Galleries more

Videos more

Dictionary more

Propozisyon Nuvo Regleman ICTA vinn azut dan deriv Anti-Demokratik Guvernman Jugnauth

23.04.2021

LALIT truv ICTA so propozisyon pu nuvo regleman pu kontrol “esanz” lor rezo sosyal kuma enn lot kran ki finn azute lor metod represif Guvernman MSM. Li enn propozisyon anti-demokratik.


Baze lor dokiman ki pe sirkile anpiblik, ICTA pe propoz met dibut enn ‘National Digital Ethics Committee’ avek enn ‘Technical Enforcement Unit’ ki ena kom bi, ansam, pu dabor dekripte bann post lor rezo sosyal ale-vini, e answit sansir seki zot konsider “ilegal” ubyin pe “fer ditor”. 


Dan mem moman, lazans V-Dem dan Laswed finn klas Moris byin lao lor lalis pei ki pe deriv ver enn rezim otokratik e Reporter San Frontyer (RSF) finn desann Moris par 5 plas lor klasman mondyal konsernan liberte lapres. Sa klasman RSF li konsekans manyer ki Guvernman Jugnauth boykot lapres ki plis kritik so politik.


Asterla ICTA, ki ena enn nomini politik alatet, Me Dick NG Sue Wa, anplin konfinnman, pe vini avek propozisyon pu ki ICTA gayn akse a esanz lor rezo sosyal kuma Facebook, pu sansir dimunn, e pu purswiv itilizater ki fer post ki “ilegal” ubyin “danzere”, dapre zot.


Deza an 2018 Guvernman MSM finn amand ICT Act pu azut restriksyon e pu ogmant santans lor itilizater rezo sosyal ki fer lezot itilizater santi ‘annoyance’. Sa finn byin vit itilize par Depite ek Minis dan Guvernman pu met konplint lapolis, ki zot, lerla, al fer gran, gran lennding, aret internot dan lanwit, ferm zot istasyon, zis akoz zot akize fer post satirik kont guvernman swa kont patron.


Deza ena regleman pu diyl avek bann post lor rezo sosyal, ki nu rekonet kapav byin danzere. Ena explwatasyon sexyel, ena bullying, ena eskrokri, ena difamasyon, ena insitasyon a laenn ubyin “hate speech”. Me, olye ki Guvernman reglemant medya dizital parey kuma lagazet papye, setadir permet purswit sivil ek kriminel kont kont patron FaceBook, Twitter, etc., Guvernman pe plito prepar terin pu transform ICTA pu donn li puvwar sirdimansyone pu azir avan-mem u pibliye kiksoz, e riske permet li kolekte tu kalite data personel lor u. Guvernman bizin travay ansam ar lezot guvernman eklere lor sa size la, kuma ar Nuvel Zeland, e etidye tu sa 25 Bil dan Kongre Amerikin lor sa Seksyon 230 lalwa USA lor Kominikasyon, ki aktyelman pe protez gran, gran kapitalist kuma Mark Zuckerberg depi purswit. Sa, dapre LALIT, so lakle. Sa long tradisyon liberte dexpresyon ki lapres kone, li bizin kontiyne dan kad lexpresyon lor rezo sosyal. Liberte bizin epannwir atraver enn Freedom of Information Act ki permet tu dimunn gayn akse a linformasyon ofisyel.


Alalong, ena nesesite tir kontrol gro konpayni ki fer profi depi kontrol lor rezo sosyal. Kan innternet ti kumanse, so bi ti selman pu partaz konesans san profi. Itilizater ti bizin, anfet, pret serman ki zot pa pu fer profi depi itiliz innternet. Innternet ti paret pu vinn enn zuti ki “propriete intelektyel” kolektif. Nu bizin viz sa pu lavenir.


LALIT truve ki propozisyon ICTA pa pu fer naryin apar vinn donn puvwar nomini politik alatet bann institisyon ki rul dapre azanda guvernman Jugnauth pu mat tu opozan so politik.


 


Gary Homet ek Rada Kistnasamy


Pu LALIT