Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – Zur Kinz – Eloz Friyapin

24.03.2021

Amezir zur aprose ver enn lafin teorik lokdawn, ek nonb ka Kovid pa rasiran, nu ti kapav atann ki Pravind Juganuth ti pu vinn avek enn extansyon lokdawn pu omwin enn semenn.


Me nonb ka, mem si li pa rasiran, li pa usi alarman. Alor, nu tu bizin gard kalm ek res proteze otan ki posib. E, dizon, partaz reset. E kapav azut inpe limur. E kapav mem pans lor diferan fason azir ki pu anpes tit-burzwazi dan Moris, kuma enn klas, pu pa perdi larezon plitar kan lokdawn fini – par ede avek inpe rasyonalite isi-laba.


Sa ris lexperyans Moris dan konntak-tresing fer li posib pu “kontenir” Kovid, konpare avek lezot pei kot dimunn pa mem kone ki ete konntak-tresing. Ena dimunn ti kwar u kapav gayn enn Apps pu fer sa. Antuka, laplipar nuvo ka paret pe detekte atraver konntak-tresing. Remarke, mo dir “paret pe” e pa “pe” akoz statistik ki nu gayne pa finn ase dekortike. Minister Lasante tro suvan almalgam de kategori dan enn mem kolonn: enn sel statistik kot regrup ansam ka detekte atraver konntak-tresing ek ka detekte dan bann Flu-Klinik (li usi apel Covid Testing Centres [Sant Testing Kovid], sa fer nu gayn konfizyon). Nu formelman fer apel, atraver sa blog la, a Minis Lasante pu apartir asterla donn detay sa de statistik la separe.


Si selman nuvo Lider Lopozisyon Xavier Duval, ti servi so PNQ pu fer enn tel reket itil dan Parlman ki finn repran yer. Rajni, pu LALIT, finn deza poz enn seri Kestyon Extra Parlmanter adrese a trwa Minis lor kestyon ki konsern sirtu lekonomi (get post yer). Nu inform tu depite ki pena kopirayt lor nu bann sizesyon pu PQ ek PNQ.


Lider Lopozisyon, parkont, gaspiy premye lamwatye so letan pu dir Guvernman finn azir dan enn fason “katastrofik” kan li pe expoz piblik a enn vaksin pankor otorize par WHO [World Health Organization] (kumsa li skor enn-de pwin politik kont Minis Lasante Jagutpal) ek leres lamwatye so letan pu deplor lefet ki Guvernman responsab pu neglizans kont dimunn 60-an u plis ek dimunn avek konplikasyon kuma dyabet par retard zot vaksin pu apre dimunn an bonn-sante avek WAP (Work Access Permit). Li panse ki pansyoner ek leres ti bizin fer vaksin tutswit. Li finn fer enn jok komkwa li finn pran enn Zanax avan li vinn fer fas “Lawd Spiker” pu li gard so kalm, alor kapav pu sa rezon la li inn al fini par fer premye parti so PNQ vinn kontredir dezyem parti so PNQ. Ubyin kapav li pe prezant limem anavans kuma lider klas tit-burzwazi, anmemtan ki Lopizisyon, e pe deza delire an-solo mem avan lafin lokdawn.


Me, antuka, li pa posib pu kontenir Kovid, mem avek tu meyer konntak-tresing dan lemond, amwin si, nu pa anmemtan gard ase distans-sosyal, met mask ek lav lame. E sa pu protez nu ziska lefe kanpayn vaksinasyon plitar dan lane ariv tus 60%  popilasyon. Sa li pu posib otur mwa Ut.


Alor, nu bizin truv nu ritm. Pu ena li pu pli fasil, pu lezot li pu mwin fasil. Alor, mo fer eloz seki mo truve depi mo lafnet amezir mo pe tipe. Sa metod marse pu enn moman.


Mo fer eloz pye friyapin.


So tron solid, pena zes. So fey imans ek ver fonse, avan li vinn zonn fonse, lerla mutard, lerla tom anba, lerla mo balye pu met dan binn pu misye ek madam ramas salte pran. Sinon zot deborde dan nu sink binn konpost imans. E so fri enorm ek manifik, kuma mo finn deza dekrir, avek tu so bann exagonn ver-klatan sak kote longer inegal nate ansam dan enn skilptir telman merveye. E ala enn reset an omaz a manze. Nu ti kwi li yer. Si u pena friyapin, u kapav servi pomdeter dan so plas. Uswa banann ver. Uswa arwi violet.


U kup friyapin an trans, plis li ek bwi li. Li kwi ase vit. Teste li avek enn kuto fite. Kuma li ramoli, li OK pu manze e u kapav retir trwa-kar si li enn gro, ek met zot dan trwa sak pu al dan frizer pu servi lezot zur. Pu sa reset la, mo finn les leres enn-kar bwi pu ankor 5 minit. Tir depi dilo ek mash li avek enn furset lor enn pla. Azut zoyon kupe fin-fin, de gus lay kraze, disel ek dipwav, inpe lapud piman, enn zonndef bate, ase buku persi kupe fin-fin. Lerla fer bann ti ron plat avek melanz la lor u lame, pas dan blandef fwete lezerman, lerla pas dan inpe grawndrays ek frir dan inpe diber u inpe dilwil. (U kapav azut enn ton UBYIN enn-de kuyer fromaz chedar rape (de preferans evit Chedar kuma Kraft, akoz li vinn inpe bizar kan li kwi). Servi li avek rugay – kuma enn ketchep mezon – ek mash tipwa (tipwa byin kwi, kraze avek enn furset avek buku fey lamant) ek enn salad zavoka.


Yer, Ram ti usi bat de zonndef pu fer enn mayonez-mezon. Li ti ase byin resi, pena pli meyer dan lemond. Lerla mo mash enn zavoka parfe depi zardin par divan ek azut inpe mayonez dan salad zavoka la.


E, etan Ram inn servi de zonndef, ena de blandef kinn reste. Alor mo finn bat zot avek disik pu fer enn duzenn anform mereng ek met zot dan fur. Zot ti paret exselan. Me, zot ti kapav mereng pli pa bon dan lemond. Zot inn res kolan kanmem komye fwa mo azut ankor 10 minit, lerla ankor 10 minit, e re-ankor 10 minit. Purtan, dan lepase, mo ti koni pu fer ase bon mereng, kot pu al kone ki finn mal turne sa fwa la. Antuka, si manz li avek inpe lakrem, mem si pa exakteman mereng, li enn bon deser. Selman, apre li ti pran inpe letan pu tir sa disik kolan depi nu ledan.


U pu remarke bann reset mo finn mansyone tu inplik bann aksyon ase vyolan – verb kuma mash, kraze, bate ek mem fwete. Sa li tir exse agresivite ek fristrasyon refule ki kapav akimile dan enn lokdawn. Kapav kwi li enn bon reset pu tit-burzwazi, kuma enn klas, anpes zot derape, kuma ti arive dernye fwa kan ti anlev restriksyon lokdawn.


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA