Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – ZUR ONZ – Si li Ram so zur shoping li bizin enn Samdi

20.03.2021

Zur pas byin diferan dan lokdawn. Si li Ram so tur shoping, li bizin Samdi, par exanp. Uswa Merkredi? Si travayer ramas salte pase, li bizin Mardi. Uswa Vandredi? Ki usi tom Kisna so zur shoping. E si mo zur shoping, li Lindi. Uswa Zedi? Si li pa personn so zur shoping savedir li Dimans. Pa ki nu bann gran nam shoping. 


Dime Dimans. Pa pu ena enn ti pil lagazet pu swazire, pu lir enn but par si, reflesi lor enn lot but parla, e reploy enn, ek uver enn lot pu fer mo-krwaze, uswa return lor enn intervyu ki finn garde pu lir pli tar. U pa pu gayn Ram pe exklame, “Eski to finn truv ki intel u intel inn dir dan so editoryal?” E mwa pe reponn, “Pa etonan ki Michael inn aret aste sa lagazet ki li ti abitye aste pandan 20-an!” uswa “Eski, yer swar, to pa ti predir ki li pu dir sa!”. Nu ena sa labitid pu predir ki laliyn bann editoryalist pu pran. Li pli fasil ki pu predir ki letan pu fer.


Manyer pe ale, nu riske al mank vye lagazet – seki inn fini lir, kupir fini selekte avek swin pu al skann pu Sant Dokimantasyon Lalit – ki nu garde pu so itilite inportan dan lasenn prodiksyon kot nu. Dan nu lakaz, nu ansarz L’Express ek Le Mauricien – enn lot manb Lalit okip 5-Plus, enn lot okip Le Defi, enn okip Hebdo, enn okip Star ek Alain ansarz Scope dan lekel nepli ena lartik lor politik ek sosyal – alor li zis zet enn kudey zeneral lor sak kopi 


ek fer Sudoku. Kan mo reflesi lor lasenn lagazet, mo rapel enn manb ki finn desede lane dernyer, ki mank nu buku. Apre ki nu fini avek kupir lagazet, li repas lor bann lagazet pu fer so prop seleksyon lartik, not dat ek fer kupir – sirtu lor politikay – pu deba avek so bann kamarad dan Trangbar. Ena fwa nu kont lor li pu retruv enn lartik kle depi “Sant Dokimantasyon Hamid” ki apre de mwa al vinn inportan. Antuka, kan nu fini fer nu kupir lakaz dan Ragoo Lane, leres lagazet al azute ar enn pil ki servi pu anvlop zavoka pu li mir egal partu, e pu servi pu garni de gro kivet dan lekel nu de tutu, Lok ek Dawn, ploye kuma enn ron parfe pu dormi. Lerla landime gramatin kan zot leve, zot desir zot “dra” but-but an konfeti lor lavarang deryer ki lerla balye pu azut dan drom konpost, nu ena sink. Enn lot zafer, vwazin dan Ragoo Lane vinn kriye, “Namaste! Ena lagazet, Bowji?” Mo tultan done, apre ki mo finn atas enn ti pil avek rafya. An semoman mo ena enn pil sekre anba sez akote kompyuter Ram dan nu lasam dormi. Sa li posib, akoz anplis de nu kopi lagazet personel, nu gayn ansyin kopi pu mwa presedan depi sant Lalit Gran Rivyer Nor Wes – wi, parti abone a tu lagazet regilye pu ki tu manb kapav zet enn kudey pu nu prop ledikasyon. Alor, kumsa ki nu amenn ansyin Le Mauricien ek l’Express – ki rezud problem kan ena lartik pu kupe Rekto-


Verso. Ena fwa, nu gayn lartik direk onnlayn, la nu kapav kupe-kole virtyelman. Me pa tultan ki lagazet papye parey kuma versyon onnlayn – exsepte asterla, kan pena versyon papye ditu. Tusala pu dir ki, si lokdawn pa tro tro long, nu rezerv vye lagazet pu tini. Me, dime, parey kuma tulezur, pena lagazet. 


