Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – Zur 38 – Lor Ragoo Lane ek lor “Lakorite”

16.04.2021

Zame u pa santi izole dan Ragoo Lane. Yer nu finn temwayn sa. Yer ti byin stresan kot nu lakaz, e mo pu dir u kifer: kamyon dilo sipoze vini me eski li pu vini?


Si u mont ziska u tink dilo lao u lakaz pu manye sa gro tiyo ponpye boa-konstrikter la depi laponp Tink Kamyon Dilo depi anba, e kan dilo vini avek gro presyon ziska tink, li bruy tu sa lamar poze dan fon anba, pandan sa loperasyon la u pu al remarke ena enn kus labu poze dan so fon. Si u pa kone, pa fer nanye. Me enn fwa u kone, lerla ki u fer? Ki u fer, sirtu si u kone furnitir dilo telman inprevizib? U kapav pran risk, kuma nu finn fer Merkredi, nu finn ranpli tu seo dan lakaz avek enn mins file dilo depi nu robine deor truv dan enn bafon, e nu degaze kumans devid tink lao lakaz net – dan zardin par deryer ek dan zardin par divan, ek lerla Kisna ek mwa finn mop andan tink depi luvertir lao, aturderol, pu enn-de ertan ziska li byin prop net. Blan klatan. E nu ti epwize – ar sa luvraz la ek ar riye. Alor, lerla, so landime, yer, nu kumans lazurne san enn gut dilo dan nu tink. Alor, li ti stresan. Eski kamyon dilo pu vinn dan Ragoo Lane? Ubyin zot finn bliye nu?


Tu vwazin kone nu finn fer kitsoz drastik. Alor, kan zot pe atann pu enn top-ep, nu pe atann pu enn ranplisaz integral. Ler pase. Pa truv kamyon tink. Lerla ver 4:00 tanto parla, kan nu pre pu zet lekor, e tu dimunn pe ofer pu donn nu enn pov seo dilo, nu tann son enn gro kamyon pe met aryer dan Ragoo Lane, bip-bip-bip. E enn ertan apre,li finn ariv pre kot nu lakaz. Parvedee sone lor laliyn fix – zis oka nu pa finn tann li arive.


E byin vit ena enn lasanble zeneral ant nu lakaz ek lakaz Pavedee ek Tibay. Enn gran sulazman! Lerla, kan ariv zot tur, zenn ed-sofer ris kab-demaraz moter lesans laponp, kuma abitye, pu kumans ponp dilo. Laponp pa ule start.


Li rise ek rise mem. Brrt! Brrt! Aba, pa nanye. Kan li finn fatige, sofer sorti, vinn par deryer kamyon, pran enn tur pu kontinye rise. Li rise, rise, rise. Lerla zot deside kapav et moter inn tufe ek pu atann inpe. Lasanble zeneral pe kontinye agrandi. Sofer ek ed-sofer seki dan Bambous dimunn dan vilaz apel “etranze” vedir zot pa dimunn Bambous. Lerla Tibye al dan so latelye ek al sers enn zuti, e kumans devis labuzi lor kamyon, pu lekip sofer-ek-ed-sofer sukontrakter CWA. Lerla li netway li ek sufle ladan. Lerla zot reseye ek Ep! Enn sel kut! Laponp pran amars. Alor, zot ranpli tink kot Tibye ek Parvedee. Lerla vinn nu tur. Ereka!!!


Ankor, moter pa ule start. Nu finn kriye “Ereka” tro vit.


Lerla Vijay, res pli lao dan sime, amenn enn labuzi nef pu gete si li marse, sorti depi enn vye loto zonn li ti ena avan. Alor avek zuti Tibye ek Labuzi Vijay, zot kumans travay lor tink kamyon. Ereka, moter inn start!


Alor, nu ranpli nu tink. Enn lafin zwaye.


E sa epizod la finn fer mwa res pans lor kiltir Moris.


E mo etone avek tu sa Morisyin patriot – zot anonse komkwa zot “vre Morisyin”. Konpare, u kapav selman devine, avek non-vre Morisyin, ubyin zot apel zotmem“100% Morisien”, uswa “100% sitwayin”. Konpare ankor enn fwa, u kapav devine, avek mwins ki 100% sitwayin, dizon avek 80% sitwayin, ubyin pir ankor avek zis 15% sitwayin, uswa Morisyin. Zot, byin sir, pli inportan ki bann non-sitwayin isi pu zis travay kuma laburer angaze modern, evidaman. Antuka, sa bann patriot la ena karakteristik swivan, an zeneral:


- Zot pa get MBC-TV, me zot get TV Franse.


- Zot pa swiv meteo Moris, me swiv inikman meteo Franse


- Zot pa swiv brifing Kovid Moris lor, par exanp, lamor trazik dan seksyon dyaliz Lopital Souillac, lerla zot kritik Guvernman lor sosyalmedia pa pe koz lor la kan anfet zot finn koz lor la.


- Zot konpar Moris ar Larenyon, enn koloni Franse, avek enn konstans obsesiv.


- Zot idantifye zot plis fasilman avek “dyaspora” ki avek zot vwazin akote.


- Si Moris klerman fer byin dan kiksoz – pran ka pu kontenir Kovid ziska enn sertin pwin, kan Larenyon avek 2/3 nu popilasyon finn sufer 10 fwa plis lamor Kovid, zot pu kasyet sa evidans faktyel anba payason.


- Zot nasyonalist, vre patriot, veritab Morisyin-porter-pavyon, santer lim-nasyonal, Morisyin otantik, 100% Morisyin.


E purtan, zot pu kapav rat bote profon sa kiltir Morisyin anrasine la – kuma nu truve dan Ragoo Lane, plas plis ordiner dan pei, enn zur kot pe atann kamyon dilo vini akoz kot nu pankor gayn dilo kule 24/7.


Zot kapav pa truv “lakorite” dan kiltir Moris. “Lakorite” li enn lakor profon, li enn kalite linyon an-armoni parmi oprime. Kitfwa li kitksoz ki existe partu kot sweyn li.


 


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA