Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kominike LALIT: Lane 2005 kumanse avek represyon

08.01.2005

Lalit atir latansyon piblik, sirtu pandan Konferans SIDS kan Premye Minis Berenger pu koz buku lor “demokrasi”, ki lane 2005 pe anfet kumanse avek represyon politik.

Manb Lalit, Ram Seegobin, ena pu vinn divan Lakur Distrik Port Louis, Zedi 13 Zanvye, pu zizman dan enn ka baze lor enn sarz ki lapolis finn met lor li kumkwa li finn “moleste” lapolis. Sa sarz la ti swit a enn reportaz dan lagazet L’Express kumkwa samem polisye ki pe met ka-la, ti menas enn manb Lalit prezan sa zur la dan Sant Sosyal Lari St Georges pu enn reynion fron komen PA BUSH. Sa ti le 19 Desam, 2002. Dan sa lartik la, polisye la site par L’Express avek presizyon, pe dir: “Dimunn kuma zot bizin tuye mem!” Bann zurnalist ti deza prezan laba, akoz ti pu ena enn Konferans de Pres sa 20-enn lorganizasyon PA BUSH. Lalit remarke ki prosedir pu aktiv sa purswit la ti kumanse selman kan Paul Berenger ti vinn Premye Minis.

Mem mem zur, dan Lakur Siprem, ena enn lot ka represiv. Enn Konpayni Prive HAPPY WORLD pe kontinye so purswit trakasan kont Federation des Travailleurs Unis e Ledikasyon pu Travayer, konsernan enn lafis ki FTU ti tire pu kritik patron Happy World pandan enn dispit indistriyel. LPT ti inprim sa lafis la pu sindika. LALIT remarke ki Happy World pe deklar “feminist” par nominasyon enn fam, Sheila Bunwaree, kuma enn Direkter lor Board, e osi nom enn lot fam kuma manager. Fam ki ule progre ver egalite ek liberte dan lasosyete bizin ezite pu rant kuma sef dan sa kalite lorganizasyon patriarkal ki pe antrav liberte dexpresyon lorganizasyon travayer.

Merkredi, le 19 Zanvye, enn lot manb Lalit, Lindsey Collen ena enn sarz separe depi sarz kont Ram Seegobin, me ki dekul depi mem insidan le 19 Desam 2002. Sa purswit-la osi, li ti aktive selman kan Paul Berenger ti asim fonksyon Premye Minis. Ka Lindsey pe tuzur pase divanLakur Distrik Port Louis.

Alor, kan Paul Berenger ti pe telegid loperasyon tir tu sarz kont Cehl Meeah zis avan Eleksyon Parsyel dan Nimero 7, li ti dan mem lepok pe telegid met sarz kont militan Lalit.

Sa kalite fos sarz ki mete, tire, mete, kont adverser politik, li byen trakasan pu demokrasi.

Paul Berenger pu osi ena distinksyon rant dan listwar kuma politisyen ki finn ranvoy ek finalman aboli eleksyon vilaz.

Moris pa finn ena okenn eleksyon dan lakanpayn depi 1997. Ena sitwayenn ki deza 25 an ki ZAME pa finn vote dan eleksyon rezyonal. E bann gran gran “demokrat” dan pei res trankil mem. Zot res trankil, mem kan ena “nomini Lexekitif” opuvwar dan administrasyon rezyonal depi 3 an. Abolisyon eleksyon vilaz pe permet Berenger tripot enn sistem “fors viv pro-rezim” dan sak vilaz, kuma ti ena dan Kenya lepok notwar represyon Arap Moy.

Alor, amezir Paul Berenger gayn labitid tann silans bann intelektyel dan pei ki per pu kritik li, li kareman menas Lopozisyon avek represyon dan so premye Diskur Nuvel An. Li dir si Lopozisyon kontiyn chalenj bann proze devlopman (e buku ladan merit chalenj mem), li pu amand lalwa pu anpes seki li apel “sabotaz ekonomik”.

Ala ki kalite guvernman ki pe diriz Moris dan kumansman trwazyem milener. Malerezman represyon pu vinn deplizanpli sever amezir kriz ekonomik agrave, e amezir Berenger inpoz so stratezi ekonomik otokratik, ki baze lor diktatir burzwazi, disparisyon drwa ekonomik ek sosyal, ek diminisyon demokrasi.

Ally, Hosenbokus, pu LALIT, 5 Zanvye, 2005.