E parey, kuma Konze Piblik, avek premye alfabet an kapital, dime, Dimans, asterla li parey kuma ninport ki lot zur lasemenn.


Shift staf Ners usi inn sanze. Dan lopital, zot pe travay shift 24-er: travay enn shift 24-er ek off prosenn shift 24-er. Me, omwin zot pa tusel, solo nayt net. An prinsip, ena kat staf ansarz enn lasal pandan enn shift 24-er. Jeetoo asterla ena otur 30 so staf dan karantenn, apre admisyon dan lasal karantenn enn marin depi enn bato Ris sorti depi Sesel ki odepar ti teste Kovid negativ, apre de-trwa zur teste Kovid pozitiv, e lerla finn transfer pu al lopital ENT, 


kot tu staf tultan ekipe avek zot overorl PPE. Marin la so de matlo deza dan ENT, kot tu dimunn dan Moris ki teste pozitif admet pu obzervasyon, e si neseser gayn tretman. Dr Gaud yer inn anonse ki ankor enn fwa, ziska ler tus dibwa, pa finn ena okenn ka grav dan sa vag la, inn ariv 181 ka pozitif. Zis enn u de pasyan ti bizin enn tipe oxizenn.


Alor, sel sanzman amizir zur pase, se komye nuvo ka uswa nuvo klester ena dan sa dezyem vag Kovid, uswa komye vaksin ena. Finn deklar enn nuvo klester dan ti vilaz Kanot (prononse “Kanot” , mo iniste, pa “Kano”). Kanot ena mem fakter ki Banbu, inklir Ragoo Lane. Alor, dezyem vag pe apros nu. Deza, Zonn Ruz Sirkonskripsyon 15, 16 ek 17 ti ariv ziska Larut Basin, ki pa tro lwin depi kot nu, ek asterla li pe aprose depi kote Kanot. Mo tann dir depite lopozisyon MMM, Rajesh Bhagwan lor enn radyo prive, inn byin koze kan li finn adres so bann mandan dan Kanot, kot li finn depite depi 1982, si mo pa fer erer. Imazinn ziska ki pwin Lopozisyon danbez pu ki nu felisit kikenn zis akoz li finn “koz byin” dan sa lepok pandemi. Mardi, Parlman pe zwenn. Nu pu get kimanyer zot tu pu koze. Fotespere Lawdspiyker ena enn buton pianissimo lor so mikro. Me pu bizin plis ki klik enn buton pu li devinn enn spiyker filozofik, ki kapav konn pez bann kestyon divan li olye defann Lekzekitif.


Yer, aprepre 430 avoka inn fer vaksin. Sa li inportan. Kanpayn anti-vaksin ti pran enn turnir legalist. “Problem la pa Konnsint Form,” Avoka Roshi Bhadain avanse kom argiman. So kredibilite inn sufer enn move ku apre ki so diskur dan La Louise finn diskredite. Me, Lapres mank nuvel, sirtu avek lokdawn. 


Antuka, kuma enn kontrast, u kapav fye lor Avoka Jean Claude Bibi pu dir kiksoz rezonab ek li finn anfet fer. Dapre Le Defi li finn dir, “la polémique autour du consent form n’est pas un facteur déterminant face à l’importance de protéger tous les Mauriciens contre la Covid-19. Personnellement je crois qu’avec plus d’explications sur ce formulaire dès le début, on n’en serait pas là, avec cette polémique et cette politisation de l’affaire.” Zordi ankor avoka pu al fer vaksin. Amezir viris pe propaze. Dan Kanot, li finn propaze andeor bann seki tom dan konntak-tresing. Li ti atraver enn tes o-azar dan sa vilaz avek buku risk (liye avek klester Curepipe College) ki finn gayn nef pozitif dan Kanot. Alor, anu gard tu prekosyon par respekte lokdawn otan ki nu kapav ek al fer vaksin osi vit ki nu kapav.


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA