Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lindsey Collen divan Lakur Distrik Porlwi 19 Zanvye, 2005

10.01.2005

Merkredi 19 Zanvye, sarz ki lapolis ti mete kont Lindsey Collen dan mem insidan pu lekel pe purswiv Ram Seegobin (get anba), pe pas divan Lakur Distrik Porlwi. Sa vedir represyon pu enn insidan konsernan enn manifestasyon kont George W Bush an 2002 pe tuzur trenn divan lakur an lane 2005.