Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn - Zur 28 - Shrimann Minis-Ji

06.04.2021

 Sa tit Shrimann Minis-Ji pa depi mwa. Mo finn pran prete depi fe Pulo Khaytoo, mo pli bon kamarad dan Bambous, mem laz avek mwa tusala. Atraver li, mo ti vinn, parey kuma li, enn Nani kan mo ti ena 30-an. Li ti madam fe Ramesh Khaytoo, ki ti kamarad plis pros Ram dan Bambous, ek zot ti, usi, ena mem laz. Ramesh ti enn ero laburer Tabisman Anna kot li ti met anplas enn sistem travay kot ti ena enn kontrol total travayer lor plantasyon karo kann, avan ki patron lisansye tu travayer. Depas alyenasyon dan travay ti tro avanse pu ninport ki patron ankor mwins pu patron tabisman. Antuka, Pulo ti pe ekrir enn kolonn an Bhojpuri avek Kisna kuma skrayb, pu lagazet Lalit de Klas tule semenn ek kolonn la ti apel“Shrimann Minis-Ji”. Li ti adrese a Minis ki ti lor MBC-TV buku alepok, fe Suresh Moorba, ex-depite MMM ki vinn Minis transfiz Travayist.


Kumsa, kan mo deside pu poz enn seri kestyon a Minis Lasante Dr Jagutpal, tit san mo reflesi ki vini natirelman ti: “Shrimann Minis-Ji”. Li deza Zur 28 dezyem lokdawn, me vomye tar ki zame. Ala, bann kestyon:


1. Shrimann Minis-Ji, kan u donn sif nuvo ka lor “dernye 24-er”, silvuple eski tulezur u kapav mansyone sa trans 24-er la kumanse apartir ki ler ek fini ki ler? Sa pu evit konfizyon kuma lor sayt zordi, li 9 ka dan enn plas (dernye 24-er), ek 10 dan enn lot plas (“Zordi”). Lerla, kan kikenn pe swiv statistik pe bizin al verifye lor sayt WHO pu konfirme lekel ant lekel.


2. Eski u ti kapav, kuma Minis, organize pu ena enn graf avek enn bar-chart par deryer u pu prezant dan enn fason kler sif pu sak zur pandan sa dezyem vag la? Sa ede pu ankuraz dimunn pu respekte tu gaydlayn lasante piblik.


3. Shrimann Minis-Ji, silvuple eski u ti kapav separ bann sif dan u brifing tulezur ek lor sayt Besafemoris.mu, kot ena “ka detekte atraver konntak-tresing”ek “ka detekte kan dimunn vinn dan Covid Testing Centres, usi koni kuma Flu Klinik dan tu gran lopital” sakenn separe olye amalgame kuma li ete asterla?


4. Silvuple eski u ti kapav, kuma Minis, organiz pu gayn enn tradiksyon an Kreol Dr. Gaud so brifing ki anzeneral exselan?


5. Shrimann Minis-Ji, eski u ti kapav invit enn epidemyolozis pu zwenn dan u panel brifing pu explik tandans dezyem vag, ek konsey lamas dimunn seki lasyans pe indike bizin fer pu kontenir viris? Umem, mo kwar u depi enn brans lamedsinn ase diferan. U koleg lor panel Dr Joomaye li propriyeter, seki mo konpran enn ubyin de klinik prive, ki pa ditu ede dan enn lepidemi.


Li drol bann kiksoz u aprann depi Liniversite. Dan enn mo bann premye zur dan LSE lor enn kur post-gradye, enn profeser apel Brian Abel-Smith ki par kwinsidans limem ti fer resers lor politik sosyal pu Moris, ti dimann nu enn kestyon lor ki kalite dokter, dan ki brans lamedsinn, ki sov plis buku lavi. Kuma bann inbesil, nu tu finn pran enn ta letan pu reflesi. Lepok lapest ti deza fini pase depi ase lontan, nu ti devinn “pedyat”, “Sirirzyin kardyak”, dokter kazyelti okip aksidan ek irzans, dokter zeneralist. Personn dant nu pa ti donn bon repons. Nu tu ti pe asiz laba avek nu degre ek tu nu bagaz akademik, nu pa finn futi donn bon repons a so kestyon. Byinsir, zordi, omilye enn lepidemi, repons la li fasil li dokter lasante piblik. Me dokter lasante piblik zot invizib. E pli zot fer zot travay byin, pli zot res invizib. Dan enn lepidemi, kuma asterla, parkont, Shrimann Minis-Ji, nu ti pu apresye pu truv zot.


Pu permet nu kontenir ninport ki lepidemi, nu literalman depann lor sa santenn dimunn alabaz avek enn konpreansyon pu an mezir pu explik otur zot avek buku klarte kot exakteman sityasyon li ete. Sa li esansyel dan lepok kuma zordi, kot nu bizin dan enn pozisyon pu kont-kare tu kalite teori konspirasyon. Nu bizin fe ek sif. Sa permet nu ena enn analiz koeran ek konkre pu nu kapav partaze.


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA