Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rapor Lasanble Manb LALIT

01.02.2021

Zordi, zur konze piblik pu “Abolisyon Esklavaz”, LALIT ti fer so lasanble zeneral anyel manb, kot ant-ot, nu elir nuvo Komite Santral 2021. Ti ena manb prezan depi Brans partu dan pei depi Sid ziska Lwes, Lenor ziska Lesid, osi byin ki depi plato santral. Ti ena zom fam, dimunn lavil lakanpayn, zenn aze – tu, dan enn latmosfer kamradri – kalm, diyn, for. 


Lasanble la ti dan enn lepok ki “pa fasil”, e li ti tom enn zur kot nu rapel pwa lesklavaz dan listwar klas travayer, ki nu finn zwenn otur kestyon santral “linportans ranforsi nu parti politik”. “Nu pa pe get zis ranforsisman parti, me linportans ki nu ranforsi nu parti,” Rajni Lallah ti dir, pandan so Prezidans. 


Lasanble ti kumanse avek enn diskur par Alain Ah Vee, ki ti pran form enn sirvol lor sityasyon politik byin partikilye. Li ti expoz realite bizar kot ena enn Guvernman Jugnauth ki pa pe futi adres kriz ekonomik grav dan pei, mem kan sak sekter lekonomi literalman dan enn leta pre-kolaps, akselere si sa posib par pandemi ek so lefe (ki Alain estime pu ar nu pu ankor 2-3 an), e kot, anmemtan, ena enn Lopozisyon Parlmanter inkapab vinn delavan avek enn program ekonomik, nonpli. E sa Lopozisyon Labour- MMM-PMSD-e asterla Roshi Bhadain, li finn rant enn-dan-lot avek enn dezyem vag popilism apre enn premye vag deryer azan MSM fristre, Bruneau Laurette, lane dernyer. Zordi Lopozisyon pe swiv enn seri avoka-politisyin ki apel zot-mem “The Avengers”, ki zot tu ti fek MSM, Travayis, PMSD, tu ansam lor lestrad ansam ar pli pir Minis Travay anti-travayer dan listwar Moris, Yousouf Mohamed. Ansam, zot finn prodir enn espes “spektak” yer, otur “22 revelasyon”, ondire enn badinaz lor enn size grav enn mafya ki ena lyin ar lafors polisyer ek Guvernman MSM. Zot fer miting 4-ertan, san okenn propozisyon pu enn nuvo lekonomi pu pei.


Apre diskur Alain ti ena deba ek diskisyon parmi manb lor diferan laspe sityasyon politik aktyel, e so gravite pu klas travayer.


Lindsey Collen ti fer enn diskur lor linportans, dan enn tel sityasyon, ki nu ranforsi nu parti. Nu bi, kuma enn parti, se pu ranvers guvernman MSM e ranplas li. Me, li pa zis sa. Nu ena 2 lezot devwar anmemtan. Premye, dan LALIT nu ena pu anpes met opuvwar enn guvernman pli pir ankor ki MSM. E sa li enn vre danze, dan enn lepok kot ena lamonte enn kuran fasist. Kuran fasist telman for ki le 6 Zanvye ti ena enn ku deta fasist manke dan USA. E dezyem, nu ena pu sanz pa zis parti ki opuvwar, me klas ki opuvwar, setadir nu ena pu ranvers klas kapitalist, tir li depi puvwar, met enn guvernman klas travayer. Lindsey finn liste enn seri travay ki LALIT pe fer, e pu fer dan sa sans la. Lafin so diskur, li finn dimande si nu kapav fer sa? E dan lasanble, dimunn finn reponn, “Bizin fer li!” Deba ki ti swiv ti byin profon, byin angaze.


Dimunn ti pran langazman ansam. Lafin Lasanble, apre ki nu finn elir nuvo Komite Santral pu 2021, nu finn distribiye form petisyon pu relans mobilizasyon otur lozman, e nu ti partaz invitasyon pu brans pu Seminar LALIT plitar sa mwa la.


Apre Lasanble, manb ti bwar dite, kafe, zi ansam otur enn partaz lide informel. Enn parti manb finn bizin degaze-degaze pu al dan enn reynion peser dan Sid-Es ki form parti travay LALIT.