Galleries more

Videos more

Dictionary more

Eleksyon Vilaz: Sak Lekip Bizin Met enn Program ki fors Guvernman Sap Pei depi Katastrof

08.11.2020

Se akoz kanpayn LALIT ti amene pandan 3 an, ki finn regayn eleksyon vilaz ek Konsey Vilaz. An 2002 Guvern­man MSM-MMM-PMSD ti aboli eleksyon vilaz. Lerla, LALIT ti al dan tu sa 130 vilaz Moris, mobiliz lekip ki ti poze dan dernye eleksyon vilaz, konvink zot ki kapav re-gayn eleksyon vilaz, si mobilize. Ki nu finn fer! An 2005, regayn drwa fer eleksyon vilaz. Linportans eleksyon vilaz, se sak lekip ena 2-3 semenn apartir zordi pu devlop enn program lor tem nasyonal, pu azir kuma enn sindika pu vilazwa. Dimunn lavil kapav ede: koz ar u koleg travay ki sorti lakanpayn, ar u kamarad ek fami vilazwa, dir zot kontakte grup ki pe poze kot zot, propoz zot sa program LALIT la. An 2013-14, LALIT ti fer travay kle ki’nn amenn destriksyon data-base Kart Idantite atraver enn kanpayn vizavi eli ek kandida vilazwa.


Lepidemi Kovid finn anseyn nu lor ki demand inportan. LALIT propoz sak lekip ki pe poze dan eleksyon vilaz adopte pwin kumsa dan so program:


Travay dan Prodiksyon Alimanter


Si eli, Konsey Vilaz pu organiz abi­tan vilaz pu exziz ki Guvernman fors patron tablisman pran dimunn pu tra­vay dan enn nuvo lindistri alimanter, setadir dan karo ek dan lizinn ki transform e prezerv manze – manze depi karo e depi lamer.


Konsey Vilaz pu organiz abitan vilaz pu fors Guvernman fors patron lotel pu investi dan enn lindistri lapes imans, e pran dimunn pu travay dan sekter la, dan sa 2.4 milyon kilomet kare dan “Zonn Exklizif Moris”.


Lasante


Avek lepidemi Koronaviris, sak lekip dan eleksyon kapav travay ar sindika dan sekter lasante pu ogmant nomb staf dan lopital ek dispanser pu fer fas enn dezyem vag Kovid, e pu ogmant nomb dimunn ki travay “retras kontak” dan Biro Saniter.


Konsey Vilaz pu propaz linformasyon syantifik a-zur pu prevenir dezyem vag Kovid, e pu kal rimer (e.g. kanpayn rimer danzere kont vaksin). Konsey Vilaz pu organiz kozri-deba lor Koronaviris kot invit dokter ek staf Biro Saniter pran laparol.


Lozman


Konsey Vilaz pu met presyon pu Guvernman santral ranplas tu lakaz lamyant, tu lakaz konstrir san kolonn.


Pu milite pu Guvernman uver enn Rezis Nasyonal pu tu dimunn dan problem lozman – lokater, dimunn ki res dan lakaz zeritye, seki pena depozit NHDC, seki pena later pu kalifye pu lakaz NEF.


Pu milite pu Guvernman uver posibilite pu dimunn lwe lakaz, sistem CHA.


Pu organiz vilazwa pu fors Guvernman etablir “vilaz integre” avek dizon, 100 arpan terin agrikol omilye e avek fasilite pu lelvaz pu ki abitan kapav prodir manze debaz, vande.


Langaz Kreol


Konsey Vilaz pu amenn mosyon pu depite gayn drwa koz Kreol dan Parlman pu ki vilazwa konpran zot reprezantan kan get lor TV.


Konsey Vilaz pu travay ar PTA pu prepar terin pu ki aprann size syantifik an Kreol ekrit dan lekol.


Lanvironnman


* Nofraz Wakashio inn devwal mank­man dan protesksyon lakot; bizin asir enn sirveyans konstan ki inplik abitan lakot. 


* Konsey Vilaz pu asire ki ena “bicycle lane” inklir dan proze devlopman, osi byin ki trotwar.


* Ramasaz salte bizin vinn enn servis esansyel guvernman; bizin ramas salte dapre sistem triyaz.


* Anmemtan, Konsey Vilaz pu amenn lalit pu ki Konsey gayn plis puvwar. Konsey Vilaz li eli demokratikman.


* Pli gran bidze!


* Guvernman bizin donn enn gran grant sak Konsey Vilaz an proporsyon avek nomb abitan, kuma enn drwa. Kumsa, guvernman santral pa pu kapav met presyon lor Konsey Distrik pu inpoz tax. Kumsa, Konsey Vilaz ek Distrik pa pu truv zot dan enn pozisyon kot zot santi zot oblize rod sponnsor ar tablisman, patron lotel ek lezot konpayni prive. Kumsa Konsey Vilaz pu ena linisyativ pu konkretiz tu so proze: Proze kiltirel ek sportif, proze ki pu sulaz problem lozman, drin, tib. 


Rol pu Definir Politik Devlopman!


Konsey Vilaz li enn instans ki eli demokratikman. Li bizin ena puvwar lor ki lindistri pu devlope. Bizin osi ena puvwar desid lavenir laplaz, larivyer, montayn. Bizin osi ena puvwar prezerv lanvironnman. Aktyelman, ena instans non-eli kuma Beach Authority ek NDU, enn kote, ek tu kalite ONG patronal, lot kote, ki azir dan enn fason otoriter. 


Fer eleksyon sak 3 an!


Ase ranvway Eleksyon Vilaz! 


Drwa fonksyoner poz  kandida!


Drwa elekter revok konseye!