Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – ZUR TREZ – Lor Deriv Tit-Burzwazi

22.03.2021

Alain Ah-Vee, dan enn renyon intern resan lor Zoom, avek klervwayans inn fer enn mizangard ki nu bizin rapel kinn arive, politikman parlan, apre ki tit-burzwazi finn viv dan langwas ek stres pandan premye lokdawn. Li finn rapel nu ki apre premye lokdawn, sa klas la ti literalman desene, ti andebandad e al swiv enn propriyeter enn konpayni bawnser, antrene par sef inite spesyal larme Israel, ki zis sis mwa avan ti enn azan MSM, lerla aparet kuma “lom providansyel” – enn sertin Bruneau Laurette – pu diriz sa klas la san okenn program. Ena pre 35,000 dimunn, par exanp, inn siyn so petisyon ki, otan ki nu kone, pa finn zame sumet a personn. Kan pa sumet li, malgre li enn fot grav pu ninport ki organizater enn petisyon, anfet li finn enn benediksyon akoz, si li pa ti galfate, li ti seki leta burzwa apel “sedisyon”. 35,000 dimunn fode inn perdi latet pu siyn enn tel dokiman skandale. Seki Alain ti pe averti nu dan sa renyon Zoom seki sa dezyem lokdawn pe prodwir ankor buku plis angwas ek buku plis stres dan sa mem tit-burzwazi konpare avek premye lokdawn. Alor, nu bizin prepare pu literalman ninport seki arive alafin sa lokdawn la.


Sa klas tit-burzwazi pa abitye get sityasyon dan so lansanb: li pa kapav. Parski li ena tro buku lintere individyel ki pa kapav konstitye baz pu al ver enn program pu sosyete. Ena pandan tu zot lavi fixe zis otur evolisyon personel ek individyel zot karyer pu ki zot monte dan yerarsi existan; zot nek interese dan zot prop nominasyon u promosyon pu monte. Lezot, si zot pa pe sey demar zot prop biznes ubyin anpes zot tit-ek-mwayin-antrepriz al fayit, kurbe pu resevwar tipti kontra ek tennder depi dimunn dan Guvernman u depi patron sekter prive, kuma bizinesmenn tel ki Kistnen & Co inn finn vinn expoze. Zot plas dan sosyete fer ki zot pa truv pli lwin ki zot but nene. Me enn lepidemi fors zot pu get sityasyon dan so antye san ki zot ena lexperyans pu reflesi lor kiksoz ziska so konklizyon lozik. Byin suvan veritab gran burzwazi, kuma enn klas, kone kuma pu fer sa. E klas travayer , kuma enn klas, kone. Me tit-burzwazi so prop lexperyans pa prepar li, kuma enn klas, pu sa. Alor, zot fasilman desene. E, li vo lapenn gard antet Trotsky so prediksyon presi lor ki ravaz destriktif fasism pu amene ek finn amene dan Litali ek Lalmayn, ek so formilasyon ki pena fasism si pena enn tit-burzwazi desene.


Kan ena enn kriz sosyal pe bwi lor sarbon so kuma li ete avek enn seri kriz ekonomik dan Moris, Alain ena rezon pu rapel nu lor kuma lamonte fasism arive. Kumsa nu konn rekonet li depi boner. Sinon, byin vit, li vinn deza tro tar. Lor websayt LALIT dan seksyon News, u kapav lir lartik an Kreol avek tit “Kimanyer rekonet ‘Fasism’” pibliye le 28 Fevriye 2021.


Alor, sityasyon serye.


Guvernman MSM pa finn resi, enn banane depi kriz Koronaviris inn kumanse, pu fors patron dan turism ek disik/kann pu diversifye. Okontrer, li donn zot sibsid pu zot kontinye gard sa bann sekter ki pena lavenir.


E kuma nu kone asterla ena 11 nuvo parti lopozisyon, pu azut avek sa trwa existan dan Lasanble Nasyonal ek trwa-kat parti extra-parlmanter pli ansyin. Nu kapav avek rezon dir apar LALIT, personn lot pena enn plan kuma pu fors patron kann pu diversifye andeor kann, ni kimanyer pu sispann permi lapes konpayni depi lot pei pu lapes dan lamer Moris dan so zonn ekonomik exklizif ek kimanyer pu met dibut enn lindistri lapes Moris. Ni okenn parti pann vinn avek demand kler lor kuma pu fer prezervasyon , transformasyon ek marketing manze vinn enn nuvo sekter. Sa li pu kree travay, asir manze ek amenn deviz. Sa trwa problem mazer ki MSM pa pe adrese: kree travay, asir sekirite alimanter , ek deviz.


