Galleries more

Videos more

Dictionary more

2em Lokdawn – Zur De – Enn Peryod Angwas

11.03.2021

 Ram leve ek anonse “We! Zordi konze piblik!” Sa so sans limur.


Alor nu ankor dan lili, nu pe riye akoz konze piblik pa vedir nanye dan enn lokdawn. Lor la, zordi li mo tur alfabet, mo kapav al fer shoping mem ziska 8er diswar, kan li abitye uver zis demi zurne zur konze piblik. Kumadir Alis-Opei-Demervey.


Ena enn son sufle-koki depi Shiwala ek sante pe sant laglwar Shiva depi lor radyo pe fer nu rapel zordi konze piblik Maha Shivatri. Dan enn lokdawn bann zur ena tandans resanble.


Mo bizin dir, ziska ler, mo byin inpresyone par diferan lorganizasyon relizye dan Moris – otan ki mo kone, san exepsyon - finn met lasante piblik anavan ek finn tutswit kennsel tu rasanbleman kuma alarm Kovid finn deklanse.


Me zordi nu pe rant dan enn peryod avek ase buku angwas.


Tu seki nu kapav fer, swiv byin tu bann konsey saniter numem, atann rezilta test, konntak-tresing, ek ankor test ki Minister Lasante pe fer.


Nu pankor kone ziska ki pwin Koronaviris finn deza propaze?


Nu pankor kone.


Nu pa kone kot sa ena ka finn travers baryer karantenn, nonpli. Eski seki Dr Gujadhur, ki devet kone parski limem ti ansarz ziska avan li pran so retret, pe sigzere lor program radio yer li kapav akoz finn ena de sanzman dan Protokol ki ti mars telman byin dernye fwa? Dernye fwa dan Moris, ti pran 39 zur pu resi kontenir lepidemi. Ti ena 337 ka, e ariv 26 Avril lane dernyer, lepidemi ti kale. Li dir li enn rekor mondyal. Ala sa de sanzman dan Protokol efikas ki li deplore, si mo finn byin konpran:


1. Zordi patron lotel ki ansarz sant karantenn. Senyor Manejer Lopital nepli ansarz pu siperviz bann sant. Sa ule dir ki staf lasante dan enn sant karantenn travay su lord enn manejer lotel. Mo dakor avek Dr Gujadhur ki sa kree enn fay mazer dan sa lorganizasyon lasante piblik. Imazinn tu sa protokol lasante piblik debaz etabli ki bizin metrize pu kapav organiz lasenn manze ek lasenn distribisyon pandan 14 zur. U kapav mazine ki arive kan tusala al klash avek reflex fer profi?


2. Ti ena enn regleman byin etabli ki, apre 14-zur karantenn, si kikenn teste pozitif dan u grup, u ti bizin res ankor 7 zur dan karantenn ek gayn enn test negatif pu sorti. Sa regleman, usi, finn sote. Sa usi reprezant enn sime-kupe danzere.


Evidaman, nu ti bizin tutswit return an Protokol ki ti ena avan.


Prezidan Nursing Association, Ram Nowzadick, usi prezan lor program finn mansyonn febles pu fer karantenn lakaz pu bann otes-deler ek pilot ek usi pu staf nersing ki finn travay dan bann sant karantenn, zot bann posib larut kot viris inn kapav sape. Lor staf nersing, li byin plase pu kone. Eski pa ti bizin ena provisyon pu staf opte pu fer karantenn dan enn lotel?


Enn bann problem mazer ki LALIT pe arsi dir mem se ena enn mank staf nersing. Sa li deza enn problem kronik. Nu apresye ki Direkter L’Express Philippe Forget, kan li ti dan lake pu fer Vaksin Kovid kot Lopital Yves Cantin inn realiz sa pu premye fwa. Nu finn viv sa lanbyans relax kree par lekip medikal laba, e sa malgre dan bann kondisyon pa ditu fasil.


Rapel, deza dan lepok ordiner staf lopital su buku presyon sirsarz travay, sirtu staf nersing, aster vinn azut lor la ankor tu sa bann travay  la:


1. Okip tu sant karantenn dan tu lotel kot ena. Lerla, apre 14 zur, oto-izolasyon pu enn semenn. Tusala tir resurs depi lasal lopital kot zot ti abitye travay.


2. Pran swin tu ka Kovid pozitif dan pei antye dan lopital, u plas konverti kuma lopital. Sa ule dir bizin andir sa overorl PPE, dan lekel u transpire ek mem pu al pipi li enn gran zimnastik, anmemtan langwas pu atrap maladi ek fann maladi. Sa bann staf la nepli pe kapav fer zot par travay ki zot abitye fer, zot bann koleg pe bizin debruye travay san zot. Kan ENT pe admet ka Kovid savedir staf ki abitye okip Zorey, Nene ek Lagorz ek tu zot pasyan pe bizin “skwat” dan Lopital Kandos, sa amenn ankor laful pasyan dan diferan seksyon Kandos.


3. Pran swin seki parmi teste pozitif avek sinptom, sa pu inklir pasyan byin malad, ek sa lur fardo pu okip pasyan muran ek desede.


4. Okip sant vaksin, pu vaksinn enn milyon adilt. Nu santi fatig apre ki nu finn atann enn demi-zurne dan lake ziska nu tur pu pik vaksin. Lor la tu staf finn kit zot lasal avek pasyan e pasyan tulezur dan kazyelti, dispanser, pu vinn segonn lekip vaksinasyon.


5. Okip tu servis lasante ki abitye ofer piblik, me avek sa mank grav staf.


Alor, si kikenn dir lokdawn enn fardo, nu kone li vre, me ena enn panse pu staf lopital. Rapel staf lopital ek zot fami usi pe viv dan lokdawn, azut lor la zot pe pran swin nu tu.


Anu servi sa lepok lokdawn, pu nu reflesi kimanyer rann lasante piblik (setadir lasante prevantiv) vremem fantastik dan lavenir, ek anmemtan nu asire swin lasante res iniversel, vinn enn servis amelyore, egal pu nu tu.


 


Lindsey Collen


Tradiksyon: BK avek kudme AA