Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – ZUR DIS – Lor fri ek vaksin ek kefir ek voler fri

19.03.2021

Kan Ram ek mwa ti pe servi golet-ek-panye pu kas enn-de zavoka pu apre anvlop dan vye Le Mauricien pu les li mir, ek kas enn-de pu partaz avek vwazin pu met mir parey, mo spot mo vwazin Ramanand lao lor so kom lakaz de-letaz, tom lot kote sime enn lakaz apre nu. Mo buze inpe kot mo pu truv li pli byin e dimann li eski li pe mont dilo avek enn seo lor lakord ubyin ki ete? Li reponn ki li pe zis fer inpe menntenenns zeneral akoz li konfine lakaz. Lerla, amezir lezot vwazin zwenn dan konversasyon, avek li kuma arkanz dan lesyel, li kumans dimann konsey lor vaksin AstraZeneca. Seki sir se nu tu ti ena distans sosyal. “Eski nu bizin fer li?” li dimann mwa depi lao. Mo reponn, Wi! Kan ariv u tur, al fer li!”. Lerla li dimande, tuzur depi lao lakaz, eski nu finn fer vaksin (wi, nu finn fini fer) e eski mo panse li ansekirite pu dimunn ki ena lezot maladi (suvan, mo reponn, sa bann dimunn lamem ki ena plis risk atrap Kovid, alor “wi”, zot ti bizin fer vaksin) ek lezot eklersisman, mo azute, depi anba mo tuzur pe adres li, enn lesyel ble deryer li, ki yer Linyon Eropein inn mintenir so fe-ver. Li konklir ki li enn lager post-Brexit. Mo dir li mo pe swiv so kote syans ek si ena kiksoz relevent, mo pu fer li kone. Li dir so pye zavoka si pe raporte, alor mo donn enn u de a enn lot vwazin dan sime – direk depi panye dan but golet. E donn Jean Christophe lot kote sime de, ek Parvedee vizavi lot kot sime de. Li dir sa trwa dokter lor MBC finn explik lor vaksin byin ek li finn satisfe avek zot explikasyon. 


Kisna, so zur shoping zordi, antretan inn mont lor so bisiklet smart, avek so elmet siklis ek lipye kalson fonse dan so soset, pran enn zavoka plis enn friyapin dan so sak-ado pu al kit pu Paul ek Sunita. Konversasyon dan Ragoo Lane vinn lor voler fri ki pe fer letur dan Ragoo Lane. Nu tu inn plin ar zot me nu pe evit ogmant bann lanze tro ot, parski nu pu kapav al fini par vinn antor. Zot enn nuvo kalite voler agrikol, nu konklir, depandans-lor-ladrog-sintetik, kan u konfront zot avek “Ey-u-la! Ki u per fer lor nu pye friyapin,” zot reponn dan enn lavwa lakayn ek pled exkiz, “Sori, Mawsi” u “Sori, Matant”. Tutswit, u vinn zot tantinn. “Me u pa finn tande kan mo finn kriye pu dimann u permisyon.” Alor, kan zot pe sey zet blam lor mwa, mo replike, “Alor, u zis rantre ek kokin?” “Zis de u trwa, kifer u pe kriye ar mwa?” Asterla u ki antor. Bann lisyin inn telman abitye ar sa bann voler fri dekontrakte ki zot nepli pran lapenn pu zap zot. Lerla, travayer ramas salte, misye ek madam avek zot mask, enn deryer lot divan zot kamyon ki pe rantre an aryer avek so bip, bip, bip. Ragoo Lane pena sorti, enn sime kildesak (samem nu ena enn move repitasyon, akoz, enn fwa dan lepase enn grup ti donn bann voler agrikol enn move rakle – sa enn konportman sime-pena-sorti, fame – pu pa dir mal fame – dan lezot sime-san-sorti kuma ValedePret ek KanTorel, san bliye Fondisak ek Olivya). Tutfason, travayer ramas salte enn prezans rekonfortan amezir zot pe okipe avek zot travay inportan – asterla fam, kuma egal, parmi zom – kapav zot , dan sa sekter travay, sov plis lavi ki, dizon, bann sirirzyin servo. Mo reflesi lor tu sa kalite kestyon la parski kifer pa reflesi lor sa bann kiksoz pandan enn lokdawn? – mo pe tann zot pe riye ek amenn enn bon lanbyans, anmemtan ki zot pe debaras tu sa salte initil ki nu prodir, mem dan Ragoo Lane. Mo parye ki sirirzyin servo pa gayn lokazyon pu riye otan. Pa repann otan bon latmosfer. Mo lev lame avek sofer kamyon – nu tultan salye nu kamarad, mem kan mo travers li dan loto, lwin depi Ragoo Lane. Fe etranz: kan nu ti vinn res Banbu an 1975, nu pa ti prodir okenn salte. Pans lor la. Zero salte.


