Galleries more

Videos more

Dictionary more

Propozisyon LALIT: Seki bizin ena dan Program lekip eleksyon vilaz

21.10.2020

Nu pe truve ki Konsey Vilaz, akoz li pena ni puvwar ni bidze, li bizin kumans azir kuma enn sindika pu vilaz. Par exanp, nu angaz nu pu lite, si nu lekip eli, pu azir kuma enn lavwa pu abitan vilaz, lor tem swivan:


Lasante


1. Etan done lepidemi Koronaviris, si nu lekip eli, Konsey Vilaz pu travay ar sindika dan sekter lasante pu ogmant nomb staf dan lopital, pu fer fas enn posib dezyem vag Kovid-19, e pu ogmant nomb dimunn ki travay dan Biro Saniter dan “retras kontak”. 


2. Konsey Vilaz pu fann nuvel syantifik a-zur pu prevenir maladi, akumanse par Kovid-19, e pu kal rimer ek kanpayn kont sa bann mezir la. Konsey Vilaz pu organiz kozri-deba lor Koronaviris, kot invit dokter ek staf Biro Saniter pran laparol.


Lozman


1. Si eli, nu Konsey Vilaz pu fer presyon pu Guvernman santral ranplas tu lakaz lamyant, ek lakaz san kolonn.


2. Konsey Vilaz pu met presyon lor Guvernman santral pu uver enn Rezis Nasyonal pu dimunn ki ena problem lozman – kuma zot tuzur res kuma lokater, ubyin zot res dan lakaz zeritye, ubyin zot pena larzan pu depozit pu NHDC, ni later pu kalifye pu lakaz NEF.


3. Konsey Vilaz pu met presyon pu Guvernman uver enn posibilite pu dimunn lwe lakaz, sistem CHA.


4. Konsey Vilaz pu met presyon lor Guvernman pu etablir “vilaz integre” avek terin agrikol omilye e avek fasilite pu lelvaz pu ki abitan kapav prodir manze debaz, vande.


Travay dan Prodiksyon Alimanter


1. Si eli, nu Konsey Vilaz pu organiz dimunn vilaz pu exziz ki Guvernman fors patron tablisman pran dimunn pu travay dan prodiksyon alimanter, e dan lizinn pu transform e prezerv manze – depi karo e depi lamer.


2. Si eli, nu Konsey Vilaz pu organiz dimunn vilaz pu exziz ki Guvernman fors patron lotel pu investi dan enn lindistri lapes, e pran dimunn pu travay dan sekter la. Ena 2.4 milyon kilomet kare dan “Zonn Exklizif Moris”.


Langaz Kreol


1. Konsey Vilaz pu amenn mosyon pu ki tu depite dan Lasanble Nasyonal gayn drwa koz an Kreol, pu ki vilazwa konpran zot reprezantan.


2. Konsey Vilaz pu travay ar PTA, e ar tu paran ek profeser dan vilaz, pu prepar terin pu ki aprann size syantifik an Kreol dan lekol.


Lanvironnman


1. Konsey Vilaz pu asire ki ena “bicycle lane” inklir dan proze devlopman, osi byin ki trotwar.


2. Ramasaz salte bizin fer dapre triyaz.


Anmemtan, nu dan LALIT, nu dir Konsey Vilaz bizin amenn lalit pu ki li, Konsey Vilaz, gayn plis puvwar. Sa li inportan akoz Konsey Vilaz li eli demokratikman.


Bizin enn PLI GRAN BIDZE pu sak Konsey Vilaz!
Guvernman bizin donn grant sak Konsey Vilaz an proporsyon avek nomb abitan. Sa grant la bizin enn drwa. Kumsa, guvernman santral pa pu kapav met presyon lor Konsey Distrik pu inpoz tax. Kumsa, Konsey Vilaz ek Distrik pa pu truv zot dan enn pozisyon kot zot santi zot oblize rod sponnsor ar tablisman, patron lotel, ek lezot konpayni prive. Kumsa Konsey Vilaz pu kapav pran linisyativ konkretiz tu so proze: Proze kiltirel ek sportif, proze ki pu sulaz problem lozman, dren, tib. 

Pu Konsey Vilaz ena Rol pu Definir Politik Devlopman!
Konsey Vilaz, enn instans ki eli demokratikman, bizin ena puvwar pu infliyans devlopman diferan lindistri dan zot rezyon. Bizin osi ena puvwar desid lavenir laplaz, larivyer, montayn. Bizin osi ena puvwar prezerv lanvironnman, etan done zot eli par lepep. Aktyelman, bann instans non-eli kuma Beach Authority ek NDU azir dan enn fason otoriter. Anmemtan, nu truv ONG ki pa eli, ar so larzan patron (CSR) finn akapar rol Konsey Vilaz demokratik.

Pu Eleksyon Vilaz return sistem kot fer eleksyon sak 3 an!

Pu Drwa elekter revok konseye ubyen konsey vilaz! 
Pu bizin kapav fer sa revokasyon la atraver petisyon, kot plis ki 50% elekter siyne. Sa pu ede dan ka kot konseye pa respekte zot program ubyen azir kont lintere vilaz.

Pu gard sa drwa konsey vilaz sanz so reprezantan lor Distrik Kawnsil!

Ase ranvway Eleksyon Vilaz! 
Pu ki fini ar sa kalite abi la, bizin ki Konstitisyon Moris protez eleksyon vilaz.

Pu Drwa Travayer Sekter Piblik Poz Kandida dan Eleksyon Vilaz!
Fakter, profeser primer, etc kapav fer enn gran kontribisyon dan Konsey Vilaz. Lontan li ti kumsa.

Kumsa Konsey Vilaz ek Distrik Kawnsil pu gayn plis puvwar pu anpes ki remet ankestyon sa tigit demokrasi ki nu deza ena Moris.

Se bann pwin lor lakel nu pe dimann dimunn dan vilaz reflesi ek lor lakel nu pe dimann lekip dan diferan landrwa amenn refleksyon.