Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – Zur 34 – Lavi lor Sayt Konstriksyon ek dan Bis ek dan Lasal izolasyon

12.04.2021

Katriem renyon Zoom Komite Santral Lalit ti enn plezir, parey kuma trwa lezot avan. Preske osi bon ki vre la. Pu truv tu kamarad , tu asize dan diferan dekor, koze atur derol – enn zanfan u enn tutu paret lor lekran swa dan kumansman ubyin alafin – li merveye kapav fer sa mem kan ena enn konfinnman parsyel. Enn manb inn disparet. Li finn sms pu dir ti ena kupir kuran kot li. Enn lot manb, nu ti pe truv ek tann li atraver Rada so portab. De fwa nu ti ena seki nu apel “brek dite”, kan nepli res letan lor sesyon zoom, alor de fwa nu finn bizin re-log pu re-rant dan renyon onnlayn.


Tusala pu dir, nu kapav, kolektivman, analiz sityasyon politik – Guvernman paret sibmerze ek pe depann ankor plis lor represyon, Parlman relman dan enn kriz avek enn Spiyker diktatoryal ek ena ka Lakur Siprem lor sispansyon depite ek avek Lopozisyon ofisyel pe zis veye atann, kan Guvernman pu fer enn erer. Nu finn usi koz lor plizyer lapel anfaver enn kit form guvernman linite nasyonal. Nu tu finn tom dakor pu sey konpran kifer finn donn otan WAP? Eski pansyoner usi pe travay?Eski anplwayed-mezon pe gayn 5 WAP – enn pu sak patron? Eski fonksyoner pe fer travay informel? Eski travayer ena plizyer travay, enn WAP pu sak travay? Ubyin kwa?


Renyon la anplis li ti enn plezir pu truv tu kamarad, li ti usi sa nesesite dan enn parti pu konpran realite politik, ekonomik ek sosyal tulezur. Mo finn usi aprann telman buku lor lokdawn alabaz. Sa li enn laspe inportan dan rol enn parti politik. Depas u prop pwindevi pu get enn realite plis larz.


Lor sayt konstriksyon, par exanp, mo finn aprann ki zom lor santye nepli partaz sigaret. Sa inplik, dan klas travayer omwin, ena enn nivo konpreansyon rezonab lor mekanism kimanyer Kovid propaze. Personn zame pa finn spesifikman dir nu fode pa partaz sigaret dan lepidemi. Li enn dediksyon ek finn met li anpratik dan enn fason otonom. Lor sa sayt la, tu travayer resi organize, nu finn gayn rapor, pu gard zot mask mem kan sakenn pe fer so travay. E, kot posib, zot organiz zot mem san okenn sipervizyon pu respekte regleman gard distans ant zot. Nu manb ti etone par degre konpreansyon ek korperasyon lor so sayt travay: Bann la konpran! Li azute avek etonnman.


Mo finn aprann dan bis, prekosyon pu met-mask ek “gard-distans” pe respekte, an zeneral. Mo finn usi aprann ki asterla ena nuvo chekpoynt lapolis kot zot aret ek mont dan bis pu chek pasaze zot WAP ek “permisyon” sorti par let-alfabet. (Li kumadir dan Palestinn su lokipasyon.) Mo finn aprann ena lezot “flaying skwad” pu cheke si staf lopital pe swiv prekosyon met-mask, usi. Alor, laspe “leta polisye” leta burzwa pe kontinye pran kontrol.


Mo finn dekuver ena de diferan definisyon enn “lasal izolasyon” an sirkilasyon. Mo finn tann Rama Valayden, si mo dedwir byin depi so intervyu sir-exsite lor radyo, li ena so prop definisyon. Sak pasyan dan, dizon, Lopital Jeetoo li (u ti bizin) dan enn lasam pu li avek so twalet-saldebin atenant, dapre diksyoner Valayden. Lor baz so definisyon, li lerla akiz so bann adverser politik pe koz “manti”. Anfet, mo finn aprann dan renyon Zoom depi travayer dan lopital ki, pandan Kovid, sak lopital deklar ena so bann ward ordiner kuma “lasal izolasyon”. Sa definisyon la vedir kuma ward zot, izole depi leres lopital. Sa li enn stratezi vital lasante piblik pu blok propagasyon Kovid dan enn plas kuma lopital. Staf dan sa bann ward la tu met PPE integral, labiyman kuma astronot, kanmem komye li inkonfortab, zis oka enn pasyan plitar ariv al teste “pozitiv”. Zot travay shift 24-er, lerla gayn 24-er of – kumsa diminye par lamwatye danze enn “debordman” depi bann “ward izolasyon” al ziska tu leres andeor, malgre komye difisil sa shitf la ete. Pasyan admet dan lasal izolasyon”, zot laba, akoz si mo finn byin konpran, swa akoz zot bizin admet pu lezot problem lasante me usi kapav teste Kovid pozitiv e pe atann rezilta test, uswa, akoz finn depiste li dan flu klinik, zot sinptom indik enn posib ka Kovid, usi pe atann rezilta test. Mo usi aprann gran mazorite pasyan fini par swa gayn desarz uswa transfer depi “lasal izolasyon” akoz zot finn teste Kovid negativ pandan zot izolasyon. Alor, sa li form enn parti vital dan stratezi prevansyonepidemyolozist. Mo finn mem aprann staf nersing asire ki travayer depi konpayni netway-twalet gayn PPE kan zot rant dan seksyon sal-debin-drenaz bann “lasal izolasyon”.


Lor vaksin, mo finn aprann ena ankor inpe dimunn pe gayn bann vaksin depi seki reste dan “premye doz” –Koldor ek ena lezot plas. Mo finn aprann tu dimunn inn truv sayt www.besafemoris.mu byin fasil pu servi kan u pe rod u nuvo dat pu dezyem doz. Mo pe al Taher Bagh, par exanp, enn semenn pli boner ki dat ti mete lor mo kart vaksin. Yer, Minis Lasante finn anonse Moris pe resevwar livrezon 100,000 doz Sinopharm, enn donasyon depi Lasinn, dime.


Mo finn usi aprann dan nu renyon lor Zoom u kapav fer test Kovid dan enn farmasi dan Larenyon. U nek ena pu prezant u kart Sekirite Sosyal. Lerla farmasi al fer so klem ar Leta.


E nu bann Rezyonal LALIT inn kumans organiz renyon resanble zoom me lor whatsapp, sirtu dan Rezyonal kot laplipar mam ena smartfonn. Nu bizin sweyn striktir nu parti oka nu res dan enn semi-lokdawn lor enn long peryod letan.


 


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA