Galleries more

Videos more

Dictionary more

Mazistra dismis Ka kont Ram Seegobin

13.01.2005

Zedi 13 Zanvye, 2005. Port Louis. Zordi 11-er Mazistra Pentiah dan Lakur Distrik Porlwi No. 2 finn dismis ka kont manb Lalit, Ram Seegobin. Lapolis pa ti reysi pruv zot ka. Sa li pa etonana parski ka la ti politik depi kumansman. Lefet ki lapolis finn perdi zot ka, li azut lor enn seri vis de prosedir dan ka la. Tu dimunn ti pe predir ki zizman pu ranvoye zordi, parski ka Ram ti enn konekted kes avek enn lot ka kont manb Lalit, Lindsey Collen apre mem insidan. Ka kont Lindsey li Merkredi prosenn le 19 Zanvye. Li tuzur sa dat la.
Ka la swit a enn alegasyon kumkwa Ram Seegobin ek Lindsey Collen ti insilte ek moleste enn polisye. Li konsern enn insidan lafen 2002, kan plizyer polisye ti dan propriete prive Legliz Imakile, Lari Sen Zorz Porwli, ansam ek lezot manb Lalit, e ansam ek manb enn ventenn lezot lorganizasyon dan fron PA BUSH. Ansam tu dimunn ti pe prepar enn manifestasyon kont George Bush ki ti sipoze vinn Some AGOA an Zanvye 2003.
Personn pa kone kifer lapolis ti met 2 sarz separe kont sa 2 manb Lalit la pu enn sel insidan.