonpayn enn pasyan dyaliz dan sant karantenn. Sa li enn realite depi ase boner. Mo okuran ena enn madam inn akonpayn so bolom. Sa li enn fe. Nu bizin gard nu bann fe azur, ek usi rasir pasyan ek fami ki pe viv su telman stres extrem.


E byin sir, bann lider Lopozisyon pe zibile zot finn resi met Dr. Gujadhur, Dr. Musango ek Dr. Gaud lor aryer-plan, sa trio profesyonel zot abilite exanpler pu akonpayn ek gard enn lamas dimunn informe tutlong premye vag.


Sa zar lopozisyon-avek-desibel-tro-ot li vremem fer ditor. Klas travayer avek so sazes finn gard so lekar. Ziskaler. Nu bizin ranforsi ankor plis travay politik, alabaz, pu sanz sosyete.Pa zis kriye “skandal” ek bus nu prop zorey. Nu fer apel a tu lamas travayer pu ralye otur enn program kuma LALIT finn fek avoy Guvernman otur bidze.


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA