Galleries more

Videos more

Dictionary more

Alain Ah-Vee divan Lakur Siprem 13 Zanvye, 2005

10.01.2005

Alain Ah-Vee, Sekreter LPT, pu divan Lakur Siprem ansam ek dirizan federasyon sindikal FTU, kot patrona pe purswiv zot pu swadizan difamasyon. Sa konsern enn lafis kont Patrona HAPPY WORLD ki ti kole an lane 2001 pandan enn dispit indistriyel. Pandan 4 an patrona finn trenn organizasyon travayer divan lakur siprem.