Galleries more

Videos more

Dictionary more

Minis Lozman Steve Obeegadoo Finn Sove depi so Responsabilite

01.03.2021

RANPLASMAN LAKAZ LAMYANT


An Desam 2019, Steve Obeegadoo, kan li fek vinn Minis Lozman, ti dimann LALIT sumet enn dosye konsernan lakaz lamyant. Sa ti paret prometan.


Tutswit mem zur, LALIT ti avoy li enn repons avek 2 linnk. Nu ti atir latansyon ki Minis Soodhun, dan enn Guvernman Jugnauth, ti deza pran langazman ranplas lakaz lamyant. Minis Lanvironnman a lepok ti mem pran langazman dan Lasanble Nasyonal, “we are in the process of finalising how we are going to reconstruct houses; where we are going to reconstruct and what will be the modalities. That will be taken care of by my colleague, the Vice-Prime Minister, hon. Shawkutally Soodhun.” (Hansard of 17th November, 2015, No.40 of 2015) Sa ti le 7 Desam 2019. 


Enn semenn plitar, nu finn avoy Minis Obeegadoo enn dosye konplet avek, kuma anex, trwa lezot dokiman ofisyel ki pran pozisyon lor nesesite ek irzans ranplas lakaz lamyant, an okirans:


(a) Extre Rapor Ombudsperson pu Zanfan, 2017-2018. 


(b) Extre Rapor Komisyon Laverite ek Lazistis, Volim 1, 2011. 


(c) Rapor Dr Sibartie depi Minister Lasante, 2006.


Me, apre sa nu pa tann naryin.


Detrwa mwa pase. Le 4 Mars 2020 dan zurnal MBC, apre enn vizit Site EDC Dubrueil, Minis Obeegadoo finn fer enn deklarasyon ki li pe “met azur tu bann done lor lamyant atraver pei pu ki personn pa pu bizin res dan lakaz kot ena lamyant.” Apre preske enn an, pa truv okenn progre ki finn fer lor seki Minis ti anonse. Tuzur, Leta pe zis kraz enn-de lakaz kan enn fami avek lemwayin rekonstrir li-mem fer reket. Tu lezot dimunn ki Guvernman finn vann enn lakaz defektye ek danzere, pe res pini dan lakaz.


Le 17 Ut 2020, anmarz preparasyon Forum Nasyonal lor Lozman, LALIT finn avoy Minis Obeegadoo, ankor enn fwa, enn dosye lor lakaz lamyant avek demand pu li al delavan avek enn taymtebl formel pu ranplas lakaz lamyant. Li pa finn reponn. 


Antretan le 18 Ut 2020, swit-a enn kestyon dan Parlman, Minis Obeegadoo anons ki Guvernman pe vini avek enn plan daksyon pu “retir lamyant depi tu lakaz EDC” dan Moris. Li dir tu pu diskite dan Forum Nasyonal lor Lozman so landime savedir Merkredi 19 Ut ek li espere pu gayn rekomandasyon pu eliminasyon rapid lamyant depi lakaz site EDC. Me Minis Obeegadoo swazir pu chom tayt lor lintansyon Guvernman pu vini avek plan rekonstriksyon lakaz, setadir ranplasman lakaz lamyant ki danzere pu lasante dimunn, e ki Leta finn vann ar zot.


Le 13 Oktob 2020, LALIT finn avoy Minis Obeegadoo enn let uver sann-kut-la kot nu finn re-iter nu demand pu li vinn delavan avek enn plan pu retir lakaz lamyant, ranplas zot avek lakaz ki ofer sekirite pu lasante abitan. Ankor enn fwa Minis Obeegadoo finn swazir pu pa reponn. 


Antretan, neglizans Guvernman li finn vinn ankor pli grav, kan nu finn travers enn sityasyon lepidemi Covid-19 dan sa dernye enn an-la. Pandan konfinnman, Leta finn obliz tu dimunn, vye dimunn, zanfan, fam ansint, dimunn avek tu kalite maladi deza, pu rezyon saniter, res an-permanans 24/7 ferme andan dan lakaz lamyant pandan 72 zur avek tu sa lapusyer toxik. E nu riske kapav truv nu dan enn dezyem vag, dan enn dezyem lokdawn, nerport kan. Naryin pankor fer. 


LALIT, ansam avek abitan lakaz lamyant otur 50 Site EDC, finn deza fer 2 gran manifestasyon dan Port Louis an Ziyet ek Oktob 2018. Nu ti organiz zot atraver enn sistem “Komite Konzwin LALIT/Abitan Site EDC” dan sak Site. Dan diferan CAB, finn ena par duzenn protestasyon.


Fas a neglizans Minis Obeegadoo e so refi pu azir, LALIT ansam delege Site EDC antye Moris pe mobilize pu adres li enn petisyon lor demand irzan pu anlev lakaz lamyant, re-ranz enn lakaz ki plis an sekirite kote lasante. Nu reklam osi ki li pibliye enn “kalandriye” pu travay demoli-rekonstrir.


Travay mobilizasyon Komite Konzwin LALIT/Abitan Lakaz Lamyant pe kontinye, e nu pu al ver enn trwazyem manifestasyon si Minis Obeegadoo kontiyn innyor demand abitan lakaz lamyant