Anmemtan, bann “lider lopinyon” dan tit-burzwazi suvan pe truv zot koz alalezer. Dan so intervyu a Mauritius Times le 16 Fevriye, kan dimann kestyon spesifik lor lepase Bruneau Laurette ubyin pu kisannla li pe rule, Lindsay Riviere evit kestyon, sa pa ditu dan so manyer, ek reponn vagman ki ena inpe “zonn donb” ki Laurette bizin klarifye. Parkont, li dekrir li kumsa: “L’homme a un charisme certain”, avek so “l’impact” ek “l’admiration ... dans plusiers milieux”, ek li enn “figure dominante” dan Lopozisyon, seki li finn repete dan manifestasyon 13 Fevriye ek dan media so zur apre. E li finn “tente de moderer et de polir son discours et son image”. Li exakteman kuma zurnalist ti dekrir lider poplist dan Litali ek Lalmayn dan bann lane 1930. So komanter iresponsab, sirtu depi enn zurnalist ek komantater politik respekte, kuma repons a enn kestyon spesifik ek presi. Vremem pa konpran.


Nu remarke ki editoryalist, Josie Lebrasse, usi, apre enn analiz lor dese trazik ansyin Otes-Deler Isabelle Hoffman kot avek zistes li expoz tretman orib Pravind Juganuth finn fer li ek osi so mari prezidan Mauritius Pilot’s union sibir apre go-slo pilot; li al fer enn kontras ase sokan. Li ekrir: : “Pendant ce temps, des Bangladais de passage chez nous peuvent, eux, voter. Et pas que! Ils peuvent aussi “vanvané” dans les rues de la zone rouge, faire toutes sortes de boulot et meme officier comme gardiens illegaux de certains propriétés”. Enn tel desennman rasist sorti depi alegasyon orizinal dan sosyalmedia, usi denatir rasist, ki komkwa finn ena enn frod elekter masif par 12,000 u 16,000 travayer Bangladeshi, ki finn fini expoze pu seki li ete: enn atak rasist konpletman invante lor dimunn deza byin feb ek marzinalize. Dan so exelan lartik byin dokimante par Iqbal Khan paret dan L’Express 4 Fevriye, apre ki dan miting Avengers finn antretan resisit sa bann alegasyon rasist, explik kimanyer dan Moris, parey kuma 16 lezot pei Commonwealth, ena bann kriter lor lekel enn sitwayin Commonwealth kapav vinn lor rezis elektoral pu al vote. Sa li dan Konstitisyon Moris si u finn rezid dan Moris pandan de banane, u kapav vote. Alor lalwa donn tu sa 45 dimunn depi Bangladesh drwa pu lor rezis elektoral ek zot kitfwa inn vote. 45 lor enn 838 etranze ki lor rezis elektoral (tu legalman lor rezis), li drol pu sible zis Bangladeshi ki reprezant 5% etranze ki kapav inn vote ek lerla vinn asosye zot avek lezot dimunn ki pe al kont bann lalwa Kovid pandan lokdawn, ek usi avek lezot ki ankor pe swadizan travay isi ilegalman. Sa sorti depi enn zurnalist respekte. Sa usi difisil pu konpran.


Alor, nu gayn enn lide seki ena dan latet enn-de intelektyel koni depi tit-burzwazi. E la nu pa finn sit depi tu seki debale lor sosyalmedia.


Antuka, byinsir nu bizin konsyan lor sulevman pandan bann kriz, sulevman ki pa kone kot pe ale parski zot pena enn program, ni zot pena enn baz sosyal. Ala enn lalist tit (ek su tit) kinn retravay depi lartik lor kimanyer rekonet fasism ki finn mansyone lao dan sa blog la:


1. Fasism li enn muvman demas


2. Fasism li ena enn lider anvwaye par “providans”


3. Fasism glorifye patriotism, lanasyon, sitwayin (an opozisyon a non-sitwayin) – usi anmemtan, drolman, promuvwar kominalist, rasist ek krwayans sekter. Li prodir, enn kote, zenofobi ek, lot kote, enn tandans pu so bann swiver aliyn zot, preske par neglizans, deryer demand spesifik patrona.


4. Fasism diviz dimunn an kategori “konpetan” versis “inkonpetan”


5. Fasism viz pu “netway” seki sal


6. Fasism fyer li pena enn program


7. Fasism fonsyerman anti-kominist


8. Fasism li militarist relativ ar lamas, e li ena enn lidership relativman kaotik


9. Fasism ena tandans pu “atomiz” dimunn, fer zot kit lorganizasyon


10. Fasism, kan li vinn opuvwar eliminn tu lorganizasyon klas travayer ek atak bann kominote bukemiser avek enn vyolans inkrwayab.


 Tusala pu explik kifer nu bizin enn program solid, baze lor analiz realite zordi, si nu ule vremem opoz rezim MSM-Jugnauth.


 


Lindsey Collen


Tradiksyon BK avek kudme AA