Galleries more

Videos more

Dictionary more

Palestine Solidarity Vigil Saturday

27.11.2020

IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL DAY OF SOLIDARITY WITH THE PEOPLE OF PALESTINE


 LALIT has pleasure in informing you that we will be holding talks and a candlelight vigil this Saturday in support of the Palestinian people. The talks on the new situation in Palestine will be be by Mr. Cassam Uteem, Former President of the Republic and by Ragini Kistnasamy and Alain Ah Vee, two LALIT members who have been to Palestine on solidarity work. The sessions will be presided by Lindsey Collen. The theme is “Non a Aparteid Israel! Solidarite avek Lepep Palestinn.” For details contact any LALIT member.


Here is the background, in Kreol:


Fek-la destin Palestinyin ti paret byin som. Israel, avek sutyin Prezidan Trump ek konivans Prins Salman Larabi Saudit, finn akseler kolonizasyon West Bank ek Jerusalem, e persiste gard Gaza dan enn leta-de-syez. Kumsa Israel, avek sutyin Trump ek Bin Salman, finn viz rann “solisyon 2-leta” nepli vyab. Semenn dernyer Pompeo ti pe ankor finyol sa stratezi la ansam ar Netanyahu ek Prins Salman.


Me, sa lafin lane la, ena 3 nuvo done inportan: 


1. Trump inn sufer defet. Mem si li pankor aksepte sa. E sa, a sontur, li ena potansyel pu sanz balans-de-fors dan Mwayenn Oryan.


2. An Avril, Prosekiter Lakur Kriminel Internasyonal (ICC) inn rann zizman ki li kapav ekut ka kont leta Israel pu “krim deger” dan Gaza. Aktyelman, seans ICC sispann akoz Kovid.


3. An Septam, 450 lorganizayson finn lans enn petisyon avek demand ki Lasanble Zeneral Nasyon Zini uver enn gran lanket pu gete si Israel pe fer “krim kont limanite” par inpoz enn “aparteid” lor lepep Palestinyin. Rapel ki Nasyon Zini ti deklar Aparteid “enn krim kont limanite” le 16 Desam 1966. E sa li nu demand dan sa Candlelight la.


Alor, si lanket la pruve ki Israel pe inpoz enn rezim aparteid, lerla kapav, par exanp, kumans enn boykot an-reg kont li. Kumsa, ansam ek enn sulevman intern, ki dan Sid Afrik finn reysi debaras Aparteid.


Seki inportan dan sa trwazyem devlopman la, se li konturn sa pyez ki Netanyahu, Trump ek Prins Salman ti pe instale: setadir li konturn pyez pu rann “solisyon 2-leta” pa vyab. Nuvo stratezi transand sa kas-tet stratezik ant enn-leta ek de-leta.


Nu pe kontiyn sa long lalit kont sa dernye but kolonizasyon oksidantal, ki Leta Israel pe perpetye par so lokipasyon militer dan West-Bank ek Jerusalem, e par so leta-de-syez dan Gaza. Parey kuma lalit pu debaras lokipasyon militer dan Diego Garcia, lalit Palestinyin, li osi, pe regle enn linzistis kolonyal.