Galleries more

Videos more

Dictionary more

Deklarasyon Komin lor Vaksin Kovid

08.04.2021

Premyerman, nu, bann sinyater, pe fer enn apel a tu rezidan Repiblik Moris pu fer vaksin Kovid. Vaksinasyon kont Kovid protez enn individi vaksine, so fami, kamarad ek koleg; li protez travayer frontlayn ki, kan zot pe okip nu tu, zot ena pu sarye fardo lepidemi; e usi, plis inportan ankor, li protez totalite popilasyon, inklir tu lezot dimunn ki pa pe kapav fer vaksin – pu rezon kuma lasante, laz, groses.


An partikilye, nu fer apel a tu travayer lasante, ek tu lezot travayer frontlayn inklir personel anseynan, ki pankor fer zot vaksin, pu al fer li. Travayer lasante, sirtu staf nersing, bizin rasir piblik – inklir tu sa bann dimunn avek enn lafreyer pikir – e, pu kapav fer sa, zot bizin inn fini fer vaksin zotmem. Travayer lasante usi ena, par natir zot profesyon, enn devwar etik profesyonel vizavi dimunn malad anba zot sarz, ki par definisyon, byin suvan, frazil. Zot bizin evit ki zot pa al transmet viris par aksidan, kan zot pe pran swin zot pasyan. Asterla, inn al kone ki vaksin drastikman diminye risk propaz maladi.


Anplis, akoz linportans swin lasante pandan enn lepidemi, travayer lasante ek piblik tulede ena enn devwar swin anver enn sistem lasante iniversel, gratis, limem.


Dezyeman, nu lans enn apel a Guvernman pu sutenir, ek aktivman promuvwar, linisyativ Guvernman Indyin ek Sid Afrikin dan Organizasyon Mondyal Komers [WTO – World Trade Organization] pu eliminn tu “patant” lor vaksin Kovid. Sa pu ule dir kas sa monopol lor vaksin Kovid ki pe permet hording lor sa progre syantifik kuma propriyete konpayni prive, pandan ki dimunn pe mor avek lepidemi. Nu note Lasinn finn deza plas sekansaz zenom Nuvo Koronaviris dan domenn piblik osi boner ki Zanvye 2020, osito li finn konplet sa travay la. Nu usi note dan buku pei ris pe servi fon piblik pu finans resers lor vaksin. Nu, alor, fer apel pu tutswit fer devlopman vaksin rant dan domenn piblik, so plas kot li sipoze ete. Kumsa tu dimunn byinto pu kapav gayn vaksin a enn pri-kutan. Dan enn lartik dan zurnal medikal, The Lancet, reprezantan Sid Afrikin dan WTO dir “Seki sa propozisyon pu eliminn monopol konpayni prive lor vaksin [drwa propriyete intelektyel] fer se li uver lespas pu kolaborasyon adisyonel, pu ena transfer teknolozi ek pu ena plis prodikter zwenn pu asire nu kapav reponn lapel pu demand vaksin dan enn dele kurt.” Dan WTO, reprezantan Indyin finn dir, “Nu ena, enn kote, sa bann pei [ris] pe degaze aste stok vaksin vit-vit kan kantite vaksin ki pe kapav furni li limite, lerla nepli ena vaksin reste ... pu laplipar pei devlope ek pei mwin devlope. Lot kote, li byin drol pu truv sa bann mem pei la pe vinn pled kont kas monopol konpayni prive kan anfet kan kas zot monopol samem pu permet ogmant prodiksyon global ek furni ase vaksin pu permet pa zis enn akse ekitab, me usi enn furnitir vaksin atan ek a enn pri rezonab pu tu pei.” Editoryal dernye edisyon zurnal syantifik “Nature” inn sutenir sa lapel Lind-Sid Afrik la.


Enn interdiksyon monopol prive lor patant vaksin li inportan pu rezon pratik, usi. Byin suvan zot bann konpayni prive dan “gro lindistri farmasetik” ek kan zot sel motivasyon se pu fer profi, sa alimant teori konspirasyon anti-vaksin.


Sa kalite interdiksyon lor patant prive ena enn presedan lor medikaman pu HIV-Positiv.


Trwazyeman, nu fer apel a tu dimunn pu nu kontinye met mask byin kale lao nu nene, pu nu gard distans sosyal, pu nu gard lafnet uver, e pu nu lav lame byin ek ase suvan. Sa li pa zis dan nu lintere personel, me dan lintere nu fami ek sosyete antye me enn devwar swin, ki nu, an retur, dwa travayer lopital. Pu gard lepidemi su kontrol, pu evit travayer lopital fer enn travay dir ek riskan.


Ek finalman, nu lans enn apel a Guvernman pu konsolid sistem lasante iniversel ek gratis par rekrit staf adisyonel (sirtu dan departman nersing ek dan seksyon rikord) e kumsa batir ver perfeksyonn enn servis pu tu dimunn. Anmemtan, nu, signater, fer enn apel anfaver enn lalyans ant travayer lopital ek pasyan pu batir ver enn tel servis lasante perfeksyone pu nu tu dan pei.


Nom                             Nom Lorganizasyon


Vinod Seegum              Confederation of General Trade unions (CGTU)


Iqbal Amiran                Government Services Employees Association (GSEA)


Jane Ragoo                   Confédération des Travailleurs des Secteurs Public et Privé (CTSPP)


Deepak Benydin           Federation of Parastatal Bodies & Other unions (FPBOU)


Ram Nowzadick           Nursing Association (NA)


Rajni Lallah                  Muvman Liberasyon Fam (MLF)


Norman Tambanivoul    Centre Idrice Goomany (CIG)


Mosadeq Sahebdin        Consumer Advocacy Platform (CAP)


Alain Ah Vee                LALIT


 


Tradiksyon: BK avek kudme AA