Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn –Zur 41 - An atandan ki lefe apre lexame

19.04.2021

Yer nu finn pas par Catch-up TV, ubyin TV On Demand, pu get Komite Nasyonal Kovid so brifing Samdi gramatin akoz nu ti rat li sa zur la.


Li dezyem konferans depres layv lor Zoom– ti ankor ena enn-de problem teknik, dan sans ti inpe difisil pu tann sertin zurnalist. Lor panel ti ena Minis Lasante Jagutpal, pe prezide, ek de Dokter Lopital Piblik, Dr. Lam ek Dr. Ip. Konteni tulede dokter guvernman ti lor enn ot-nivo ek perkitan, ek zot prezans ankor enn fwa redonn Minis Lasante so personalite dokter.


Dr. Ip finn dir kriz Kovid dan sant dyaliz Souillac erezman paret finn travers so bann pli pir zur. Alor, li enn sulazman pu tu pasyan, zot fami ek staf, zot tu ti pe viv dan buku angwas.


Dr. Lam finn fer enn exselan tur dorizon lor diferan vaksin – reponn, ansilkan, a tu sa diferan kalite taktik anti-vaksinasyon. Li finn explike (san okenn akizasyon kont zurnalist) se pa Guvernman “pa pe resi fer vaksin” swa staf dyaliz uswa pasyan me li rezilta trazik ezitasyon pu fer vaksin parmi staf dyaliz ek pasyan dyaliz tulede. (Kan nu lor size propagann anti-vaksin, li finn pran media meynstrim internasyonal plizyer semenn avan zot finn kapte lor kimanyer u ena plis sans pu gayn kayo-disan si u gayn enn move atak Kovid-19. Sa letid lor vaksin Pfizer, AstraZeneca ek Moderna finn truve u ena 10 fwa plis sans pu gayn kayo-disan si u atrap Kovid konpare avek si u vaksine par enn sa trwa vaksin. E sa san kont u sans pu mor depi mank loxizenn, kriz kardyak ubyin lerin aret fonksyone anfet, ver lafin tu sa kalver Kovid amene, lakoz laplipar lamor Kovid.


Tule trwa Dokter finn fer enn pledwari anfaver pu kontinye gard tu mezir lasante piblik byin strik – met mask byin, lav lame byin, gard lafnet gran uver ek respekte distans sosyal. Tule trwa finn met buku lanfaz, avek rezon, lor kontribisyon imans travayer lopital – kot byin mank staf, parski ena pu okip par milye dimunn dan karantenn dan diferan lotel, staf finn transfer pu al okip tu lasal izolasyon, ek osi pu okip Sant Tretman Kovid, ek Sant Testing Kovid. (An pasan, zis mazinn sa grav mank staf dan lopital nu ena zordi. Dan LALIT, nu finn fer apel, mem avan premye vag, pandan premye vag ek ankor pe fer apel ziska zordi, pu rekrit ankor plis staf nersing ek staf dan rikord ek irzan organiz zot lantrennman. Patron zot, dan zot portvwa pe reklam pa mwins ki diminye depans Guvernman. Komdi sa koze“Bonmarse kut ser”,me lamor li enn pri byin ot pu peye.)


Pwin santral Minis ti lor to “R”, uswa to reprodiksyon Nuvo Koronaviris kot asterla li byin anba “1” dan sa moman presi dan dezyem vag, sa ule dir vites viris propaze inn a enn sertin degre vinn su kontrol.


Dan LALIT, nu azute nu bizin atann pu gete lefe sa dizenn milye zanfan lekol, finn vwayaze ek al rasanble ansam dan zot sant lexame (lexame kumadir enn relizyon parmi klas mwayenn kot sirtu sa presyon sorti) pu ena lor to “R”. Zanfan zot zanfan – alor regleman otur mask, tusala kapav selman “relatif”. Nu pu kone lor la dan 2-3 semenn apre lexame fini.


Dan Brezil ek dan Lind, Kovid-19 enn sel kut inn kumans propaze kuma dife dan lannka ek pe menas ekrul servis lasante. Buku pei Lazi ti ziska ler eparyne, asterla lepidemi pe fer ravaz. Alor, li enn lepok kot ena tu kalite danze.


Savedir inn ler pu mintenir tu prekosyon lasante piblik, mem pu ranforsi zot – ek kontinye viv.


Anmemtan, nu kapav ek bizin kritik Guvernman lor so propozisyon pu sansir ICTA, nu kapav ek bizin denons Guvernman pu refiz donn WAP Depite lopozisyon, nu kapav e bizin, ankor plis inportan, denons Guvernman Jugnauth pu inn perdi enn banane antye kan li ti kapav fors tablisman pu diversifye, dizon, enn tyer so later ek lamwatye zot infrastriktir pu fer lindistri prodiksyon ek perzervasyon manze;ek Guvernman ti kapav sispann permi lapes etranze dan Moris so zonn exkliziv 2.4 milyon kilomet kare ek fors patron sekter lotel pu investi lamwatye so kapital dan enn nuvo lindistri lapes. Kumsa Guvernman, ti pu kapav, e ankor tuzur kapav, stimil prodiksyon, kree travay avek bon kondisyon pu tu, asir sekirite alimanter ek amenn deviz. Olye sa MSM pe les kapitalist persiste pu depann lor tu sekter kanar bwate, sa inklir enn sekter kann/disik kondane, enn lindistri turism dan larwinn, enn lindistri textil deperi ek enn sekter ofshor diskredite.


Alor, li nu devwar pu mobilize pu fors Guvernman pu kree travay, asir sekirite alimanter ek stabiliz deviz.


Me sa pa vedir bizin opoz guvernman kan mezir lasante piblik – ansam avek korperasyon popilasyon – pe marse. Ni sa pa ule dir nu pe travay pu detrir sistem lasante gratis ek iniversel – zis pu nu kritik Pravin Jugnauth – olye perfeksyonn servis la. Nu pa panse media rant dan sa kalite kanpayn destrikter la zis akoz zot gayn reklam depi lasirans ek klinik prive. Me, ena lezot kapav pans kumsa.


Lindsey Collen.


Tradiksyon: BK avek kudme AA