Antuka, kan mo donn Parvadee zavoka – poz zot lor striktir sima tutontur zot pye leksi, kom dabitid – nu kontinye sa konversasyon lor mo pe prepar kefir pu li. Monn dakor pu met inpe perl kefir uswa lagrin kefir, separe dan enn poban separe avek so dile pu dime gramatin, ek lerla apredime, nu pu ena enn sesyon demonstrasyon kot nu pu gard distans sosyal lor kimanyer okip kefir. Li ena pu amenn enn paste plastik, enn bol ek kuyer tulede fode pa an kik metal. Mo pu amenn li Kefir dan enn poban, avek enn but servyet papye anba so kuvertir pu ki metal kuvertir poban pa rant an kontak avek kefir la. Zot dir, Kefir pa kontan metal. Kefir li enn sort yaurt likid ki sorti depi lasenn montayn Kokaz uswa parlaba, avek enn nom Tirk. E li kontenir plis pro-biotik ki nu lintestin aparaman kontan plis ki tu lezot, mem plis ki yaurt natir. Enn an desela, mo pa ti kone ki ete kefir. Zordi, get mwa, mo partaz avek vwazin dan Ragoo Lane. Mo bwar li avek dimyel tule gramatin avek nu plato fri. Ram ek mwa pa fer salad fri. Nu prepar plito enn salad an preparasyon: lamwatye banann, enn trans zanana, lamwatye frisiter, lamwatye mang (si li dan sezon), enn kar enn pwar, lamwatye enn kiwi, enn but atemoya ek semenn dernye, nu premye pitaya. E nu sakenn ena pu plis nu fri amizir nu manze. Alor, nu ti-dezene li kumadir enn latelye. Mo fer mo but preparasyon dile otur kefir, ek Ram prepar plato fri, ki lerla transforme an enn latelye manz-fri. Wi, nu plant pitaya, ki Kisna ti gayne depi Maurice, frer Kung Fu ek garson Ledan Lor, divan so labutik mem ki fer miting piblik, e ki ena bon lame plante, finn prodir enn zoli fler, ek so premye fri absoliman delisye. Mov fonse ek du ek ranpli avek enn gu rafine. Byin sir li meyer ki monn deza manze dan mo lavi. Nu plant kaktis ki finn raport sa mervey la pus dan enn vye desbinn plastik ki pena fon, ranpli avek ti ros lerla roksenn, lerla bon later. E nu finn plizumwin bliye li. Sa finn konfirme. Antuka, Ram bwar so kefir kuma enn lasi dan lazurne. So par – apepre 3 gro kuyer dan enn ti po al dan frizider – li melanze pu fer enn long drink, avek glason ek dilo ek kat konprime disik-dyabet, akoz li dyabetik, plis enn brans lamant vert depi enn po dan zardin par deryer ki nu zenn tutu, Lok ek Dawn, pankor kumans fuye. Kisna gard so par kefir pu so landime – li melanz li avek sesi-sela, mo pa tro sir ek mo pa kapav dimann li akoz linn sorti lor so bisiklet. Li kapav azut so reset dan tradiksyon an Kreol [Not Tradikter. Mo azut mo reset: Enn gro kuyer Isabgol (an Angle psyllium husk), 2 kuyer kefir, inpe dilo, enn u de ti kuyer dile kalsyom melanze pu form enn baz. Dezyem kus, mo met lamwatye pom ver rape, lamwatye kiwi kupe tipti, lamwatye zoranz u frisiter, si ena, kupe tipti. Trwazyem kus, enn ti-kuyer lagrin ziromon griye u enn ti-kuyer lagrin soley griye, enn ti-kuyer zamann griye-sale, enn pinse grindelin griye-sale-kraze avek inpe lapud kanel.] Sa pu enn zoli devlopman dan skil tradiksyon.


Li ek Alain chek so tradiksyon, ek usi Ram ek lerla Rada, chek mo orizinal, e apre sa Rada eplord blog la lor websayt Lalit ek lor paz facebook. Tusala form parti dan preparasyon sa blog la, mem si mwa mo siyn li. Alor, si u amerde avek kit pwin dan enn bann blog, blam mwa. Me merit pu tu seki bon li partaze avek sa lot kat manb Lalit. 


Ek partaze avek tu dimunn ki figiran dan diferan epizod.


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA