Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn - Zur 37 – Lavi dan Lepok Lapest II

15.04.2021

Yer mo al rapel nu pe viv dan lepok lapest ek sa finn fer mwa rapel lepok avan lapest. E mem lepok ki pu vini, apre lapest.


Li ti Ram so zur pu “sorti”, par alfabet. Sa enn fraz par limem deza donn enn lide dan ki kalite lepok nu pe viv.


Tutfason, li ti al poste enn let – aster li kut Rs13 pu enn let lokal ordiner, e mo rapel li ti kut 25 su, ubyin 15 su si u pa kol u lanvlop, e li ti pran enn uswa de zur pu let ariv enn destinasyon ninport kot sa dan Lil Moris, me pu Rodrig li ti pran inpe plis letan. Travayer Lapos, kan finn rekonet Ram, finn livre li de let pu nu ki ti deza lor sime pu al delivre. Alor Ram inn zwenn travayer lapost anpersonn. E nu ti pu resevwar de let, de obze fizik, vedir plis kontak imin me depi ankor pli lwin me pa telman lwin, atraver sa mem papye, lanvlop ek tem.


Enn lanvlop ena enn tem avek Larenn, enn parey kuma mo ti abitye koleksyone kan mo ti zanfan. Sa monark Britanik ankor lamem, sinbolize lor enn tem, pu preske 70 banane, fer nu rapel monarsi, opuvwar avan kapitalism, li tuzur pankor totalman “andeor puvwar”. Li ankor tuzur proklam “Lord dan Konsey” atraver Prerogativ Rwayal, pu banir Chagosyin, par exanp, dan trwazyem milener.


Tutfason, mo santi lay ena kiksoz pa normal, kitsoz trakasan, parski dan fason ladres ti ete lor lanvlop, akoz lor enn lanvlop so ladres, komsidire inn inprime, tu ar li pa ti bon. Ala seki ti ena lor enn lanvlop:


“Lindsey and Ram Collen


“Seegobin


“Raguo Lane Curpepe


“Bambous Mauritius.”


Dan lekritir lame, kapav-et enn postye dan Lond, paret inn azut enn virgil apre “Bambous” ek avan “Mauritius” ek lerla “Mauritius” re-ekrir dan lekritir lame pu asire kapav lir li byin. Mo ti devine tutswit kikenn inn premye sey desifre depi enn lot dimunn so karne ladres, ek lerla enn postye kitpar inn re-interpret sa tantativ la. Sa let inportan la, ti anfindekont ena enn nuvel trist, inn resi ariv ziska dan lame Ram.


Nuvel lor dese an Zanvye enn ansyin bon kamarad ek koleg pu mwa, li ti ena 98 an, enn kamarad pu nu tulede apel Brenda Bailey, oter liv“A Quaker Couple in Nazi Germany”[Enn Kup Quaker dan Lalmayn Nazi] ek enn akonpaynater tu dane-later. Pu ena enn seremoni dan apepre enn an pu selebre so lavi, anonse dan kart avoye par so garson ek so tifi ek zot fami. Mo finn konn lor sa “sistem” enn servis enn-an akoz enn fwa mo ti, par sans dan Lond pu enn laturne riyding ubyin pu enn lot rezon ek ti ena enn tel seremoni pu so mari, Sydney Bailey. Li ti rekoni dan lemond antye dan domenn retablir-lape ek mintenir-lape ek lafin-konfli arme. Mo finn pans lor lavi Brenda Bailey ek lor so lamor depi sa kart la inn arive.


Tutfason, kart pu anons so lamor, byin anord dan so lanvlop, ti poste le 2 Fevriye ek arive kot nu le 14 Avirl. Sa, par limem, enn siyn nu pe viv dan lepok lapest – pu enn let pran 10 semenn pu ariv isi – e, anmemtan, nu pe viv dan enn lepok kot lapest kapav pe ariv so lafin – pu sa kart la resi arive kanmem.


Lot let la, ti pli ge, depi enn Ram so kamarad Liniversite. Li ti poste le 8 Desam lane dernyer pu swet Nwel ek Nuvo Lane ek avek enn tem “Mary and Baby Jesus” [Marie ek ti-baba Zezi]. Tem rapel nu ansyin koneksyon plis ansyin ki Larenn dan Leta Britanik zordi, koneksyon relizye. Ena usi enn siluet figir anprofil Larenn deryer Lavyerz kuler klatan. Sa let la usi inn arive yer, li finn pran plis ki kat mwa pu ariv Moris, parey kuma dan lepok kan bato vaper ti pe pas otur Kap Bonn Esperans, avan Kanal Swez ti uver pu komers internasyonal an 1869. Enn let, avan imel, ti enn evennman sosyal, par limem.


U pu bizin aste tu u neseser [pad, lanvlop], pu kumanse, dan enn ti labutik – sa nu pa fer kan nu avoy enn imel u enn mesaz whatsap – e laba, u tini konversasyon ar dimunn dan labutik, e lerla u al dibut dan enn lake pa tro long, la usi koz-koze avek dimunn otur u dan lake laba, dan Lapos, u zwenn travayer deryer kontwar, ek lerla u aste enn tem kuler vif, ki u pas lalang lor so verso ek kol li e lerla al kul li dan enn bwatalet ruz Lapos, parfwa. Suvan dimunn ki pe resevwar let la dan lot but usi gayn lokazyon pu zwenn fakter, kan li sonn so sonet bisiklet ubyin tronp so tronp motosiklet, zis pu montre kontak imin, kapav usi li finn zis glis li dan dimunn la so bwatalet. Ankor plis kontak imin. Kurt Vonnegut donn enn deskripsyon manifik so awting pu al poste enn so maniskri a so taypist dan enn so bann“roman”, mo nepli rapel lakel.


E u resi tus sa mem let ki sa expediter finn avoye la. So lanvlop, so stanp, usi. E u gard li lor latab pu tu lezot mam lafami tuse, trape ek lir.


Zordi zur, li livrezon san-papye. Li usi livrezon “san” kontak-imin. Pez enn buton, mesaz inn ale, li resanble tu lezot mesaz. Kanmem nu tu kone, nu aprann li dan lokdawn: nu bizin kontak imin. Nu liye enn avek lot. Nu kontantman li kontantman lezot. Komdi sa parol an Xhosa ek Zulu “ubuntu” ki dir: nu imin akoz nu parmi imin, nu imin akoz nu azir kuma imin avek konpasyon ek respe.


 


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA