Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn - Zur 43 - Drama dan Ragoo Lane ek Leta Burzwa

21.04.2021

Yer pu enn-de minit tu pa ti kalm dan Ragoo Lane. Tann koze for-for pre. Ram ek mwa sorti ek get par lao dan nu sime. Enn 4x4 inpe delabre inn park omilye nu ti sime ek kat zom pe sorti depi ladan, de ladan ti pe fer enn eskort raprose a enn trwazyem, anmemtan enn katriem, paret limem “bos tit-antreprener” pe koze for-for pu komant lor sityasyon. Enn zar arestasyon sitwayin ti pe derule. Enn zenn vwazin su eskort manu militari i[anpoyne sak kote] par de zom pe pran direksyon pu rant dan so lakaz– tu avek mask, byin sir – ek lerla ansam zot sorti pe sarye de lamal zuti lur, e antretan “bos” la pe repros sa vwazin “su arestasyon” pu seki paret enn vol lor sayt travay, osi byin li finn koz manti lor swadizan li ena laysenns. Vwazin akize ti onte. Zot pran li ansam avek lamal zuti zot finn rekipere kondire ale – swa zot pe al stasyon lapolis uswa pe zis donn li enn warning, li pa ti kler. Zot finn deza fini fer zot pwin. Lezot vwazin finn usi temwin sa evennman la. Alor, mo espere zot pa finn amenn li lapolis.


Pwin la sa evennman la montre kot suvan li pa neseser ena lapolis. U azir pu rekiper obze kokin avek enn minimem lafors. Vwazin finn sorti pu temwayn sa senn la. U lans enn warning ase for pu tu dimunn tande. E li kapav fini lamem. Mem kan li konsern kitsoz inportan pu gayn u lavi kuma zuti – ki paret et leka. Me, lerla ankor, tu seki inplike, otan ki mo finn konpran, zot tu dan mem klas dimunn: travayer zuvriye.


Pandan sa arestasyon sitwayin pe arive isi, nu tann lor TV lapolis ki finn tuy George Floyd enn-an desela dan Minneapolis, Lamerik, enn nome Derek Chauvin, finn truve kupab su tule trwa sarz. Li, Derek Chauvin, san okenn motif finn tuy enn dimunn an piblik pandan 9 minit ek 29 segonn.


Me, kestyon la tuzur tini: kifer pu kumanse finn aret George Floyd?


Lapolis ti nek ena pu pran so nom ek so ladres, pu zot kapav kone kot pu servi semonn-lakur enn fwa zot fini prepar zot keys kont li. Mem si zot gayn enn fos nom ubyin enn fos ladres, li pa ti pu otan serye akoz limem pa ti kone li finn komet enn deli. Kifer aret li malgre sa? Li paret konpletman insanse.


Kapav dir mem zafer, malerezman, dan ka lamor Kaya (Reginald Topize), Rajesh Ramlogun ek Iqbal Toofany dan lame lapolis. Lapolis konn zot ladres. Kaya ti akize lor enn deli miner pu inn fim gandya de-trwa zur avan, pu lekel pa ti ena okenn prev forennzik tutfason, e li ti fini pled kupab su sa sarz la. Be lerla kifer aret li? Lapolis inn truv li dan so lakaz dan Beau Songes, alor zot konn so ladres. M. Ramlogun ti posibleman enn temwin inportan dan enn ka mert atros, me kifer ti aret li?Ti bizin plito dimann li pu vinn raport stasyon lapolis dan lizur. M. Toofany, parey kuma M. Floyd, ti ena enn alegasyon kont li komkwa li finn fer kitsoz limem pa kone ki ete – konsernan enn teknikalite otur enn nuvo loto li finn aste. Abe pu kumanse kifer inn aret M. Toofany? Tu sa tortir sa trwa misye finn sibir dan Moris, ek M. Floyd avek de losean distans separ nu – al fini par truv lamor dan lame ofisye anplwaye avek larzan piblik, nu larzan. Ala ki ete Leta burzwa, li pey zom pu fer sa?


Antuka, anu get ki alegasyon ti ena kont George Floyd? Li finn swadizan pey – klerman san li kone parski li finn inosaman kontinye res dan zanviron, inyore kone si ena enn posib sarz kont li – avek enn fos biye 20 dolar dan enn mini sipermarket. Li ekivo valer enn-ertan-edmi travay lor to lapey minimem dan Lamerik. Sipermarket inn apel lapolis, ek finn dir Mr. Floyd ankor la pe dibut lot kote sime. Ek lapolis deza konn sa kan li arive laba. Alor zot tu ti deza konn tusala. Be lerla, kifer, malgre sa, finn aret li?


Lapolis laba, parmi lezot travay, pu protez lamone kapitalist. Donk, enn biye dolar li enn obze sakre. Li monopol Leta lor lamone. Pu servi enn fos biye – mem u pa kone li enn fos biye – li enn blasfem su kapitalism. Arestasyon Kaya, Mr. Ramlagun ek Misye Toofany zot usi relye, sakenn dan so fason, pu permet tu rul san fot pu klas kapitalist kontinye explwatasyon leres parmi nu – swa direkteman uswa atraver Leta.


Nu kapav santi tu sa represyon ankor plis kan lapolis, asterlamem, pe cheke si nu pe zis al travay pu patron kapitalist lor enn WAP furni par lapolis. Uswa nu pe fer shoping dan zur nu alfabet. Sa lexperyans lokdawn bizin insit nu pu rode kuma nu pu sorti depi sa reyn leta kapitalist. Pa mwins. Nu bizin liberte. Me pu fer sa nu bizin enn veritab program lor kimanyer nu ena lintansyon ranplas rezim Jugnauth.


 


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA