Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ram Seegobin divan Lakur Distrik Porlwi 13 Zanvye, 2005

10.01.2005

Zedi 13 Zanvye, Ram Seegobin pu dan Lakur Distrik Porlwi pu sarz ki lapolis finn met kont li, swit a enn insidan pandan enn reynion pu planifye manifestasyon kont George W. Bush an 2002. Purswit kont Ram Seegobin ti selman "aktive" kan Paul Berenger ti vinn Premye Minis.
Mazistra pu sipozeman rann zizman.