Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – Zur 44 – Lor Israel ek so bann Alye v/s Liran ek lor Diego Garcia

22.04.2021

Ala enn lartik paret dan kolonn “Letter to the Editor” BusinessDay, 3 zur desela. Li an repons a enn lartik pibliye dan sa piblikasyon Sid Afrik sis zur avan avek tit “Iran to ramp up uranium enrichment in new blow to nuclear talks” [Liran akseler anrisisman iranyom enn nuvo ku-dir pu negosyasyon lor nikleer]. Repons par Gunvant Govindjee, dan LALIT nu konn li atraver partaz lor lalit internasyonal kont baz militer, li enn chedev enn KO ansilkan:


“Liran Pe Respekte tu regleman alalet”


“Li bizar Israel pe opoz lakor nikleer ti konklir an 2015 ant Liran ek sis pwisans, sink parmi manb permanan Konsey Sekirite Nasyon Zini.


“Liran pa posed zarm nikleer; Israel ena buku. Iran enn sinyater Trete Non-Proliferasyon Zarm Nikleer (NPT, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons); Israel pa enn sinyater. Liran permet inspeksyon so fasilite nikleer par International Atomic Energy Agency (IAEA); Israel pa permet. Liran finn arsi repete li pa interese pu posed zarm nikleer, par kont Israel mintenir enn flu nikleer grotes. Liran sutenir demars pu enn Mwayin Oryan san Zarm Nikleer, Israel non.Israel akiz Liran de terorism, me limem li finn inplike dan plizyer ak terorism dan larezyon ek andeor.


“Purtan pe kontinye aplik presyon diplomatik ek sanksyon kont Liran, lot kote inpinite kont Israel pe tuzur kontinye.


“Dan negosyasyon avek Liran, li pu apropriye pu Lalmayn, sizyem manb panel negosyasyon, pu rapel sink mam permanan Konsey Sekirite Nasyon Zini dan negosyasyon lakor nikleer avek Liran ki zotmem zot pe moderniz zot arsenal nikleer ek pe stok bonb nikleer an vyolasyon zot langazman kuma sinyater Trete Non Proliferasyon Nikleer; kan zot fer test nikleer zot finn kontaminn imans rezyon lor nu planet; de dant zot (Gran Bretayn ek Lafrans) ti ed Israel ar so program nikleer ek enn lot manb (Lamerik) dan so “Nuclear Posture Review” [Revyu so Pozisyon lor Nikleer] an 2018 rezerv drwa pu servi zarm nikleer mem kont pei pena zarm nikleer.


“Le 22 Zanvye, Trete pu Interdiksyon Zarm Nikleer finn rant anviger. Okenn dan sa nef pei ki posed zarm nikleer pa finn siyn sa Trete la, e ziska zordi pena enn parmi zot kinn vinn exprim so lintansyon pu ader a sa Trete la.


“Olye al negosye enn nuvo lakor nikleer avek Liran, li tya preferab pu etablir enn Mwayin Oryan san zarm nikleer. Malerezman, sa pa kapav arive tanki ankor ena enn leta etnik ek instab dan larezyon. Alor, parey kuma dan ka aparteid Sid Afrik, finn ariv ler pu enn mobilizasyon internasyonal kordine pu sutenir dekolonizasyon Israel pu lerla permet larezyon debaras li de zarm nikleer.


“Finalman, Liran ti bizin etablir enn award pu donn enn pri ipokrizi internasyonal sak lane lor moralite bann pwisans nikleer ki pe opoz so program nikleer sivil pasifik.


“Gunvant Govindjee, Ormonde”.


Li nu devwar nasyonal, isi dan Moris pu fer ferm sa baz militer nikleer Diego Garcia, sa parti Repiblik Moris lor lekel nu bizin ena kontrol demokratik, asterla ki bizin ena dekolonizasyon total Chagos. Pu nu fer sa, nu bizin ena inspeksyon IAEA su trete Pelindaba pu enn Lafrik San Zarm Nikleer, enn Trete lor Interdiksyon Zarm Nikleer mem sa sink manb permanan Nasyon Zini finn sinye. Jugnauth bizin azir tutswit ek dimann pu ena inspeksyon. Moris tuzur pankor ratifye, ubyin mem siyn sa trete la. Moris bizin siyn sa tutswit. Sa li ankor enn demars pu vinn ranforsi demand pu ferm baz militer Amerikin lor Diego Garcia.


E li nu devwar internasyonal pu akiz Israel de Aparteid, krim kont limanite ek kumsa liber lepep Palestinyin. E sirtu pu lite pu ena enn Mwayin Oryan san Nikleer.


 


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA